​​​​​​​​​​​​​​Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

 ​Стратегическите приоритети на университета са:  ​
    • подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентост на трудовия пазар и разширяване на обхвата на об​​учението;
    • развитие на вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието;  
    • развити​ето на кадровия ​и изследователски потенциал;  
    • реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;  
    • изграждане на високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия, с модерна материално-техническа и информационна база.
RU-old.jpgIMGP3464_.jpg 
​В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 499 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка. 

IMGP3556_.JPGIMGP3486_.jpg   Eкипи на Русенския университет "Ангел Кънчев" са включени в изпълнението на над 250 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука и образование, като само по програма Еразъм сключените договори са над 200. Обхванати са повече от 20 международни програми за сътрудничество с партньори от около 40 страни от Европа, Азия и Америка. Всяка година се осъществяват между 450 и 520 участия на преподаватели, служители, студенти и докторанти в международни обучителни и практически форуми, като броят на студентите и докторантите непрекъснато расте. Само по Програма Еразъм всяка година за обучение и практика заминават между 70 и 100 студенти.  

DSC_9621-[1600x1200].jpgBeloevMerkel.jpg   ​​

 
През 2018 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" е акредитиран от НАОА с изключително високата оценка 9.44. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт. Студентите се обучават в 50 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, а акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор" са 43.