Основната ЦЕЛ на настоящата стратегия е постигане на качествено обучение на специалистите в професионално направление 5.6 „Материали и материалознание" и реализиране на неговото устойчиво развитие в Русенски университет „Ангел Кънчев", в условия на нарастваща конкуренция между висшите училища у нас и в чужбина, и все по-нарастващите изисквания на бизнес средата в областта на: машиностроенето, металургичната и химическа промишлености, индустрията за качество на живот, медицинските услуги, електрониката и новите материали, бита, услугите и транспорта.

  Стратегията на Русенски университет в направление 5.6 „Материали и материалознание" е фокусирана върху развитието и по-пълното използване на експертните възможности на Машинно технологичен факултет (МТФ), както и на останалите инженерни факултети и най вече на катедра Материалознание и технология на материалите (МТМ).

 Тя се основава, както на изследователската и учебна база (създавана и съхранена в продължение на повече от половин век), с която обучаващите звена разполагат, така и върху изискванията и специфичните особености на съвременните чисти технологии и материали, средствата и методите за тяхното проектиране, изработване и изследване. Съобразно съвременното ниво на професионалното направление, стратегията има за цел подобряване обучението на специалисти, способни да създават комплексни материали и изделия, да ги моделират, както и да управляват и изследват технологичните процеси, характерни за многообразните области на приложение на съвременните материали в инженерните професии.

За повече информация може да се намери в прикачения документ (PDF):

Стратегия за развитие по ПН 5.6. МТ 2017.pdf