​​​​​​​​​​​​​Учебна дейност


След утвърждаването на Учебния план за специалност КУА през 2019г. се прие план-график през 2020 година, за разработване и приемаме на учебна документация по дисциплини. В момента учебните програми на всички дисциплини от бакалавърския курс, са актуализирани.

Актуализирана е документацията и за магистърските курсове на специалности АКСА и АМ.

Катедрата е в сътрудничеството с Казахския национален аграрен университет в Алматы, за прием и обучение на студенти. 

Членове на катедрата продължават сътрудничеството с Baku Higher Oil School – Азърбайджан, по договора за разработване на обучителни материали - записки, презентации, тестове и др..

 За срока на действие на програмата Еразъм в катедрата са приети на обучение над 30 студента. През 2020г. по програмата Еразъм + са обучени 5 чуждестранни студента.
   

Научно-изследователска​​​ дейнoст

 
Заседания на Научния семинар към катедра „Автоматика и мехатроника"

----
На 04.05.2023 г. се проведе Научен семинар в катедра "Автоматика и Мехатроника". На семинара докторантката Михаела Иванова представи "Разработване и изследване на интегрирана автоматизирана система за отчитане уплътняването на настилката от вибро - ударни трамбоващи машини."
Научни ръководители са доц. Цветелина Георгиева и доц. Александър Иванов.


 

 

На 20.04.2023 г. се проведе Научен семинар в катедра "Автоматика и Мехатроника". На семинара докторантката Албена Иванова Василева представи "Изследване на подходи и технически средства за експресно изпитване и класификация на моторни и индустриални масла." Научни ръководители са проф. Пламен Даскалов и доц. Цветелина Георгиева.

  

   

Проведени заседания на Научния семинар към катедра "Автоматика и мехатроника" и посетени курсове
за 2019/2020 учебна година


Месец
ТемаДокладчик
131.10.2019г.Обучение в инженерни специалности в Чешкия университет по земеделие - Прагадоц. д-р Цв. Георгиева
212.12.2019г.Нови тенденции и методи за развитие на интелигентно земеделие и прилагане на Web базирани информационни технологии в селското стопанствопроф. Ник Сигримис
312.12.2019г.Изисквания за оформяне на публикации с импакт фактор в Web of Science или Scopusпроф. Ник Сигримис
44.12.2019г.EPLAN – съвременна CAD система за автоматизирано проектиране в мехатроникатаРитбул ЕООД – София, по проект BG05M2OP001-2.009-0011-C01
55.12.2019г.Иновативни решения за енергиен контрол и управление в производствена среда с модули на WAGO-I/O-SYSTEM и ETIфирма ETI – Словения, по проект BG05M2OP001-2.009-0011-C01
611.12.2019г.Иновативни цифрови 3D технологии: сканиране, принтиране, софтуерB2N - София, по проект BG05M2OP001-2.009-0011-C01
7 18.12.2019г.Изкуствен интелектпроф. Чавдар Дамянов, по проект BG05M2OP001-2.009-0011-C01

 

Проекти
 
 • 609544-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP, Програма Erasmus+, KA2 - Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на палестина в областта на прецизното земеделие
 • 2018-1-LV01-KA202-056957 - Уеб базирани модули за професионално обучение по лазерна безопастност
 • D01-214/2018 - Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)
 • BG05M2OP001-2.009-0011 - Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • BG05M20P001-2.002-0001 - Студентски практики–Фаза1
 • 2017-1-TR01-KA203-045955 - Инженерни подходи за обучение на студенти

 Проекти по ФНИ на Русенски Университет "Ангел Кънчев"​
 • 2023-ФЕЕА-05 - Изследване на възможностите за енергоефективно управление на улични осветителни системи
 • 2022-ФЕЕА-05 - Разработване на методология за експресно определяне на качествени показатели на моторни и индустриални масла
 • 2021-ФЕЕА-05 - Изследване на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца
 • 2020-ФЕЕА-06 - Изследване на възможностите за определяне на някои основни съставки на почвата посредством визуални методи
 • 2019-ФЕЕА-04 - Изследване на влиянието на външни фактори върху точността на измерването на основни параметри на почвата с нискостойностна микропроцесорна система
 • 2018-ФЕЕА-03 - Изследване и моделиране на процесите отглеждане, преработване и окачествяване на хранителни продукти
 • 2017-ФEEA-01 - Разработване на система за мониторинг на качеството на плодове и зеленчуци

 
Международна дейност

 
​​Участие на катедрата за предходната година по програмата ЕРАЗЪМ - по тази програма са изпратени 4 студента на практика – 2-ма  в ТЕИ – Крит, Гърция и 2-ма в Истанбул, Турция. За изнасяне на лекции в FH Дюселдорф, Германия са изпратени 2-ма преподаватели – проф. Младенов и гл.ас. Ст. Пенчев. На обучение(ST) са били  3-ма души – 1 във фирма Гапфорс, Лондон и 2-ма в ТЕИ – Крит, Гърция

 

 
Публикации

 

 

 
Партньорство с фирми

 
Катедрата, съвместно с помощта на фирми „EATON” и „ePLAN”, създаде два модерни Учебно-информационни центъра, в които освен обучение на студенти и специалисти от практиката, се организират тематични семинари, в които се обсъждат новите тенденции и приложения на модерна управляваща техника и компютърни системи за управление.
ePlan.bmp     Moeller.bmp
През Февруари 2015г.  в зала 10.221  се проведе среща със студенти от специалността и представители от фирма Монтюпе. Предствени бяха възможности з​а работа и форми на финансиране на обучението.