Общата част на кандидатстудентските изпити е по български език и езикова култура. Провежда под формата на тест, състоящ се от тестови задачи с множествен отговор. Целта е да се провери правописната и пунктуационната култура на кандидат-студентите.

Установява се доколко кандидат-студентът владее общите правописни правила на съвременния български книжовен език, като например: отбелязване на звуковия състав на думите (ятов преглас; вмятане и изпадане на гласни; редукция на гласни; уподобяване на съгласни; удвояване на съгласни); употреба на главни и малки букви; слято, полуслято и разделно писане на сложни и съставни думи.

Обръща се внимание на лексикалната и на граматическата правилност на речта: синоними и антоними; фразеологични словосъчетания; употреба на членувани форми; бройна форма на съществителните имена от мъжки род; по-особени случаи на съгласуване по число и др.

Проверява се също в каква степен кандидат-студентът е овладял правилата за употреба на препинателните знаци в простото и в сложното изречение.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Игнатова-Цонева, Д. Български език и речева култура. Русенски университет „А. Кънчев". Русе, 2013.
 2. Официален правописен речник на българския език. С., БАН, 2012.
 3. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. С., БАН, 2011.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:

  1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

  А) отивам далеч; отивам на кино от пет до шест               Б) от игла до конец; от дума на дума
  В) през куп за грош; ни в клин ни в ръкав                            Г) плета си кошницата; опичам си работата
  Д) обирам си крушите; обирам калая

  Отговор: Г

  2. В кой ред всички думи са написани правилно?

  А)  усмивка, осмивам, усмихнат                                 Б)  онагледя, умия, овия
  В)  озаконя, оглавя, обеля                                           Г)  двуяк, двуетажен, двудневен
  Д)  употребявам, упорочавам, углеждам

  Отговор: А

  3. В кое изречение e употребена грешна форма на местоимение?

  А)  Който не работи, не трябва да яде.                    Б)  Не ми се говори с никой.
  В)  Не разчитай на никого, само на себе си.           Г)  Когото и да попиташ, ще ти каже.
  Д)  Не срещна никого на уреченото място.

  Отговор: Б

  4. В кое изречение има пунктуационна грешка?

  А) – Обичам те, мое мило Отечество!                      Б) – Ти майсторе, в чужди работи не се бъркай!
  В) – Бай Давиде, ти друга работа нямаш ли?           Г) – Мястото е диво, брате Ромиле – заговори пръв Теодосий.
  Д) – Господин инспекторе, да ви представя госпожица Стоянова.

  Отговор: Б