ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за производството на фармацевтични и хранителни продукти.

Общата подготовка цели изграждането на умения за прилагане на съвременните постижения на биотехнологиите; свободно да използват и подобряват продуцентите на биопродукти; да прилагат системите за контрол и управление на качеството; за практическо прилагане на придобитите знания.

Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, като се задълбочава през втория семестър. Специалните умения се формират в съответствие с индивидуалните качества на обучаваните в няколко области: производство на фармацевтични, хранителни продукти и ензимни препарати; системи за контрол и управление на качеството.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Биотехнологии, по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално  направление.

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за контрол и управление на безопасността на храните.

Общата подготовка цели изграждането на умения за прилагане на добрите производствени практики и изискванията на съвременните системи, базирани на процесния подход за управление на риска в хранителната верига.

Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение, като се задълбочава през втория семестър. Целта е изграждане на компетентни специалисти, способни да идентифицират и оценяват различните опасности за здравето на потребителите, свързани със съществуващи или разработвани нови хранителни продукти, планират и осъществяват  специфични мерки за тяхното елиминиране или минимизиране; разработват, внедряват и валидират системи за управление на качеството и безопасността на храните; консултират разработването на системи за управление на качеството и безопасността на храните.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Хранителни технологии, по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално  направление.

СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да извършват проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, фирмена, научноизследователска, преподавателска дейност в областта на Химичните технологии. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят като ръководен състав на фирми от областта на силикатните материали, химичните технологии или предприятия и институти, свързани с използването на химични суровини.

Продължителността на обучението за редовна форма е два семестъра, а за задочна – три семестъра, включително и защитата на дипломна работа.

В магистърската програма се изучават Специална керамика, Оборудване в силикатните технологии, Материали за електрониката, Високотемпературен неорганичен синтез, Нови композитни материали, Глазури и емайли, Технически стъкла и др.

Сериозно внимание в магистърската програма се отделя на методите за анализ чрез дисциплината Методи за анализ в силикатните технологии, а общо фундаменталната подготовка е засегната основно в дисциплината Фазови преходи в неорганичните силикатни материали.

Магистърската програма завършва с разработване и защита на дипломна работа. Студентите имат възможност да разработват дипломната си работа в други европейски университети, с които са подписани двустранни споразумения.

Завършилите успешно магистърска програма по Силикатни материали имат възможност за изява в индустрията, научните центрове, лаборатории и правителствени организации. Те са подготвени да работят като водещи специалисти в строителната керамика, в предприятия за добив на неорганични свързващи вещества, специална керамика за нуждите на електрониката, радиотех­никата, самолето- и ракетостроенето, огнеупорни материали, стъкларска промишленост и др.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Неорганични химични технологии), по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално  направление.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Магистърската програма е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да извършват проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, фирмена, научноизследователска и преподавателска дейност в областта на Химичните технологии. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят в сферата на здравеопазването, здравни центрове, контролни лаборатории на ХЕИ и РИОС, фармацевтичната и парфюмерийно-козметичната индустрия.

В магистърската програма се изучават Химия на природните продукти, Лекарствени сред­ства от растителен, животински и микробиален произход, Биокозметика, Клинична химия и др.

Сериозно внимание се отделя на методите на синтез, анализиране състава и свойствата на лекарствените средства по отношение на техния състав и физикохимични показатели чрез съвременна научна апаратура, работа с нормативни документи, европейска фармакопея, регламенти и препоръки на българското законодателство и световната здравна организация.

Продължителността на обучението за редовната форма е два семестъра, а за задочната – три семестъра, включително и защита на дипломна работа.

Завършилите успешно магистърска програма по Фармацевтични и козметични продукти имат възможност за изява в индустрията, научните центрове, лаборатории и правителствени организации. Те са подготвени да работят като водещи специалисти в здравеопазването, в предприятия за производство на лекарствени и козметични препарати, в лаборатории за анализ на лекарствени и козметични продукти.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Органични химични технологии) по сродни спе­циалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално направление.