Катедрата разполага с уникални машини и съоръжения, свързани с ремонтно-възстановителните технологии, разположени в централната сграда и в един от корпусите на университета. Натоварването на площите и технологичното оборудване не се изразява само в провеждането на учебния процес със студентите от факултета (лекции, упражнения, курсови проекти и курсови работи, изпити, дипломни работи, аспиранти и др.), а лабораториите допълнително са натоварени от дисциплини, свързани с обучение на студенти от други факултети, които се водят от преподаватели от катедрата.

През последните години лабораторната база на катедрата има голямо натоварване, свързано с научно-изследователската работа и непосредствено приложение на разработените технологии в материалното производство. Освен в областта на земеделската техника разработките са приложени в такива специфични области като възстановяване на детайли от Атомната централа, Енергоремонт, БРП "Асарел-Медет "- Панагюрище и др.

Катедрата разполага с лекционна зала с интерактивна дъска, зали за семинарни, лабораторни и практически упражнения, с компютърна зала, която предлага на студентите и докторантите свободен достъп и Интернет връзка.

Учебните занятия се провеждат в лаборатории, обзаведени с необходимата диагностична и компютърна техника, стендове, уредби и машини. Към катедрата функционират лаборатории по Химия, Гориво-смазочни материали, Зъбообработване и зъбни механизми  и  Подемно-транспортна техника и технологии.

Тематично останалите лаборатории могат да бъдат разделени така: Почистване и консервиране на възли и детайлиДефектоскопия и анализ на поврежданията; Възстановяване посредством механична и електроерозионна обработка; Възстановителни покрития посредством електродъгово, електрошлаково и газопламъчно нанасяне на метала;   Възстановяване на детайли посредством електрохимични, химични и конверсионни покрития; Възстановяване на детайли чрез пластична деформация; Възстановяване на детайли с метализационни покрития; Възстановяване на детайли с помощта на полимерни покрития и лепилаРемонт на електрооборудванеДиагностика и изпитване на ремонтирани възли и агрегати; Трибологични изследвания на възстановителни покрития.

Налично оборудване в отделните лаборатории:

  • Лаборатория по технология на ремонта 1.103: шлайф за колянов вал, машина за разстъргване на цилиндрови втулки, машина за хонинговане на цилиндрови втулки механична, машина за хонинговане на цилиндрови втулки хидравлична, стенд за ремонт на цилиндрови втулки, стенд за ремонт на клапани.
  • Лаборатория по трибология и възстановяване на детайли с механична обработка 1.105: стенд за разстъргване на основни лагери, стенд за разстъргване на мотовилки, стенд за трибологични изследвания, електронен микроскоп, твърдомер, профилограф електронен, преносим грапавомер, цифров микроскоп.
  • Лаборатория по технология на възстановяването чрез наваряване 1.107: уредба за вибро-дъгово наваряване в течност, уредба за аргонно-дъгово наваряване, уредба за гравитационно наваряване, уредба за наваряване в защитна газова среда CO2, уредба за електро-шлаково наваряване.
  • Лаборатория по електрохимични покрития 1.109: оборудване за експериментално нанасяне на различни видове химични и електро-химични покрития, уредба за анодна обработка на алуминиеви детайли.
  • Лаборатория по измиване и нанасяне на лакобояджийски покрития 1.111: уредба за ултразвукова обработка, уред за изсушаване на лакобояджийско покритие.
  • Лаборатория по диагностика на трансмисионни агрегати 1.113: уредба за диагностика на свещи, стенд за изпитване на ел. оборудване, стенд за изпитване на ел. инсталации.
  • Лаборатория по наваряване под слой от флюс 1.114: уредба за вибро- дъгово наваряване в CO2, уредба за наваряване под слой от флюс.
  • Лаборатория по полимерни покрития и лепила 1.115: оборудване за възстановяване на изделия от каучук, оборудване за нанасяне на полимерни покрития, оборудване за възстановяване на детайли с полимерни покрития.
  • Лаборатория по газотермично напластяване 1.116: камера за почистване на детайли, стенд за метализационни и антикорозионнипокрития.
  • Лаборатория по диагностика и сработване на двигатели с вътрешно горене, диагностика на горивна апаратура 1.117: стенд за диагностика на маслени помпи, стенд за сработване и изпитване на ремонтирани двигатели с вътрешно горене, стенд за диагностика на трактори и автомобили, стенд за диагностика на хидравлични кормилни усилватели, стенд за диагностика на вакуум-помпа за доилни инсталации, стенд за статично балансиране на детайли, стенд за динамично балансиране на валове, стенд за динамично балансиране на автомобилни гуми, стенд за диагностика на гориво нагнетателна помпа.
  • Лаборатория по поддържане на техниката 1.202: компютърни системи, апаратура за проби на масла.
  • Лаборатория по дефектоскопия 1.206: стенд за електро-магнитна дефектоскопия, стенд за дефектоване на шлицови валове, стенд за дефектоване на гърбични валове, оборудване за визуална оптическа дефектоскопия,  уред за ултразвукова дефектоскопия, бинокулярен микроскоп, стенд за капилярна дефектоскопия, стенд за цветна дефектоскопия.
  • Лаборатория по подемно-транспортна техника и технологии 27.ПТТ: стенд за изследване на барабанни челюстни спирачки, стенд за изследване на дискови челюстни спирачки, стенд за определяне на трибологичните показатели на фрикционни материали, опитни уредби за изследване на подемни механизми на въжен и верижен електротрлфер, опитна уредба за изследване на механизъм за пътуване на електротелфери и главната греда на едногредов мостов кран, уредба за изследване на подемен механизъм на виличен високоповдигач, затворена система за изследване работата на лентов, винтов, греблов и пневматичен транспортьори и елеватор, уредба за изследване скоростта на витаене на насипни товари, уредба за изследване на физикомеханични свойства на насипни товари.
  • Лаборатория по зъбообработване и зъбни механизми 27.ТММ: зъбонарезни и зъбообработващи машини.
  • Лаборатория по химия 1.207: камина, сушилни, центрофуга, клатачна машина, везни - аналитични и технически, спектрофотометър, рефрактометър, pH-метри, бюрети, магнитни бъркалки, апарати на "Орса", установки: за електролизно получаване на метални покрития, за корозионно изпитване, за количествено определяне на NH3 и SO2, за кондуктометрия и др., сбирки: на минерали, на промишлени минерални торове, на полимери.
  •  Лаборатория по гориво-смазочни материали 1.214: четирисачмена машина, ротационен вискозиметър, термостати, пещи, вакуум-сушилня, камина, креостат, капилярни вискозиметри, пенетрометър, апарат за пламна температура и др. апарати за анализ на горива, масла и смазки.

Катедрата е известна с добрата организация на учебния процес, с прилагането на елементи на програмирано обучение в упражненията, с широко използване на кинематични модели на механизми, мултимедийна и компютърна техника. Тя е една от първите в страната катедри, започнала по своя инициатива да прилага текущ контрол при усвояването на материала от студентите.

Студентите получават задълбочени знания и придобиват широк спектър от професионални умения в сферата на поддържането на техниката. След успешно дипломиране те могат да работят в различни отрасли на промишлеността (аграрно-индустриална, транспортна, машиностроителна, преработвателна, енергетична и др.).