Катедра "Материалознание и технология на материалите" (МТМ) е една от най-рано създадените в Русенския Университет. През годините на своето съществуване тя има значителен принос за подготовката на специалисти в областта на материалознанието и технологиите. Повече от 1000 са специалистите получили висше образование в колектива на катедрата. Разработките на катедрата в областта на вакуумното обработване на материалите, иновативните методи за пластично деформирамиране, и заваряване, в това число с използване на неконвенционални енергийни източници (взривната енергия) са добре познати в страната и чужбина.

   Катедра МТМ се явява инкубатор на множество стопански и изследователски субекти, които реализират изследователските идеи в практиката. Много са изследователските, индустриални и учебни проекти реализирани през годините в сътрудничество с университети в Русия, Великобритания, Полша, Чехия, Ирландия, Германия.

  Чрез участието в международни проекти като ТЕМПУС, Еразмус и др колектива на катедрата се старае да гарантира съвременен и актуален учебния процес целящ да задоволи нарастващите потребности от специалисти в областта на съвременните технологии за обработка на материалите. По-важните международни проекти в които е участвала катедрата са както следва:

  • TEMPUS JEP: New Methods in Teaching Materials and Manufacturing Engineering
  • Tempus JEP: Management in the Metallurgical Industry
  • SARE - Incorporation of New Technologies in the European Precision Casting Industry (GIRT -2001-05049)
  • 4M - Multi-materials Micro Manufacture Network of Excellence
  • Metal Forming Simulation of Ultra Fine-Grained Aluminum Alloys, funded by the National Science Fund of Bulgaria, D002-158/2008
  • EUMINAFab - Integrating EU Research Infrastructures for MN Fabrication of Functional Structures and Devices out of a Knowledge Based Multifunctional Repertoire FP7-226460

    Катедрата предоставя динамична и стимулираща среда за обучение и изследвания, с достъп до квалифицирани специалисти и подходящо оборудване.

    Технологичното обучение в Русенски университет "Ангел Кънчев" започва през 1954 година от хоноруваните преподаватели инж. Стефан Попсавов, инж. Иван Димитров и инж. Рафаел Бераха.
Началото на бъдещия Машинно-технологичен факултет се поставя през 1957 година е основаването на катедра "Технология и обработка на металите", с ръководител д-р Вълчо Мичев, преподаватели и асистенти инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов, инж. Нако Наков, инж. Яким Якимов и техник Васил Димитров.
  През 1972 катедра "Технология и обработка на металите" се разделя и се основават катедрите "Металознание и технология на металите" по късно наименувана в катедра „ Материалознание и технология на металите“  и "Технология на машиностроенето и металорежещи машини", а през 1992 година част от преподавателите основават катедра "Метрология и качество в машиностроенето". През 2000 година се сливат катедрите "Метрология и качество в машиностроенето" и "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и се образува сегашната катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".  Освен тези две катедри "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и "Материалознание и технология на материалите" към факултета влиза и катедра "Техническа механика".