​​​​​​​​​​​​​​   ​ Дисциплините, водени в катедрата са общи и специализирани и в това число за дистанционно обучение за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Учебната работа е фокусирана в областта на разработване на курсове в научни и практични области за подготовката на инженерни кадри с  тясноспициализирани и широк профил за дадена област на прилижение. 

Дисциплини на катедра МТМ

   
Към други специалности "Машинно инженерство", "Индустриално инженерство", "Мениджмънт на качеството и метролохия", "Строително инженерство", "Транспртна техника и технологии", "Технология и управление на транспорта", "Земеделска техника и технологии", "Менинджмънт и сервиз на техниката", "Климатизация хидравлика и газификация" и "Дизайн".