​Учебните занятия се провеждат в учебни зали, обзаведени със съвременна специализирана и компютърна техника и софтуерни продукти на водещи в областта фирми, като EATON, Moeller, ePLAN, Siemens, Beckhoff, National Instruments и други.
Катедрата разполага с пет компютърни зали, които предлагат на студентите свободен достъп и Интернет връзка.

Катедрата, съвместно с помощта на фирми „EATON" и „ePLAN" създаде два модерни Учебно-информационни центъра, в които освен обучение на студенти и специалисти от практиката, се организират тематични семинари, в които се обсъждат новите тенденции и приложения на модерна управляваща техника и компютърни системи за управление.
В учебно-информационните центрове и специализираните лаборатории студентите се обучават по дисциплини свързани със съвременни информационни и управляващи системи, програмиране и приложения на програмируеми логически контролери, CAD системи, мехатронни системи и други актуални теми в областта на автоматиката, мехатрониката и автоматизацията на процеси.