Специалната част по История на България се провежда под формата на тест и има за цел да установи знанията на кандидат-студентите по отношение на важни исторически събития, дати и личности от различните периоди на българската история. Това дава възможност да се провери доколко задълбочено кандидат-студентът познава учебния материал по История на България, изучаван в средните училища като задължителна или профилирана подготовка в X, XI и XII клас.

Кандидатстудентският тест се състои от 40 задачи, към всяка от които има предвидени 4 отговора, в това число един верен. Включените въпроси са структурирани в 4 раздела от областта на:

 • Първа българска държава;
 • Втора българска държава;
 • Османски период и Българско възраждане;
 • Трето българско царство.

  КОНСПЕКТ:
 1. Траки, славяни и българи
 2. Поява и укрепване на Българската държава на Балканите
 3. Териториално разширение на България през първата половина на ІХ век
 4. Покръстване на българите
 5. Създаване на старобългарската писменост и книжнина
 6. Могъщество на Българската държава и културен разцвет (края на ІХ и първата четвърт на Х век)
 7. Залезът на Първата българска държава (927-1018)
 8. Българските земи под византийска власт
 9. Възстановяване и укрепване на България (1185-1197)
 10. Могъщество на България при Калоян и Иван Асен ІІ
 11. Политически упадък на България при приемниците на Иван Асен ІІ
 12. Падане на България под властта на Османска Турция
 13. Еретически учения в средновековна България
 14. Българският народ под турско владичество (ХV-ХVІІ в)
 15. Същност и съдържание на Българското възраждане
 16. Движение за новобългарска просвета
 17. Борбата на българите за църковна независимост
 18. Начало на организирана революционна борба
 19. Националноосвободителното движение в края на 60-те и началото на 70-те години на ХІХ век
 20. Априлското въстание
 21. Руско-турската война от 1877-1878 г.
 22. Възстановяване и уредба на Българската държава
 23. Съединението на княжество България и Източна Румелия
 24. България в края на ХІХ век (1886-1899)
 25. Нацоналноосвободителното дело на българите от Македония и Одринско 1878-1912)
 26. България в началото на ХХ век
 27. България в периода на войните (1912-1918)

  ЛИТЕРАТУРА:
 1. Здравкова, Зл. История на България. За студенти и кандидат-студенти, Силистра, 2002.
 2. Андреев, Й. Българските ханове и царе VІІ-ХІV в. С., 1988.
 3. История на България. Авторски колектив: И.Божилов, В.Мутафчиева, К.Косев, А.Пантев, Ст.Грънчаров. С., 1993.
 4. История на България. Авторски колектив: Г.Бакалов, П.Ангелов, Цв.Георгиева, Д.Цанев, Б.Бобев, Ст.Грънчаров. С., Булвест, 2000.
 5. История на България, Авторски колектив: Ив.Лазаров, Пл.Павлов, Ив.Тютюнджиев, М.Палангурски. Слово, Велико Търново, 1998.
 6. История на третата Българска държава. Авторски колектив: Д.Саздов, М.Лалков, Тр.Митев, Вл.Мигев, Р.Мишев. С., 1993.
 7. Учебници по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ  за Х, XI и XII клас, одобрени от МОН.
 8. Българската национална доктрина. С.,1996.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:
  1. Създаването на първото писано българско законодателство става при управлението на:

   А) кан Аспарух            Б) кан Тервел           В) кан Крум             Г) кан Пресиян

   Отговор: В
  2. Основоположник на организираното Българско революционно движение е:

   А) Панайот Хитов            Б) Георги С. Раковски                В) Любен Каравелов           Г) Васил Левски

   Отговор: Б
  3. Търновската конституция е приета на:

   А) 3.ІІІ.1878 г.              Б) 1.VІІ.1878 г.           В) 10.ІІ.1879 г.              Г) 16.ІV.1879 г.

   Отговор: Г