Срокът на обучение е четири години. Подготвят се специалисти за химическата, силикатната (керамична и стъкларска индустрия), парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация „инженер".

Професионално направление 5.10. Химични технологии

Специалност ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение

В тази специалност студентите изучават теоретичните основи и спецификата на неорганичните и органичните химични технологии – производство на силикатни материали (керамика и стъкло), неорганични свързващи вещества, пигменти, фармацевтични препарати, нискомолекулни биологичноактивни вещества, ароматични и парфюмерийно-козметични продукти, полимерни материали, препарати за растителна защита и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-химик" и могат да работят в производствено-технологични и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичния контрол и анализа, маркетинга и управлението. Те са подготвени да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия, фирми и институции, имащи за предмет на дейност химични производства.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.11. Биотехнологии

Специалност БИОТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение

По време на обучението си студентите получават знания по: микробиология; биохимия; механизма, кинетиката и приложението на свободните и имобилизирани ензими; методите за култивиране на микробните продуценти на биопродукти; основните биотехнологични производства (на антибиотици, витамини, ензими, органични киселини, хранителни продукти, агробиологични средства и др.); съвременните методи за анализ на състава и качеството на биопродуктите; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на биотехнологичната промишленост; автоматичното управление на технологичните процеси в биотехнологиите; тенденциите за развитието на биотехнологиите и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог" и могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени сектори, лаборатории, изследователски сектори в производствени фирми и институции, чийто предмет на дейност е свързан с някое от направленията на съвременните биотехнологии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.12. Хранителни технологии

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ - в редовна форма на обучение

Специалността дава възможност на студентите да получат задълбочена фундаментална и общопрофилна подготовка по основни хранителни технологии (на месото и местните продукти, на млякото и млечните продукти, на растителните липиди, на зърнопреработването и хлебопроизводството, консервирането и хладилната обработка на храните); технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на хранително-вкусовата промишленост; съвременните методи за анализ на състава и качеството на хранителните продукти; системите за безопасност и технологичен контрол на храните, тенденциите в развитието на хранителните технологии.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог" и могат да се реализират във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост и да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните предприятия, институции и контролни органи. Могат да организират и собствен бизнес  в сферата на  производството на храни.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.