Aдрес: ул. Студентска №8, 7017 Русе, България
Телефон: +359 82 888 404
Факс: +359 82 845 708
E-mail: amanukova@uni-ruse.bg
доц. д-р инж. Анелия Владимирова Манукова