logo1.jpg Катедра Електроника


Electronics_staff.jpg

Преподавателите от катедра „Електроника" активно развиват научноизследователска дейност, както и ръководят младежки научноизследователски лаборатории и екипи и активно направляват студентската научно-изследователска дейност.

Научно-изследователската дейност на преподавателите е свързана с разработки в обединените научни област – Индустрия 4.0, Вградени системи, Електротехника, електроника и автоматика в селското стопанство и в промишлеността, Медицинска електроника, Автомобилна електроника, Електронни системи за управление на ВЕИ, Съвременни образователни системи за обучение, Аудиосистеми, Радиоелектроника, Микроелектроника и др.

Преподавателите от катедрата са членове или председатели на различни международни организации: Асоциация за кариерно ориентиране във висшето образование АКОРВО, Асоциация по електрохимия (Electrochemical Society), САЩ, Словашка вакуумна асоциация (Slovak Vacuum Society), Словакия, Съюза на учените в България– клон Русе. Преподавателите от катедрата участват редакционните колегии на научни списания – сборник научни трудове на Русенския университет, секция „Електротехника, електроника и автоматика" и организационните комитети на международни конференции – „Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство" (Еnergy Efficiency and Agrycultural Engineering), провеждана в Русенски университет и IEEE.

Катедра „Електроника" извършва обучение в две образователно-квалификационни степени и една образователно-научна степен, съответно:

 • ОКС Бакалавър по специалност „Електроника"
 • ОКС Магистър  по специалностите „Електроника" и „Автомобилна електроника"
 • ОНС Доктор по докторска програма „Електронизация"

  Учебните планове и програми отговарят на съвременните изисквания за придобиване на висше образование и са синхронизирани с аналогичните специалности в страните от Европейския съюз, което осигурява признаване на дипломите без приравнителни изпити и пълна студентска мобилност на базата на ECTS-кредити.

  Преподаватели от катедрата и обучаваните студенти участват активно в международни образователни и изследователски програми като Еразъм и Рамковите програми на Европейската общност. В рамките на образователните програми студентите могат да се обучават в различни водещи университети в Евро па и Канада.

  Студентите от специалността могат да получат специализация в основните направления: Промишлена електроника, Радиоелектроника, Автомобилна електроника. От 2015 до 2020 г. студентите и докторантите от специалност „Електроника" са участвали и в двата екипа на международното състезание Eco Shell Marathon London, както и са печелили престижни награди на Фондация CLASS и Националния конкурс „Студент на годината". 

  Студентите, обучавани по специалност „Електроника", получават задълбочени знания и придобиват професионални умения в сферата на електрониката, микроелектрониката, автомобилната електроника, вградени системи. След успешно дипломиране те могат да работят в различни инженерингови, изследователски и научни звена в индустрията, комуникациите, енергетиката, транспорта, селското стопанство и др. 

 akr1.JPG

akr22.JPG