• Катедрата обучава студентите по следните учебни дисциплини:

  Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

  • Направление РЕМОНТ И НАДЕЖДНОСТ: Ремонт, надеждност и поддръжка, Основи на поддържането на машините, Основи на ремонта на земеделската техника, Средства за поддържане на земеделската техника, Надеждност и диагностика в земеделската техника, Технология на ремонта и възстановяването, Диагностика и ремонт на хидравлична и пневматична техника, Технология на поддържането и ремонта на машините, Учебна практика по ремонт, Поддържане и ремонт на транспортна техника, Надеждност на машините, Диагностика и мониторинг на машините, Организация и управление на поддържането, Ресурсно осигуряване при поддържането на земеделската техника, Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините, Поддържане и ремонт на хидравлични и топлинни системи,  Средства за поддържане на технологическо оборудване, Надеждност и диагностика на хидравлична и топлинна техника, Възстановителни технологии, Технология на ремонта на земеделската техника, Ресурсно осигуряване при поддържането на земеделската техника.
  • Направление ХИМИЯ: Химия, Химия и експлоатационни материали, Аналитична химия, Органична химия, Почвознание и агрохимия, Физикохимия, Индустриална химия, Експлоатационни материали, Експлоатационни материали в земеделската техника, Биохимия, Агрохимия.
  • Направление ТЕОРИЯ НА МЕХАНИЗМИТЕ И МАШИНИТЕ: Теория на механизмите и машините, Машинни елементи и механизми, Машинознание, Приложна механика, Системи и механизми в дизайна.
  • Направление ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ:  Механизми и транспортно-манипулационни технологии в земеделието, Подемно-транспортна техника, Подемно-транспортна и манипулационна техника, Техника и технологии на товарно-разтоварните процеси, Товарно-разтоварна техника, Селскостопански сгради и складови технологии, Пристанищни технологии, Логистични технологии.

   Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

  • Направление РЕМОНТ И НАДЕЖДНОСТ: Надеждност на машините, Основи на поддържането на машините, Диагностика и мониторинг на машините, Технология на ремонта и възстановяването, Технология на поддържането на техниката, Теория на неизправностите и дефектология, Теория на диагностиката, Ресурсовъзстановителни технологии, Ремонтно-технологически процеси, Мениджмънт на сервизната дейност, Методи и средства за диагностика в сервизната дейност, Методи и средства за дефектоване в сервизната дейност, Проектиране на ремонтно-дилърски предприятия, Автоматизация в сервизната дейност.
  • Направление ХИМИЯ: Оползотворяване на експлоатационните материали.
  • Направление ТЕОРИЯ НА МЕХАНИЗМИТЕ И МАШИНИТЕ: Механика на машините.
  • Направление ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: Подемно транспортна техника с циклично действие, Подемно транспортна техника за непрекъснат индустриален транспорт.