Научноизследователска дейност

Научноизследователската дейност в катедра „Електроника" е насочена в следните основни направления:

  • Електронни устройства за контрол и управление;
  • Медицинска електроника;
  • Сигнално-охранителна техника;
  • Електронизация на селското стопанство;
  • Микроелектроника;
  • Радиоелектроника;
  • Електроника за възобновяеми енергийни източници;
  • Моделиране и симулация;
  • Софтуерно инженерство;
  • Виртуална реалност.

Студентите и докторантите участват активно в научноизследователските проекти и в работата на Студентската научноизследователска лаборатория по електроника, което спомага за развитие на техния творчески потенциал.

Резултат от научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите от катедра „Електроника" са над 510 публикации в България и чужбина, сред които множество статии в списания с импакт фактор, доклади на конференции в страната и чужбина.

Учебният процес се осигурява с издадените нови учебни пособия от преподавателите и разработените интернет базирани учебни курсове. Преподаватели от катедра „Електроника" членуват в престижни международни научни организации – Асоциация на електрохимиците, САЩ, Словашка асоциация за вакуумни технологии, Съюз на учените – Русе и др.

Международна дейност

Катедра „Електроника" развива международна дейност, в партньорство с университети от цял свят, както в рамките на европейските програми за академичен и научен обмен („ERASMUS+", Ципус, „Хоризонт 2020"), така и чрез действащи междуинституционални договори на Русенския университет „Ангел Кънчев".

Катедра „Електроника" има сключени четиринадесет (14) двустранни споразумения в рамките на програмата Еразъм+, която е основна част на интегрираната програма „Учене през целия живот", с университети в Чехия, Румъния, Хърватия, Словакия, Словения и Турция и университета Мак Мастър в Канада. За периода 2015 - 2020 година повече от двадесет (20) студенти и докторанти от катедра „Електроника" са осъществили мобилности в европейски университети (Германия, Чехия, Испания, Румъния, Турция и др.) с цел обучение или практика в рамките на програмата „ERASMUS+". Осъществени са десет (10) преподавателски мобилности с цел преподаване и повишаване на квалификацията.

Расте броят на входящите мобилности по програмата Еразъм+. През 2019/2020 академична година двадесет и четири (24) студенти от Украйна, Франция, Португалия, Испания, Румъния, Турция са обучавани по различни дисциплини от преподаватели на катедра „Електроника".

Студентите, докторантите и преподавателите от катедра „Електроника" са участвали в редица международни събития: Международна академия за млади учени и докторанти (2016/2017); Шел Еко-Маратон (2016/2017/2018); събитие по проект Дунавско сътрудничество за отговорни изследвания и иновации с използване на социално-техническа интеграция (D-STIR).

 

За над 35-те години от основаването си, катедра „Електроника" се утвърди като водещо звено във факултет "Електротехника, електроника и автоматика" с доказани възможности да подготвя високо квалифицирани специалисти по електроника, подготвени да отговарят на предизвикателствата на съвременната пазарна икономика.