Учебен план на специалност "КУА" - редовно и задочно обучение

Дисциплини от Учебния план на специалност  Компютърно управление и автоматизация

​УЧЕБНА ПРАКТИКА
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1 и 2
ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ И ДАННИ
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО – 1
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА-1
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО – 2
МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ
ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕНЗОРНА ТЕХНИКА
ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ НА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРAВЛЕНИЕ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРAВЛЕНИЕ-курсов проект
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗИРАНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ
​СИСТЕМИ ЗАДВИЖВАНИЯ В МЕХАТРОНИКАТА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА-2
ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ
ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖИ В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ
CAD В ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРСТВОТО
CAD В МЕХАТРОНИКАТА
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ-курсов проект
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ-курсов проект
ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ И ДАННИ
ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРИ И СИСТЕМИ
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕН​ИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
ИНТЕРФЕЙСИНГ
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
РОБОТИКА

Дисциплини в други специалности на факултет  Електротехника, електроника и автоматика

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-1 за спец. ЕЛЕКТРОНИКА и ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (ЕЕЕО)
ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-2 

ОСНОВИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА-спец.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (ЕЕЕО)

ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ - спец. ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА
ЕЛЕКТРОННИ РЕГУЛАТОРИ

​СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ-спец.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ (ТКС)
КОМПЮТЪРНО ЗРЕНИЕ

Дисциплини в специалности на факултет Машинно-технологичен

за спец.ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО (ИИ) и МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ (МКМ)

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА-2

Дисциплини в ​специалности на факултет Аграрно-индустриален

ЗАДВИЖВАНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА - спец. ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ЗТТ)
АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРО И ПНЕВМО ТЕХНИКА - спец. ХИДРО И ПНЕВМО ТЕХНИКА (ХПТ)​