Програмата за специалната част по математика е разработена на базата на учебната програма за Държавния зрелостен изпит по математика, определена от Министерството на образованието и науката. Тя включва учебно съдържание по алгебра, геометрия, комбинаторика и вероятности, с което се проверяват основни знания, умения и компетентности.

На изпита по математика се разрешава ползването на математически справочници с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, които са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), например Четиризначни математически таблици и формули и Математически справочник (автор Б. Милкоева).

АЛГЕБРА
Реални числа.
Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразува­ния на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.
Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.
Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.
Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТИ

Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.
Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.
Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

ГЕОМЕТРИЯ
Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.
Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости между елементите на правоъгълен триъгълник, лице.
Произволен триъгълник: синусова теорема, косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементите на произволен триъгълник, лице.
Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

ЛИТЕРАТУРА:

Лозанов, Ч.,Т. Витанов, П. Недевски. Математика за 8, 9, 10 и 11 клас, "Анубис".
Коларов К., Хр.Лесов. Сборник от задачи по геометрия VIII-XII клас, "Интеграл".
Коларов К. и др. Сборник от задачи по алгебра VII-XII клас, "Интеграл".
Паскалев Г. Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти, Планиметрия, "Регалия 6".

Решени теми от кандидатстудентските изпити по МАТЕМАТИКА за Русенски Университет „Ангел Кънчев" (С. Романова, редактор) СБМ-Русе.

ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

 1. Стойността на израза     е:

       А)  9                        Б)  10                                       В)  11                          Г)  12                  Д)  13

  Отговор: В
 2. Ако  и  са корените на уравнението    то стойността на израза  е:

  А)  10                     Б)  7                                         В)                          Г)                  Д)  -2

  Отговор: Б
 3. Ако за  аритметична прогресия вторият  и шестият член са  -5 и -17, тогава осмият член е:

  А)  -23                    Б)  23                                       В)  -26                         Г)  -30                 Д)  -36

  Отговор: А
 4. В равнобедрен триъгълник с височина към основата 6 см и бедро 10 см дължината на основата е:

  А)  10 см                Б)  12 см                                 В)  14 см                     Г)  16 см             Д)  18 см

  Отговор: Г