​​​​​Катедра „Автоматика и мехатроника" е създадена през 2012г. Тя е приемник на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника". Катедрата отговаря за обучението на студентите по специалност „Компютърно управление и автоматизация". 
Специалност „Компютърно управление и автоматизация​" е приемник на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника", създадена през 1997г. Тя от своя страна е наследник на специалностите "Автоматика" (основана през 1994г.)​ и "Автоматизация на производството" (разкрита през 1973г.). Както при разкриването, така и през целия период на съществуването си, специалността е фигурирала в Регистъра на специалностите и е получавала ежегодно държавна поръчка за приемане и обучаване на студенти. Специалността е акредитирана да извършва обучение в образователно-квалификационните степени "Бакалавър" и "Магистър", както и в образователно-научната степен "Доктор" по научната специалност "Автоматизация на производството". 
Към настоящия момент Катедрата се състои от 8 щатни  преподаватели​ , от които 1 професор, 3-ма доценти, 3-ма главни асистенти и
1 асистент, като всички са ОНС Доктор. 
Към катедрата работи и служителка - помощен и административен персонал.