​Катедрата

  • отговаря за обучението на студентите от специалност "Мениджмънт и сервиз на техниката" и "Земеделска техника и технологии" за образователно квалификационна степен "бакалавър" и "магистър";
  • провежда обучен​ие и със студентите от специалности "Аграрно инженерство", "Технология и управление на транспорта", "Транспортна техника и технологии", "Екология и опазване на околната среда"  и  др.;
  • обучава докторанти в направленията: Поддържане и ремонт на машините; Химични технологии; Теория на механизмите и машините; Подемнотранспортни машини.
Колективът на катедрата работи по следните научни направления:
Стратегии за поддържане на техника и оборудване; Надеждност, диагностика и мониторинг на техниката; Ресурсовъзстановителни технологии; Трибологични изпитвания на превантивни и възстановителни покрития; Оползотворяване на материалите при поддържането на техниката; Пластични смазки; Композиционни материали; Синтетични смоли и масла;  Биогорива и продукти от растителни масла; Синтез на модификатори на триенето; Синтез на лостови механизми; Синтез на зъбни механизми и геометрия на зъбните зацепвания; Формообразуване на зъбни колела; Компютърно моделиране на механизми и формообразуващи процеси; Изследване, проектиране и експертни оценки на подемно-транспортна техника; Разработване и изследване на фрикционни материали и възли за нуждите на подемната и транспортна техника.
Структурата и квалификацията на научно-преподавателския състав на катедрата е в състояние да постигне необходимото качество както при обучение на студентите, така и в областта на научните изследвания. Налице са активни материални фондове за провеждане на ефективен учебен процес, достатъчно покритие на учебния процес със съвременни учебници, ръководства, учебни пособия, допълнителна литература и др.
Материалът в учебните дисциплини се актуализира съобразно тенденциите в развитието на ремонтно-възстановителните технологии в напредналите страни, надеждността и мениджмънта в тези области, като е съобразен и със съществуващите реалности в нашата страна. Това дава възможност и за по-добра реализация на студентите в съответната област.

​​​​​​​​​​​​​