Специалната част по информатика и информационни технологии се провежда под формата на тест. Проверява се подробното и задълбочено познаване на учебния материал по Информатика и Информационни технологии, застъпен в учебниците за средните училища, задължителна и профилирана подготовка за 9 и 10 клас, одобрени от МОН. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 20 изпитни теми. Въпросите включват равнища на усвоеното знание, разбиране и приложение.

КОНСПЕКТ:

 1. Информация, информционни процеси и дейности. Единици за измерване на информацията.
 2. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Двоична позиционна бройна система. Аритметика в двоична бройна система.
 3. Логически (булеви) функции. Конюнкция, дизюнкция и отрицание. Основни свойства.
 4. История на компютрите. Компоненти на компютърната система. Поколения компютри. Класификация на компютрите.
 5. Централен процесор и памет. Функционално предназначение. Основни характеристики. Структура.
 6. Външна памет. Входно-изходни устройства. Видове. Основни характеристики.
 7. Операционни системи. Същност и основни функции. Файлова система. Видове потребителски интерфейс. Основни дейности.
 8. Компютърни мрежи. Същност и видове компютърни мрежи. Компоненти на компютърните мрежи. Локални мрежи.
 9. Интернет (WWW). Видове адреси в Интернет. Работа с електронна поща, комуникация в реално време, пренос на файлове. Търсене на информация в Интернет. Web браузъри. Web документи - елементи, проектиране и създаване. Използване на скриптов език (HTML).
 10. Компютърни вируси. Антивирусни програми. Класификация.
 11. Компресиране и декомпресиране на данни. Програми за архивиране.
 12. Системи за текстообработка. Основни действия с текст - въвеждане, коригиране, редактиране, търсене и за­местване. Форматиране на документ – промяна на параметрите на символи и параграфи, настройка на страница.
 13. Електронни таблици. Данни – типове и формати. Относително и абсолютно адресиране. Основни дейности - въвеждане, търсене, замяна, редактиране. Сортиране. Формули. Вградени функции. Диаграми.
 14. Бази от данни. Релационен модел на данните. Системи за управление на бази от данни. Работа в база от данни. Основни обекти. Създаване на заявки, формуляри и отчети.
 15. Компютърна графика. Графични файлови формати. Графични редактори. Създаване и обработване на графично изображение.
 16. Компютърни презентации. Същност. Основни понятия. Елементи на слайд. Създаване, редактиране и форматиране на съдържанието на слайд. Действия със слайдове. Ефекти в компютърната презентация.
 17. Алгоритми. Същност и основни характеристики на алгоритмите. Алгоритмични структури. Средства за описване на алгоритми.
 18. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка). Създаване. Основни действия.
 19. Разработване на програми. Език за програмиране. Структура на програма. Среда за програмиране.
 20. Език за програмиране (Pascal, C/C++). Прости типове данни. Операции. Изрази. Присвояване. Съставни типове (масиви, записи/структури, низове/масиви от символи). Подпрограми. Предаване на параметри.

  ЛИТЕРАТУРА:
 1. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по Информатика и Информационни технологии. Държавен вестник, 13.06.2000.
 2. Действащите учебници по информатика и информационни технологии, задължителна подготовка за 9 и 10 клас, утвърдени от МОН.
 3. Действащите учебници и учебни пособия по информатика и информационни технологии, свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка 9-12 клас, утвърдени от МОН.
 4. Николова, Н., А.Парушева. Информатика за зрелостен и кандидатстудентски изпит. Лодос, София, 2002.
 5. Тодорова, М. Програмиране на C++. Сиела, София, 2004.
 6. Тодорова, М. Програмиране на Паскал. Учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка, Сиела, София, 2002.
 7. Смит, Т. М. Програмиране с Pascal. Принципи и методи. Техника, София, 2001.
 8. Хорстман, К. Принципи на програмирането със C++. ИК Софтех, София, 2000.

  ОБРАЗЕЦ НА ИЗПИТНИЯ ТЕСТ:

1.     Работен лист в ЕТ се нарича:
А) всяка една таблица                             Б) група от клетки                       В) съвкупност от всички таблици
Г) именувана област от клетки              Д) именувана съвкупност от таблици
Отговор: А

2.     Посочете стойността на променливата М след изпълнението на следния програмен фрагмент:

Текст на С++Текст на Паскал

const float X=2.1;

const double Y=-2.0;

int M;

M=5;

if (X+Y>1.01E-1) if (Y-X<4.0)

M=M+2; else if (X-Y>0.41E+1)

M=M-2; else if (X>-Y) M=M-1;

else M=5*M;

Const X=2.1; Y=-2.0;

Var M: integer;

M:=5;

If X+Y>1.01E-1 then if Y-X<4.0

Then M:=M+2 else if X-Y>0.41E+1

Then M:=M-2 else if X>-Y

Then M:=M-1 else M:=5*M;

А) 6                 Б) 5                        В) 7                        Г) 3                         Д) 4

Отговор: Б

3.     В опашка последователно са постъпили елементи със стойности: 7, 4, 2, 5, 9 и 8. От тази опашка се изваждат последователно четири елемента, след което се добавя елемент със стойност 3. Какви стойности имат елементите, които се намират в началото и края на опашката след изпълнение на горните операции?
А) 7 и 8          Б) 9 и 8                  В) 7 и 3                  Г) 9 и 3                  Д) 8 и 3
Отговор: Г

4.     Какъв е резултатът от събирането на двоичните числа 11011 и 1001, представен като десетично число?
А) 35               Б) 36                      В) 37                      Г) 38                       Д) 39
Отговор: Б