Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК - английски или румънски в редовна форма на обучение

Специалностите Педагогика на обучението по български език и английски език и Педагогика на обучението по български език и румънски език осигуряват добра подготовка в областите на литературознанието и езикознанието; методиката на обучението по български език, литература и чужд език; развиването на езикови умения и компетентности. Успешно дипломиралите се придобиват образователно-квалификационната степен "бакалавър" с професионална квалификация "учител по български език и литература и по съответния чужд език и литература".

Завършилите тези специалности могат да се реализират в сферата на образованието като учители по български език, литература и чужд език; като експерти, специалисти или консултанти по научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието; в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации и институции като консултанти, представители и експерти; в неправителствени институции с образователно-просветни функции: школи, алианси, частни училища и др.; в областта на културата; в печатните и електронните медии като редактори, журналисти, коректори и др.; в сферата на икономиката и туризма като преводачи, екскурзоводи, организатори и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един кандидатстудентски изпит по бъл­гарски език или английски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА и информатика - в редовна форма на обучение

Специалността Педагогика на обучението по физика и информатика осигурява на студенти­те общообразователна, специално-научна, психолого-педагогическа и методическа подготовка, необ­ходими за реализацията им като учители по физика, астрономия, информатика и информационни технологии в средното общообразователно училище и професионалните гимназии. Успешно дипло­миралите се придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" и професионална квалификация „учител".

              Получената професионална квалификация дава възможност за заемане на длъжности в сферата на образованието, изискващи педагогическа правоспособност - експерти в организационно-управленчески, научно-методически, социални и други структури; позволява работа в  национални, международни и неправителствени организации, извънкласни центрове, частни училища, школи и др.

Специализираната подготовка по компютърните науки позволява на завършилите реализация като програмисти, системни администратори, разработчици на Web сайтове, специалисти в издателски къщи и в офиси, извършващи сервиз и поддръжка на компютърна техника.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – в редовна форма на обучение

Професионалната квалификация на специалността е "учител по математика, информатика и информационни технологии". Учебният процес се провежда от високо квалифицирани преподаватели в съвременни компютърни лаборатории и осигурява задълбочени познания по математика, информатика, информационни технологии и педагогически дисциплини.

Съществуващият в настоящия момент и очертаващият се в следващите години сериозен недостиг на педагогически кадри е причина Правителството на Република България да превърне в свой приоритет и да поеме ангажимент да осигурява и подпомага подготовката на бъдещи педагози.

Завършилите специалността могат да работят като учители и директори в средните училища, както и навсякъде, където се прилагат математическите и компютърните науки: фирми, банки, застрахователни дружества, научни организации и др.

Дипломираните студенти могат да продължат обучението си по магистърски програми в направления Математика, Информатика и компютърни науки, Педагогика.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Специалност АВТОМОБИЛНО ИНЖЕНЕРСТВО- в редовна форма на обучение

Специалността предлага добра общоинженерна и задълбочена специална и практическа подготовка. Професионалното предназначение на инженерите по автомобилно инженерство е: да използват ефективно автомобилна и тракторната техника, да извършват и организират сервизната дейност на двигатели с вътрешно горене, автомобилна и тракторната техника като извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобилна и тракторна техника в сервизни условия; да откриват и отстраняват повреди в различните системи; да извършват учебно-преподавателска и друга дейност в областта на автомобилната и тракторната техника.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакала­вър" и професионална квалификация „автомобилен инженер". Те могат да се реализират като специалисти в транспортни и земеделски фирми, сервизи и учрежденията, работещи в областта на използването, диагностиката, обслужването и ремонта на автомобилна и тракторна техника, фирми за обучение на водачи, организации за оторизирани проверки, продажба на резервни части и др.

По време на следването студентите имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за: Инструктор за обучение на водачи на МПС; Правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС; Автотехнически експерти и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВО - в редовна и задочна форма на обучение

Учебните планове и програми за специалността съответстват на съвременните изисквания и европейски стандарти. Акцентът на обучението се поставя върху обща широкопрофилна инженерна подготовка и основни знания за професионално направление Електротехника, електроника и ав­томатика. Профилиращата подготовка в областта на електроснабдяването, електро­обзавеждането, информационните технологии, автоматизацията на процесите и електрониката се осъществява чрез свободен избор на група дисциплини, включени в последните два семестъра на учебния план.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър", с професионална квалификация "електроинженер". Широкопрофилната подготовка и специализираната квалификация им позволява да се справят с експлоатационни проблеми както в електрическите инсталации, така и в системите за автоматизация на производствените процеси и в електронната техника, а също и да се реализират като специалисти или ръководители в предприятия от всички области на икономиката, селското стопанство и в сферата на услугите.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.