Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалност ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, изпитването, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и жп техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспорта и безопасността на движението, съвременни електронни системи в автомобилите.

В последните три семестъра обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:

 • двигатели с вътрешно горене;
 • автомобилна техника.

  Професионалната подготовката позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трактори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили; Държавни структури, свързани с административното обслужване и контрол на транспортните средства в експлоатация, като Автомобилна администрация; отделите по транспорт на общините, пътна полиция и др, представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника; пунктове за годишни технически прегледи.

  Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "машинен инженер".

  Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

   

  Специалност ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА - в редовна и задочна форма на обучение


  Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за вътрешните и международните превози на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните потоци и процеси; структурата и функционирането на европейския транс­портен пазар; спедицията и логистиката; транспортните системи; безопасността на движението; транспортното планиране; управлението на автомобилното движение; диагностиката и поддържането на автомобилите; планирането и проектирането на автомобилни сервизи; мениджмънт, маркетинг, финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право, екологията  и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

  Професионалната подготовката позволява реализация в частния сектор в транспортни, спедиторски и куриерски фирми; логистични центрове, автомобилни сервизи; представителства за продажба на автомобили и части; пунктове за годишни технически прегледи, както и в публичния сектор, включващ местни и държавни структури, структури на Европейския съюз с предмет на дейност транспорт и логистика и др.

  Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта".

  Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

  Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" от специалностите Транспортна техника и технологии и Технология и управление на транспорта могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

  По време на следването студентите от тези две специалности имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за: Водачи на МПС категории В и С; Инструктор за обучение на водачи на МПС; Правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС; Автотехнически експерти и др.