Катедра Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии (РНММЛХТ) е създадена на 09. 10. 2012 г., когато Академичният съвет на Русенския университет реши „да преобразува катедра Ремонт, надеждност и химични технологии и катедра Теория на механизмите, машините и подемно-транспортна техника и технологии в катедра с новото наименование, която да е звено в Аграрно-индустриалния факултет и да отговаря за провеждане на обучението по учебните дисциплини на досегашните катедри."

Обединената катедра включва понастоящем четири направления, които са едни от първите едноименни катедри, обособили се в сегашния  Аграрно-индустриален факултет:

  •  Ремонт и надеждност
  •  Химия и химични технологии
  •  Теория на механизмите и машините
  •  Подемно-транспортна техника и технологии

Историята на горните направления говори за сериозни традиции на бившите катедри, където с годините са изграждани научни кадри и преподаватели, обучавани са хиляди студенти, работещи днес като инженери във всички краища на България.

През 1954 г. се създава катедра под наименованието  "Ремонт и експлоатация на МТАП". През 70-те години катедрата се разделя на две "Ремонт на МТАП" и "Експлоатация на МТАП", като през 1999 г. се преименува в "Ремонт и надеждност". Ръководители на катедра "Ремонт и надеждност" са били доц.  д-р Емил Данков, проф. дтн Ганчо Спиридонов,  доц. д-р Стойко Стойков, доц. д-р Вилям Манев и доц. д-р Иван Митев.

Катедра "Химия и химични технологии" е създадена през 1967 г. Ръководители на катедрата са били доц. д-р Неделчо Дренчев,  доц. д-р Мария Велева и доц. д-р Петър Копчев.

От 2002 г. двете катедри "Ремонт и надеждност" и "Химия и химични технологии" се обединяват с наименование „Ремонт, надеждност и химични технологии", като от 2007 г. ръководител на обединената катедра РНХТ е доц. д-р Митко Николов.

Едновременно с основаването на Русенския университет през 1954 г. е сформирана сборна катедра, в която първият назначен преподавател е по дисциплината „Теория на механизмите и машините". В началото катедрата обединява в едно научно звено дисциплините: Теория на механизмите и машините, Машинни елементи, Машинно чертане, Подемно-транспортни машини, Хидравлика и хидравлични машини и Охрана на труда. По-късно от сборната катедра се образуват 6 самостоятелни катедри.

 Първият щатен преподавател на сборната катедра е заслужилият професор на Русенския университет Иван Неделчев.  С назначаването му през 1954 г. той започва да обучава студентите по ТММ.

 В периода от 1955 г. до 1962 г. катедрата се ръководи от инж. Миньо Хаджиминев. След 1962 г. засл. проф.  Иван Неделчев е ръководител на сборната катедра. 

От 1978 г. до 2000 г. катедрата е самостоятелна и се нарича „Теория на механизмите и машините". През този период ръководители на катедрата са последователно  засл. проф. Иван Неделчев (1978-1987),    проф. дтн Кирил Енчев (1987-1995) и   проф. д-р Христо Маринов (1995-2000).

През 2000 г. катедра ТММ се обединява с катедра „Подемно-транспортна техника и технологии". От тогава до края на 2012 год. ръководител на обединената катедра ТММПТТ е проф. д-р Огнян Алипиев.

 Непосредствено след създаването на катедра Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии, за неин ръководител е избран доц. д-р Митко Николов. 
​​