Специалната част по български език се провежда под формата на тест, състоящ се от тестови задачи с множествен отговор. Целта е да се провери правописната и пунктуационната култура на кандидат-студентите.

Изпитният тест включва задачи, чрез които се установява доколко кандидат-студентът владее общите правописни правила на съвременния български книжовен език, като например: отбелязване на звуковия състав на думите (ятов преглас; вмятане и изпадане на гласни; редукция на гласни; уподобяване на съгласни; удвояване на съгласни; правопис на съчетания от съгласни в думите); употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане на сложни и на съставни думи.

Обръща се внимание още на лексикалната и на граматическата правилност на речта: синоними и антоними; фразеологични словосъчетания; членуване с пълен и кратък член на съществителните имена от мъжки род, единствено число; членуване на еднородни части; бройна форма на съществителните имена от мъжки род; по-особени случаи на съгласуване по число и др.

Проверява се също в каква степен кандидат-студентът е овладял правилата за употреба на препинателните знаци в простото и в сложното изречение.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Игнатова-Цонева, Д. Български език и речева култура. Русенски университет „А. Кънчев". Русе, 2013.
 2. Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.
 3. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

  А) не съм вчерашен; врял и кипял съм                    Б) зад девет морета; на една ръка разстояние
  В) вдигам си чуковете; вдигам гълъбите                  Г) белязано магаре; черна овца
  Д) бял като въглен; бял като на тенджерата дъното

  Отговор: Б

  2. В кой ред има правописна грешка?

  А) есенно, военно, именно                                          Б) беззвучно, беззлобно, беззаветно
  В) оттеглям, оттичам, оттласквам                                 Г) поддържам, наддавам, подтискам
  Д) наддумам, отдавам, надделявам

  Отговор: Г

  3. В кое изречение Не е допусната граматическа грешка?

  А) Над триста войници участваха в спасителната акция.            Б) Не зная колко ученика има в този клас.
  В) Тридесет скиора обучи ски училището.                                    Г) Десет пътника останаха без билети.
  Д) На листа има толкова редове, колкото да си напиша името.

  Отговор: А

  4. В кое изречение няма пунктуационна грешка?

  А) За пръв път бях дошъл да почивам, да скитам, да ловя риба, да плувам, или да лежа върху пясъка, да правя това, което ми се иска.
  Б) Работехме и лете, и зиме, трупахме пари, нямахме време за губене.
  В) Значи, за да има прометеевци, исусовци и бруновци, трябва да има и такива, които ги приковават разпъват и изгарят.
  Г) Лука дълго мълча като гледаше под вежди пленника, който бе приседнал на един обгорен пън, покорен и смирен.
  Д) В ръката на патриарха задрънка едра кадилница от, която излизаше такъв гъст тамянов дим, че хората се виждаха като през завеса.

  Отговор: Б