ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Магистърската програма Правен режим на защитата на националната сигурност отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Интерес към специалността е проявен от ръководството на Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, ангажирани в сферата на сигурността и опазването на обществения ред.

Обучението по специалността включва специализирани дисциплини (Теория на разузнаването, Управление на системата за сигурност, Противодействие на корупцията, Вътрешна сигурност, Сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС, Контратероризъм и др.), осигуря­ващи знания и даващи теоретична подготовка в различните области на опазването на обществения ред и националната сигурност. Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Правен режим на защитата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които позволяват: да се познават организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, обществения ред, гражданската защита, разузнаването и контраразузнаването; да се познават нормативните актове, регламентиращи изграждането и защитата на националната сигурност; да се придобият знания за информационните и комуникационните системи в областта на националната сигурност; да се придобият специализирани знания и да могат да се прилагат основните процедури при управление на кризи от невоенен характер; да се изпълняват контролно-регулативни функции в областта на опазването на обществения ред и националната сигурност.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Магистърската програма Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност отговаря на потребностите от специалисти с висше образование на лидерски позиции в сферата на националната сигурност.

Интерес към специалността е проявен от ръководството на Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, ангажирани в сферата на сигурността.

Обучението по специалността включва подготовка по управленски дисциплини като Психология на управлението, Теория за вземане на управленски решения, Кризисно управление, Стратегическо управление на сложни системи и др. Включени са и специализирани дисциплини, осигуряващи знания и теоретична подготовка в сферата на националната сигурност – Информационно-аналитична дейност в сектора за сигурност, Разузнавателен анализ, Геополитика и глобалистика и др.  Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които позволяват: да се познават организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, обществения ред, гражданската защита, разузнаването, контраразузнаването и дипломацията; да се познават нормативните актове, регламентиращи изграждането и защитата на националната сигурност; да се придобият знания за информационните и комуникационните системи за осигуряване на ресурси за националната сигурност; да се придобият специализирани знания и да могат да се прилагат основните процедури при управление на кризи от невоенен характер; да се прилагат политики на въздействие върху подсистемите на националната сигурност и да се изпълняват контролно-регулативни функции; да се ръководи съставът за изпълнение на задачите, свързани с оперативно-издирвателната дейност по предотвратяването на престъпления.