Във филиала на Русенския университет в град Видин могат да кандидатстват желаещи да се обучават в редовна форма по държавна поръчка за специалностите: Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки, Предучилищна и начална училищна педагогика и Български език и история. Срокът на обучение е четири години, а завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация съответстваща на изучаваната специалност.