​Студентите от специалност „Мениджмънт и сервиз на техниката” имат възможност активно да участват в научно­изследо­вателската дейност из­върш­вана от катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. Специализации се пред­лагат в три основни направления:
  • Ремонт и поддържане на техниката;
  • Диагностика и сервиз на техниката;
  • Ремонт и оползотворяване на ресурсите.
Преподаватели от катедрата участват активно в разнообразни между­народни образователни и изсле­дователски програми като ТЕМПУС, ЕРАЗМУС и Рамкови програми на Европейската общност. В рамките на тези програми студентите могат да се обучават в различни водещи университети на Великобритания, Гърция, Турция и др.
От началото на създаването на катедрата до настоящия момент се води активна научно-изследователска работа, свързана с проучвателна, проекто-конструкторска, експериментална и внедрителска дейност, а така също се разработват теоретични, технологични и други проблеми на ремонта и поддържането на техниката не само от селското стопанство, но и в областта на автотранспорта, машиностроенето, енергетиката и др.
По-голяма част от разработваните теми са пряко насочени към подобряване надеждностните показатели на техниката. В разработките отделно сериозно внимание върху качеството на пред и следремонтната диагностика, техническото поддържане и ремонта на машините, качеството на възстановените детайли и др. Около 80% от разработваните теми са завършвали на етапи Т-4 и Д-3. Това показва стремежа на колектива да реализира своите научни разработки непосредствено в производството, като се съкращава до минимум процеса НИР-внедряване. По-голяма част от темите през този период са обвързани с националните и отраслови комплексни програми и програмата качество.
Резултатите от разработките са използвани като нормативи за планиране на ремонтно-обслужващата дейност в бившите АПК и в специализираните ремонтни предприятия, за усъвършенстване на инженерната служба по ремонт и техническо обслужване на техниката, за определяне амортизационния срок на земеделската техника и др.
Освен това катедрата предлага външни услуги в следните направления: