Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна и задочна форма на обучение

универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Технически науки".

Специалността „Машинно инженерство" осигурява широка фундаментална подготовка, която позволява прилагането на инженерните принципи при проектиране, анализ, производство, управление и eсплоатация на машини и техники за производство. Завършилите тази специалност могат да работят и да доразвият професионалните си умения в сферата на машиностроенето, транспортната, строителната, военната, миннодобивната, хранителната и други промишлености, използващи механични системи.

Широко застъпени са съвременните компютърни технологии, обхващащи всички сфери на инженерната дейност (конструиране, симулиране, прототипиране, дизайн на процесите и управление на производството), програмното осигуряване и дигиталните средства за управление на техниката и процесите и тяхната автоматизация и роботизация. Теоретичната подготовка се затвърждава със самостоятелни проекти, лабораторни и практически упражнения, както и производствени практики, които с подкрепата на индустриалните фирми в региона се провеждат в производствени условия. В обучението е включена и чуждоезикова подготовка.

Специалността позволява бърза адаптация към динамично променящите се потребности на пазара и дава възможност за разностранна реализация като членове на конструкторски и технологични екипи, на развойни и внедрителски звена, организатори на производства, ръководители на отдели и собственици на фирми и др.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер". Придобитата квалификация може да се допълва и развива в няколко магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.6. Материали и материалознание

Специалност МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Класическа и същевременно модерна специалност в професионално направление „Материали и материалознание", даваща фундаментална и специализирана подготовка в областта на материалите и технологиите за тяхното получаване и обработване. Учебният процес се провежда в учебно-изследователски лаборатории със съвременна материална база, в някои отношения уникална не само за страната, но и в европейски мащаб. Специалността позволява многоцелева реализация и адаптиране към изискванията на пазара на инженерите като експерти по производство, анализ, подбор, оценка и обработване на материалите във фирми, лаборатории и държавни организации. Осигурени са възможности и за засилено езиково и компютърно обучение, както и за свободен избор на специализиращи дисциплини.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация "инженер-технолог". Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Специалност Строително инженерство - в редовна форма на обучение

Специалността Строително инженерство е сравнително нова за Русенски университет „Ангел Кънчев". Тя дава знания и умения на инженера бакалавър помагащи му да изпълнява следните дейности:

- изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;

- изграждане и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура;

- изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и извършване на земно-изкопни работи;

- внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;

- участие в проектиране и изчисление на строителни конструкции и съоръжения;

- осигуряване качество на изпълнение на строителни обекти чрез измерване и контрол на параметрите на строителната дейност и технологии.

Строителните инженери бакалаври придобиват компетентности: да разчитат строителна техническа документация, да познават и използват техническите средства и машини за извършване на строителни работи, да познават строителните технологии и строителните материали, да организират и ръководят строителни дейности, строителни фирми, проекти за изграждане и инсталиране на оборудване в сгради, инженерни съоръжения и транспортна инфраструктура.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация "строителен инженер". Придобитата квалификация може да се развива и допълва чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ - в редовна форма на обучение

Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре" гр.Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния.

Специалността отговаря на съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, английски език, мениджмънт на персонала и др.

Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер метролог". Придобитата квалификация може да се развива и допълва в магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност Индустриално инженерство - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудничество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия.

Широкопрофилна специалност, даваща на студентите задълбочена фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка в областта на общото инженерство с  практическа насоченост към индустриалните технологии и машини, проектирането на мехатронни и индустриални производствени системи, автоматизацията, роботизацията и управлението на технологични процеси и производствената техника. Обучението включва и овладяване на специализирани компютърни продукти, чуждоезикова подготовка, контрол и управление на качеството, управление на човешките ресурси в индустриалния сектор.

Тази специалност дава възможности за реализация в много области на съвременната индустрия, като: част от конструкторски и технологични звена; екипи за конструиране на мехатронни системи, поддръжка и диагностика на индустриална техника; отдели за разработване, внедряване и експлоатация на дигитални информационни системи за управление на производството; организатори на производства, доставка и дистрибуция на суровини и изделия.

Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език