Специалносите са разделени по следните факултети:

  • Аграрно-индустриален факултет - факултетът работи по съвременни учебни планове, които са обвързани с наши и чуждестранни партньори и гарантират солидна основа на инженерното образование при свободен избор на специализации и подчертана практическа насоченост.
  • Машинно-технологичен факултет -  отговаря за обучението на студентите от следните специалности "Машинно инженерство", "Индустриално инженерство", „Мениджмънт на качеството и метрология”, „Механотехника и мехатроника”, „Материалознание и технологии” и "Строително инженерство"​.
  • Факултет Електротехника, електроника и автоматика -  Бързият темп на развитие на върховите технологии в електротехническата и електронната промишленост налага през 1984 г. реорганизирането на факултета във факултет по “Електротехника, електроника и автоматика”, който се превръща в най-голямото учебно звено на Университета.
  • Транспортен факултет - той е утвърден център за обучение на инженери в областта на автотракторната техника и транспорта в България.
    Факултетът и неговите специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация на висшите училища.
  • Факултет Бизнес и мениджмънт - подготвя професионалисти за организации от частния, публичния и неправителствения сектор, които могат да се реализират като мениджъри, маркетолози, експерти в международни отдели на български компании, или в международни компании, опериращи на българския пазар, експерти по европейски въпроси в националната и местните администрации и др.
  • Факултет Природни науки и образование - разполага с 36 учебни зали, 8 компютърни зали, лаборатория за психологически изследвания, куклен театър, изложбена зала, музей на педагогическото образование в Русе, учебно-спортен център, библиотека. В него учат над 800 студенти акредитирани с най-висока оценка от НАОА бакалавърски специалности.
  • Юридически факултет - Юридическият факултет при Русенския университет е първият факултет в България член на Европейската асоциация на юридическите факултети (​ELFA)​​.
  • Факултет Обществено здраве и здравни грижи - Факултета е носител на Награда "Русе" за 2012г.