Професионален клуб „Индустриален Интернет за Всичко” организира СТУДЕНТСКИ КОНКУРС на тема: „ИНДУСТРИАЛЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ВСИЧКО “

Дата на провеждане: 18.05.2022 г. от 15 ч. на следния онлайн адрес:
https://meet1.uni-ruse.bg/b/wq6-huy-waw

---------

 доц. Д. Иванова получи I-ва награда за монографията си "Моделиране, оптимизация и управление на процеса конвективно сушене на плодове и зеленчуци" от трационния конкурс за печатни и електронни издания на Русенски университет "Ангел Кънчев" през ноември 2021г.-------
Членове на катедрата, участващи в Националните научни програми „Интелигентно растениевъдство“ и „Интелигентно животновъдство“ проведоха работни срещи с колективите на партньорските организации в периода юли-септември 2021г.

-------

В периода 25.01.2021 г. - 03.02.2021 г. РУ е домакин на семинара Workshop 2 по проект BENEFIT (Програма Еразъм+), като лектор е поканена доц. Ц. Георгиева


-------

 На 17.11.2020г. в гр. Горна Оряховица се проведе „Изложение на Младежко Техническо Творчество”, организиран от фондация „Милен Григоров”. В конкурса участваха колегите д-р Ст.Пенчев и д-р М. Деянов, а доц. Цв. Георгиева беше член на комисията по оценяване.-----

 Бившите колеги проф. дтн инж. Миролюб Иванов Младенов и доц. д-р инж. Русин Стефанов Цонев са наградени с юбилейна значка по случай 75-годишнината на Русенски университет, на тържественото събрание на 12.11.2020г.

-----

На 29.05.2020 г. се проведе студентски конкурс „Индустриален интернет за всичко “ на тема „ИНДУСТРИАЛЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ВСИЧКО ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“, организиран от катедра „Автоматика и Мехатроника“, с подкрепата на Факултет „ЕЕА” при Русенски университет „Ангел Кънчев”.


-----

Студенти от специалност „КУА“ взеха участие в СНС‘2020 година към секция 5.2. ЕЕА на Русенски университет. Разработките, които представиха студентите са съвместни с преподаватели от катедрата.-----

Работна среща се проведе на 14.12.2019г. в РУ на студенти от специалност КУА с представители на фирма “ИРИМ” Русе. Студентите от спец. КУА посетиха производствената база на предприятието през месец декември 2019г.
-----

На 28-29 Май 2019г. в Русенски университет от работния колектив на Проекта бе организирана и проведена 2-ра планова партньорска среща по Проекта по Програма Erasmus+ / KA2 – Strategic Partnerships 2018-1-LV01-KA202-056957 на тема „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training“ с участие на 19 представители на партньорски колективи от 4 държави: Латвия, Германия, Румъния и България. Колегите от катедрата проф. П. Даскалов и д-р Ст. Пенчев, са активни участници в проекта.

-----

На 27.03.2018 г. в Русенски университет се проведоха два семинара от възпитаници на катедра „Автоматика и Мехатроника", представители на бизнеса в областта на Автоматиката.
инж. Димитър Димитров, Ръководител „Енергийно стопанство", Монтюпе – гр. Русе и
инж. Атанас Атанасов, Технически консултант на фирма WAGO.

От 10 часа в зала 10.106 стартира семинар на тема:
„ПРОГРАМИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ КОНТРОЛЕРИ В СРЕДА CoDeSys".

Целта на семинара беше да представи на студенти от ОКС „Бакалавър", III-ти курс, спец. КУА, индустриални контролери, начин на програмиране, възможности за създаване на графични потребителски приложения на системи за автоматизация в среда CoDeSys. Да запознае студентите със съвременните средства за автоматизация на фирма WAGO и да представи на студентите новата програмна среда e!COCKPIT. Това е нов софтуерен инструмент, поддържащ технически като интегрирана програмна среда за проектиране цялостния процес при разработката на автоматизация. С помощта на е!COCKPIT всеки разработчик може лесно и интуитивно да проектира, конфигурира и инициализира своите I/O модули дори и в най-сложна мрежова топология.Програмирането на приложения за PFC200 става посредством известните IEC-61131 редактори от CodeSys 3. Функционално обхватът на софтуера позволява включително проектирането на модерни решения за визуализация. Чрез функции за тестване, диагностика и откриване на грешки е!COCKPIT поддържа потребителя по целия път на разработката включително до въвеждането ѝ в експлоатация и сервизното ѝ обслужване.

От 13 часа в зала 10.106 стартира семинар на тема:
„ЗАДАЧИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ (ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА) РЕАЛИЗИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ЗА  АВТОМАТИЗАЦИЯ - WAGO".

Целта на семинара беше да представи на студенти от ОКС „Бакалавър", IV-ти курс, спец. КУА и ОКС „Магистър", спец. АКСА, задачи за автоматизация (примери от практиката) реализирани със средства за  автоматизация - WAGO.
Практическите примери, които представиха се състояха в следното:
Пример 1: Решение за енергиен контрол в производствена среда и енергийна ефективност с новите електромерни модули за WAGO-I/O-SYSTEM. Представиха на студентите потребителско графично приложение за цялостен анализ на мрежата; оптимизация на мрежата при заварени условия; транспарентност при промени на броячите и тяхното въздействие върху потреблението; транспарентност при изключване на потребителите (полезно например в областта на осветлението ); идентифициране и разрешаване на несиметрично натоварени мрежи, например при неадекватна компенсация; идентификация и елиминиране на скъпи върхови натоварвания чрез своевременно прекъсване на вторичните потребители; дългосрочна промяна в приема и разхода на енергия.
Пример 2:Интегрирана система за автоматизация и контрол на петролна база. Основните функции на системата са мониторинг на нивата на горивата и контрол на помпите за подаване на гориво.
Пример 3: Система за автоматично дозиране на биокомпоненти към минерални горива. Системата е предназначена за мониторинг на компонентите, запис на данните, съхраняването им в създадена база данни и графична визуализация на измерените параметри.

-----
През месец март 2018 г. постер с резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" 2017 - ФEEA - 01 на тема "Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци", с Ръководител на работния колектив - доц. д-р инж. Цветелина Георгиева спечели Първа награда.
-----
  • Авторският колектив от катедрата, доц. Донка Иванова и доц. Георги Лехов, получи I-ва награда за отлично представяне на изложението за печатни и електронни издания на Русенски университет "Ангел Кънчев" през ноември 2017г.
  • гл. ас. д-р Николай Вълов получи III-та награда за добро представяне на изложението за печатни и електронни издания на Русенски университет "Ангел Кънчев" през ноември 2017г.
-----

Студентът Теодор Марков, дипломиран инженер в ОКС Бакалавър от спец. КУА, получи грамота и голямата награда от фондацията на немския концерн CLAAS в Деня на Русенския университет. Наградата беше връчена от председателя на Общото събрание на висшето училище – чл.-кор. проф. Христо Белоев, който възроди съвместната работа на Русенския университет с компанията и продължава да  ръководи фондацията.
Третото място е за Венцислав Христаков също от спец. Компютърно управление и автоматика за дипломната си работа „Разработване на колориметър за основни качествени параметри на почвата" с ръководител доц. д-р Цветелина Георгиева. Неговата работа му донесе грамота и парична награда от 1000 евро.

-----

На 24.05.2017г. проф. д-р Пламен Даскалов, член на катедрения колектив, ръководител на Центъра за продължаващо обучение, член на Академичния съвет и заместник-ректор на РУ „Ангел Кънчев" е награден от кмета на град Русе по случай празника 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в раздел „Образование и наука" за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и науката.

-----

Посещение на студенти от специалности КУА и Електроника при факултет ЕЕА, заедно с преподаватели от двете катедри, в производствената база  на фирма ДИАНЕЛ-ЕООД, през месец май 2017г. 

-----

Членове на Професионален клуб „Индустриален интернет за всичко" участваха във Второто иновативно младежко ЕКСПО в Русенския университет през месец май 2017г. и показаха съвместно реализирани ученически и  студентски идеи.

Във Второто иновативно младежко ЕКСПО взеха участие 33-ма участници – университети, средни училища, институти на Българската академия на науките представиха свои иновативни разработки. Иновативно младежко ЕКСПО II е инициатива на Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет, с подкрепата на Националното представителство на студентските съвети в България и Министерството на образованието и науката. Събитието откри ректорът проф. Велизара Пенчева, а официални гости бяха изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, директорът на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" Елена Минкова, ръководителят на Регионалното управление по образование – Русе Димитър Райнов, общинският съветник Галин Григоров, заместник-председателят на Националното представителство на студентските съвети – Габриела Наскова и др.

Във Второто иновативно младежко ЕКСПО студенти и докторанти, членове на клуба представиха своите разработки, базирани на едночипови микроконтролери Ардуино и софтуерната среда LabView:
-    Система за безжично измерване на температура, влажност и осветеност;
-    Система за окачествяване параметри на въздушната среда;
-    Система за мониторинг на качествените параметри на почвата;
-    VU метър.

-----

Представители на катедрата доц. Цветелина Георгиева и докторантките инж.Надежда Паскова и инж.Йоанна Ангелова участваха в мероприятието „Панорама на образованието" в гр. Козлодуй на 26 и 27 април 2017 година, организирано от Ръководството на Община Козлодуй. В мероприятието взеха участие и студенти от специалност КУА (Петя Мишовска). Седем университета, три филиала към университети, шест професионални гимназии и средни училища, петнадесет частни компании и дружества участваха в срещи с учащи от Общината и техните родители.
Бяха проведени разговори и с кмета на град Козлодуй – г-жа Маринела Николова.

----- 

През месец април 2017г.  студенти и докторанти от катедра „Автоматика и Мехатроника" участваха в Студентската научна сесия организирана от АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО и СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ на РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

Списък на публикациите на студенти и докторанти:

  1. Владислав Толев, КУА, Бакалавър. Синтез на наблюдател на състоянията за управление на топлинен обект., СНС-17 РУ "Ангел Кънчев", консултанти доц. Донка Иванова и гл. ас. д-р Николай Вълов
  2. Георги Петров, КУА, Бакалавър.Изследване на система за управление на температура в сушилня., СНС-17 РУ "Ангел Кънчев", консултанти доц. Донка Иванова, гл. ас. д-р Николай Вълов и гл.ас. М.Деянов
  3. Памела Железарова, КУА, Бакалавър. Разработване на графичен потребителски интерфейс за окачествяване на яйца базиран на система за компютърно зрение., СНС-17 РУ "Ангел Кънчев", консултант доц. Цветелина Георгиева
  4. Светослав Петров, КУА, Бакалавър, Разработване на VU метър базиран на микроконтролер, СНС-17 РУ "Ангел Кънчев", консултант проф. д-р Пламен Даскалов
  5. Светослав Атанасов, Докторант към Катедра „А и М", Наблюдение на времето за усвояване на поливната вода при индетерминантни доматени насаждения на база колорометрични измервания на листата, консултант проф. д-р Пламен Даскалов
  6. Георги Тодоров, КУА, Бакалавър, Разработване на симулатор на светофарна уредба с програмируеми логически контролери, СНС-17 РУ "Ангел Кънчев", консултант доц. д-р Цветелина Георгиева
-----​
На 13.04.2016г. В Русенския университет беше създаден професионален клуб “Индустриален интернет за всичко”​. Членове на катедрата са учредители и основна движеща сила на клуба. Членове на клуба могат да бъдат редовни, задочни или прекъснали обучението си студенти в Русенския университет и неговите филиали в Разград и Силистра, докторанти, специализанти, преподаватели, научни работници, външни лица и организации с интереси в областта на автоматизацията. В клуба могат да се включат и ученици.​

-----
    Публичната защита на дисертационния труд на проф. д-р Миролюб Иванов Младенов на тема „Комплексна оценка на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики” за придобиване на НС „Доктор на науките” ще се проведе на 30.06.2015 г. от 15.30 часа в зала 2.209 на Русенски университет.
    От 17.30 часа в Канев център, зала 1 ще се проведе представяне на книгата "Българско техническо дружество в архивните документи" с автори академик Васил Сгурев и чл. кор. проф. дтн Христо Белоев. 

 -----

На 05.06.2015 година (петък) от 14.00 часа в зала 10.221, на основание заповед №1111/21.05.2015г. на Ректора на Русенски Университет “Ангел Кънчев”,  ще се проведе открито заседание на Съветът на катедра “Автоматика и мехатроника” разширен със следните хабилитирани преподаватели – доц. д-р Венелин Бочев – факултет „Техника и технологии“–Ямбол при Тракийски Университет-Стара Загора и доц. Стефан Рибарски от Тракийски Университет-Стара Загора,  за предварително обсъждане на дисертационния труд на инж. Златин Димитров Златев – докторант на самостоятелна подготовка към катедрата на тема "Анализ и оценка на качеството на месо и месни продукти".

----


На 13.05.2015 година (сряда) от 14.00 часа в 10.221 ще се проведе заседание на Катедрения съвет на  катедра АМ при следния дневен ред:
1. Отчисляване на докторант Златин Златев.


-----
На 05.03.2015 година (четвъртък) от 14.00 часа в зала 10.221, на основание заповед № 394/16.02.2015 г. на Ректора на РУ “Ангел Кънчев”, ще се проведе открито заседание на Съвета на катедра “Автоматика и мехатроника” разширен със следните хабилитирани преподаватели – проф. дтн. Чавдар Дамянов (УХТ Пловдив), проф. дтн Стоян Стоянов (ХТМУ София), проф. д-р Атанас Митков (кат. ЗТ),проф. д-р Николай Михайлов (кат. ЕСЕО), проф. д-р Иван Палов (кат. ЕСЕО) и доц. дтн Георги Кръстев (кат. КСТ), за предварително обсъждане на дисертационния труд на проф. д-р МИРОЛЮБ МЛАДЕНОВ, за придобиване на научна степен "Доктор на науките".​
-----

 
На 26.02.2015 година (четвъртък) от 13.00 часа в 10.217 ще се проведе научен семинар и заседание на Катедрения съвет на катедра АМ при следния дневен ред:
1. Отчисляване на редовен докторант Емануил Димитров.​
-----

 
Публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Николай Петков Вълов на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ КОНВЕКТИВНО СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 19.12.2014 г. от 14:00 ч. в зала 10.326 на Русенски университет.​
Имаме още един успешно защитил докторант в катедрата!
-----
На 18.11.2014 година (вторник) от 14.00 часа в лаб. 10.217 ще се проведе заседание на Научния семинар към катедра Автоматика и мехатроника. 
​​Тема: Енергоспестяващи уредби за сушене на зърно чрез индукционно нагряване. 
​​​​​​Докладва: докторант Сагындикова Айгул​​​
------​​
Публичната защита на дисертационния труд на маг. инж. Елеонора Стефанова Кирилова на тема „Изследване на автоматизирана система за диагностициране на качеството на царевични семена” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 17.07.2014г. от 14.30 ч. в зала 10.326 на Русенски университет

-----

На 21.03.2014 година (петък) от 14.00 часа в зала 10.326, на основание заповед № 371/24.02.2014г. на Ректора на РУ “Ангел Кънчев”, ще се проведе открито заседание на Съвета на катедра “Автоматика и мехатроника” разширен със следните хабилитирани преподаватели – проф. дтн. Чавдар Дамянов(УХТ Пловдив), проф. д-р Атанас Митков(кат.ЗТ), за предварително обсъждане на дисертационния труд на
маг. инж. Елеонора Кирилова Стефанова - докторант към катедра АМ.​
 
-----
 
Публичната защита на дисертационния труд на гл.ас. Станислав Мирославов Пенчев на тема „Изследване на възможността за оценяване на чистотата на семена чрез анализ на визуални изображения” за придобиване на ОНС „Доктор” ще се проведе на 28.02.2014 г. от 15.00 часа в зала 10.326 на Русенски университет.​

 
ЧЕСТИТО!!! ИМАМЕ ПОРЕДНИЯ УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ ДОКТОРАНТ.

 
-----​​

 
На 03.12.2013 година (вторник) от 11.15 часа в лаб. 10.217 ще се проведе заседание на Научния семинар към катедра АиМ.
Тема: Експресен метод и устройство за автоматизирано определяне на размерите и формата на картофи.​​
​Докладва: доц. д-р Русин Цонев
​​​​​​​​Р-л на Научния семинар: доц. д-р Г. Лехов​

-----
​На 29.11.2013 година (петък) от 13.00 часа в зала 10.221, на основание заповед №​​4859/ ​20.11.2013г. на Ректора на РУ “Ангел Кънчев”, ще се проведе открито заседание на Съвета на катедра “Автоматика и мехатро​ника” разширен със следните хабилитирани преподаватели – проф. дтн. Чавдар Дамянов(УХТ Пловдив), проф. дтн. Димитър Радев(кат. ТК) и проф. д-р Атанас Митков(кат.ЗТ), за предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. инж. Станислав Мирославов Пенчев -докторант към катедра АМ.

-----
На 14.02.2013/четвъртък/ от 17.00 ч. в зала 2.203 на Русенски университет "Ангел Кънчев"  се проведе заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта маг. инж. Виолета Манчева за придобиване на образователната и научна степен "доктор".​

Публичната защита премина успешно. Поздравления!!!​