ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Специалността Правен режим на защитата на националната сигурност отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Интерес към специалността е проявен от ръководството на Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, ангажирани в сферата на сигурността.

Обучението по специалността включва отраслови правни дисциплини: Административно процесуално право, Конституционно право, Международно публично право, Държавно служба, Защита правата на човека, Международни отношения и др. и специализирани дисциплини, осигуряващи знания за теоретична подготовка в различните области на опазването на обществения ред. Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Правен режим на защитата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които позволяват: да се познава организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, обществения ред, гражданската защита, разузнаването и контраразузнаването и дипломацията; да се познават нормативните и подзаконовите актове, регламентиращи изграждането и защитата на националната сигурност; да се придобият знания за информационните и комуникационните системи за осигуряване на ресурси за националната сигурност; да се придобият специализирани знания и да могат да се прилагат основните процедури при управление на кризи от невоенен характер; да се прилагат политики на въздействие върху подсистемите на националната сигурност и да се изпълняват контролно-регулативни функции; да ръководят състава за изпълнение на задачите, свързани с оперативно-издирвателната дейност по предотвратяването на престъпления.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Специалността Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност има за цел да осигури на обучаваните, специализирани знания за работа в различни управленски и административни звена в структурите на сектор "Сигурност", в различни стопански субекти и организации, както и политически партии и движения.

Обучението по специалността включва подготовка по специализирана подготовка, осигурява­ща знания за теоретична подготовка в различните области на управлението: „Психология на управле­нието", „Информационно-аналитична дейност в сектора за сигурност", „Теория за вземане на упра­вленски решения", „Теория на организацията", „Кризисно управление", "Лидер и лидерство", „Страте­гическо управление на сложни системи" Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които  дават възможност на обучаващите се да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сек­тор; да познават принципите и методите на висшата управленска дейност и да разполагат с необхо­димия инструментариум, за да реализират политики и управляват процеси на стратегическо ниво.