​​​Учебният план на специалност „Електроника" ОКС „Бакалавър” може да изтеглите оттук. 

Обучението в ОКС-бакалавър се извършва в редовна и задочна форма на обучение. 

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища. Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал­ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електро­ника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучава­нето на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електро­механични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на елект­ронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишле­ността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на дисциплини в различни области на електрониката, глобалните информационни технологии, компютър­ните измервателни системи, електромеханичните системи и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина.

Учебният план на специалност „Електроника", ОКС „Магистър” може да изтеглите оттук

За обучение в ОКС „Магистър” имат право да кандидатстват:


Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa подготовка и задълбочени знания по съвременни електронни системи, използвани в различни области на индустрията. Магистърската програма съответства на динамиката на развитието на електрониката. Тя отговаря на разнообразните потребности на икономиката и създава много добри перспективи за реализация във всички нейни отрасли.

Продължителността на обучението е два семестъра за редовната и три семестъра за задочната форми за бакалаври от същата специалност. Учебният план на широкопрофилната магистърска програма включва редица дисциплини, които отразяват специфичните особености и изисквания към електронните системи в различни области. Такива специализирани учебни дисциплина са: Автомобилна електроника, Медицинска електроника, Ядрена електроника, Приложна електроника в селското стопанство, Електронни системи за управление на възобновяеми енергийни източници, Електронни системи за екологичен контрол. Предвидени са още и други атрактивни дисциплини като Телекомуникационна техника и Информационни технологии, които дават допълнителни знания за използването на електрониката в телекомуникациите и умения за използване в практиката на съвременните информационни технологии. Освен изброените дисциплини се изучават и други като: Маркетинг, даваща полезни знания за съвременната пазарна икономика и Автоматизирани електрозадвижвания, осигуряваща знания за електрозадвижванията, използвани в множество съвременни технически устройства. В учебния план на магистърската програма са включени избираеми дисциплини, които предоставят на бъдещите магистри две възможности за избор: подготовка за научноизследователска работа или езикова подготовка по специализиран английски език.

Завършилите магистри по Електроника придобиват знания и умения да извършват инженерингова, научноизследователска, организационна и управленска дейности, свързани със специалността Електроника. Задълбочените знания и широкопрофилната подготовка в областта на електрониката дават възможност на завършилите успешно да се реализират като изпълнители и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, управители на фирми и др.

За студентите, завършили специалност от сродното професионално направление Комуникационна и компютърна техника, продължителността на обучение е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.

Учебният план на специалност „Автомобилна електроника", ОКС „Магистър” може да изтеглите оттук.

Обучението в магистърската програма "Автомобилна елелктроника" има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa подготовка и задълбочени знания по съвременни електронни системи, използвани в автомобилната индустрия. Магистърската програма отговаря на разнообразните потребности на икономиката и създава много добри перспективи за реализация във всички нейни отрасли, особено в тези, които са свързани с експлоатацията на автомобилите в автомобилната индустрия.

Програмата е предназначена за завършили бакалаври и магистри от професионално направление Електротехника, електроника и автоматика.  Продължителността на обучението е два семестъра за редовната и три семестъра за задочната форми на обучение.

Учебният план на магистърската програма включва редица дисциплини, които отразяват специфичните особености и изисквания към електронните системи, използвани в автомобилостроенето. Изучават се дисциплини, разглеждащи спецификата на електронните системи за автомобила. Такива са: Сензори и изпълнителни механизми в автомобилите, Комуникационна техника и специализирани мрежи в автомобилите, Електронни системи за автомобила, Електронни системи за управление на задвижванията в превозните средства, Електронни системи за сигурност и защита на автомобила. Освен това в програмата са включени дисциплини, запознаващи студентите с функциите, които изпълняват електронните модули в автомобила. Такива са: Системи за управление на ДВГ, Системи за управление на автомобила, Автомобилна диагностика и др.

Освен изброените дисциплини се изучават други като: Маркетинг, даваща полезни знания за съвременната пазарна икономика,  Безопасност и организация на автомобилното движение, осигуряваща знания за безопасността и организацията на пътното движение, Автомобилни стандарти, запознаваща студентите с основните стандарти, регламентиращи определени изисквания към автомобилите.

В учебния план са включени и избираеми дисциплини, които предоставят на бъдещите магистри две възможности за избор: Приложна електроника в селскостопанските машини или Електронни системи за управление на захранването на автомобили с възобновяеми енергийни източници.

Завършилите магистри по специалност Автомобилна електроника придобиват знания и умения да извършват инженерингова, научноизследователска, проектантска, организационна и управленска дейности, свързани със специалността и се реализират успешно като изпълнители и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, управители на фирми, сервизи и др.​

Учебният план на специалност „ Автомобилна електроника", ОКС „Магистър” може да изтеглите оттук

За обучение в ОКС „Магистър” имат право да кандидатстват: