Специалности във ФБМ                                    

ФБМ подготвя професионалисти с висше образование по образователно-квалификационните степени “бакалавър​”от професионалните направления 3.3. Политически науки, 3.4. Социални дейности, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 5.13. Общо инженерство и 9.1. Национална сигурност. Факултетът  предлага продължение на образованието и в ОКС “магистър”, както и образователната и научна степен “доктор”. ​​

Факултетът организира и провежда обучение и по магистърските програми "Европеистика и регионално развитие" и "Европейска публична администрация" в изградения през 2002г. с участието на Русенски университет, Стопанска академия - Букурещ и университети от Германия, Българо-румънски интеруниверситетски Европа – център (БРИЕ).

БРИЕ е уникална институция, която демонстрира положителните резултати от трансгранично сътрудничество в областта на образованието, осъществявано с подкрепата на Конференцията на ректорите на германските висши училища. Възникнал като център за обучение на студенти от Югоизточна Европа, днес БРИЕ има облика на многонационално и мултикултурно средище, осигуряващо престижно и качествено обучение по магистърски програми на английски и немски език, с което привлича интереса на млади хора не само от Балканите, а и от Грузия, Азърбайджан, Монголия и други страни в рамките на програмата за мобилност Еразмус Мундус.

 Студенти

 
Във ФБ​М се обучават около 2000 студенти (в редовна, задочна и дистанционна форма)  от България и около 80 чуждестранни студенти. Средногодишно около 20 студенти от факултета провеждат периоди на обучение в европейски универси​тети–партньори от Великобритания, Белгия, Германия, Полша и др. по програмата Сократ/ Еразъм. 
Качеството на образованието и неговата съизмеримост с европейските стандарти и добри практики е основен приоритет на преподавателския състав във ФБМ. Наред с това са налице сериозни постижения в изследователската дейност и работата по проекти, в която все по-активно се привличат студенти и докторанти. 

 

 ​Научни направления
Основните направления във факултетската изследователска дейност са:
  • Организация и управление на производството (управление на иновационни процеси);
  • Приложна икономика и маркетинг; Проблеми на предприемачеството;
  • Социално управление (организационно и потребителско поведение; стратегически мениджмънт);
  • Социалнополитически, правни и културни аспекти на европейската интеграция и трансграничното сътрудничество​;
  • Приложна комуникация, европейски езици и лингвокултурология;
  • Методологически проблеми на икономическата теория.​
По всяко от тези направления се обучават докторанти, чийто общ брой за факултета е над 30. Докторантурата е обект на специално внимание във ФБМ, тъй като всеки от обучаващите се млади научни работници е разглеждан като перспективен учен с потенциал за академична кариера във факултета.

Професионален профил на завършилите ФБМ и тяхната реализация

Факултетът подготвя професионалисти за организации от частния, публичния и неправителствения сектор, които могат да се реализират като мениджъри, маркетолози, експерти в международни отдели на български компании, или в международни компании, опериращи на българския пазар, експерти по европейски въпроси в националната и местните администрации и др.
Завършилите ФБМ са търсени и високо ценени професионалисти. Те притежават не само необходимите знания за успешна професионална реализация, а и практически умения, които им позволяват адекватно вписване в динамичната пазарна среда, гъвкавост и адаптивност. По-голямата част от заявките на работодатели, които постъпват в РУ, се отнасят за завършили ФБМ, което показва, че техният професионален профил отговаря във висока степен на потребностите на пазара на труда.
Примерите за престижни работни позиции на възпитаници на ФБМ са многобройни и впечатляващи. Сред тях се открояват заемани работни места в МВнР, Министерството на финансите, Министерството на културата, ръководни позиции в областни и общински администрации (заместник-областни управители и кметове), генерални мениджъри на големи фирми, научно-преподавателски кадри в РУ и други университети в страната и чужбина, ПР специалисти, експерти по европейски проекти, професионалисти в медиите и много други.
ФБМ поддържа “жива връзка” с потребностите на пазара на труда и реагира своевременно на настъпилите промени чрез актуализация на учебните планове и учебните програми. Традиция във факултета е предоставянето на крайните продукти от работата на дипломантите – профил на фирма, маркетингова или рекламна стратегия, бизнес-план и др. – на заинтересувани организации, които директно се съобразяват с тях с цел усъвършенстване на аспекти от дейността си.
 
Структура 

структураФБМ.jpg