Специалната част по химия се провежда под формата на тест. Състои се от въпроси със затворен (структуриран) отговор, обхващащи всички 34 изпитни теми. Изключват се изчислителните задачи.

Изпитната програма по химия е съставена въз основа на учебния материал, включен в по-долу посочените учебници, като са взети предвид основните уроци, упражнения, допълнения.

По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони. Всеки кандидат-студент се явява на изпита със собствени таблици.

КОНСПЕКТ:

 1. Атомно ядро – градивни частици. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност.
 2. Характеристики на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.
 3. Разпределения на електроните по състояния в многоелектронни атоми. Допустими състояния – принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимитe състояния – правила на Клечковски и на Хунд. Електронни конфигурации на атомите – основно и възбудено състояние.
 4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите в периодичната система на елементите - периоди и групи.
 5. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер на химичните елементи по групи и периоди в периодичната система.
 6. Химична връзка – причина за образуване. Ковалентна връзка – теория на Люис. Прости и сложни ковалентни връзки. Локализирани и делокализирани химични връзки.
 7. Характеристики на ковалентната връзка – насищаемост, насоченост, полярност, енергия и дължина. Полярни и неполярни молекули.
 8. Хибридизация – видове и примери.
 9. Донорно-акцепторна връзка. Йонна връзка. Водородна връзка.
 10. Скорост на химичните реакции – дефиниция. Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества. Закон за действие на масите.
 11. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия. Енергетичен ход на реакцията. Уравнение на Арениус.
 12. Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.
 13. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Равновесна константа. Особеност на химичното равновесие.
 14. Фактори, влияещи на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие – Браун.
 15. Термохимия.
 16. Истински разтвори - механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите.
 17. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.
 18. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, температура на кипене и замръзване.
 19.  Свойства на разредените разтвори – дифузия и осмоза.
 20. Електролити и неелектролити. Теория на Арениус. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация. Видове електролити – примери. Слаби електролити. Константа на дисоциация. Фактори, които влияят върху дисоциацията на слабите електролити – общ йон, температура, разреждане (закон за разреждането).
 21. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация на Арениус.
 22. Хидролизни процеси. Водата като слаб електролит. Видове хидролизни процеси на соли в зависимост от силата на киселината и основата, от които са получени. Хидролизни процеси в живите организми и в промишлеността.
 23. Окислително-редукционни процеси. Основни понятия. Окислителни и редукционни свойства на химичните елементи. Ред на окислителната активност на металите. Електролиза в стопилка и в разтвор. Пролижение на електролизата.
 24. Теория за строеж на химичните съединения. Структурна теория – предпоставки за създаването ù, същност и значение. Стереохимична теория. Електронен строеж на органичните съединения, основно и възбудено състояние на въглеродния атом, хибридизация, химична връзка.
 25. Алкани. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алканите. Получаване на алкани.
 26. Алкени. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкените. Методи за получаване.
 27. Алкини. Хомоложен ред, наименование и изомерия. Строеж и свойства на алкините. Методи за получаване.
 28. Арени. Класификация. Хомоложен ред на бензена. Изомерия. Бензен – състав и строеж на молекулата (ароматен характер). Сравнително разглеждане на свойствата на бензена и неговите хомолози.
 29. Хидроксилни производни на въглеводородите. Класификация. Изомерия – верижна, позиционна и пространствена. Сравнително разглеждане на свойствата на алкохоли и феноли в зависимост от електронния им строеж. Общи и специфични методи за получаването им. Физиологично действие и практическо приложение.
 30. Карбонилни производни на въглеводородите. Определение, видове, хомоложни редове, изомерия. Молекулен строеж. Сравнително разглеждане на свойствата на алдехиди и кетони. Методи за получаване.
 31. Карбоксилни киселини. Видове. Алканови киселини – хомоложен ред, изомерия. Молекулен строеж на мастни и ароматни киселини – сравнително разглеждане. Методи за получаване.
 32. Въглехидрати. Обща класификация. Монозахариди – определение, строеж и свойства на глюкоза и фруктоза. Дизахариди – определение, строеж и свойства на захароза. Съпоставяне на химичните свойства на глюкоза, фруктоза, захароза.
 33. Азотсъдържащи органични съединения. Видове. Амини – класификация, строеж и свойства на мастни и ароматни амини. Методи за получаване.
 34. Двуфункционални азот и кислородосъдържащи производни на въглеводородите. Аминокарбоксилни киселини – състав, строеж, свойства. Полипептиди.

  ЛИТЕРАТУРА:

  А. Основна литература:

  1. Химия за 7 клас, В. Нанов и др., изд. 1990 г. и стереотипни издания;
  2. Химия за 8 клас, Л. Боянова и др., изд. 1991-2003 г., Изд. „Просвета";
  3. Учебниците за задължителна подготовка (ЗП) и профилирана подготовка (ПП) за 9-ти и 10-ти клас на едно от следните издателства – „Просвета – София", „Булвест – 2000" или „Анубис", а именно:

  ● 9 клас
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София";
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, М. Кирилов и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест – 2000";
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис";

  ● 10 клас
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Ст. Манев и др., 2001-2003 г. изд. „Просвета – София";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Ст. Манев и др., 2002-2003 г. изд. „Просвета – София";
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Нейков и др., 2002-2003 г. изд. „Булвест - 2000";
  - Химия и опазване на околната среда – ЗП, Г. Близнаков и др., 2001-2003 г. изд. „Анубис";
  - Химия и опазване на околната среда – ПП, Г. Близнаков и др., 2002-2003 г. изд. „Анубис";

  Б. Допълнителна литература

  Всички верни факти в одобрените от МОН учебници, указани във в-к „Азбуки" бр.28 от 2003 г.

  ОБРАЗЕЦ НА ЗАДАЧИ ОТ ТЕСТА:
 1. Мраморът и варовикът са природни форми на съединението:

  А) СаСО3              Б) Са(OH)2                 В) Na2CO3            Г) CuCO3                    Д) CaSO4.2H2O

                                                                                                                                                Отговор: А
 2. Масовото число А е равно на:

  А) сбора от броя на р+ и броя на е-           Б) сбора от броя на е-         В) сбора от броя на р+ и броя на no
  Г) сбора от броя на no и броя на е-           Д) сбора от броя на no

                                                                                                                                   Отговор: В
 3. Коя от посочените групи съединения съдържа само хомолози:

  А) пентен, етен, бутен                  Б) етан, пропен, бутан                           В) пентен, пентан, пентин
  Г) 2-бутен, 1-бутен, бензен         Д) етан, пропан, етин

                                                                                                                                             Отговор: А