КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, способни компетентно да извършват специализирана кинезитерапевтична дейност, свързана с повишена отговорност, професионален мениджмънт, научно изследване, творческо мислене и интердисциплинарни познания. За магистърската програма могат да кандидатстват само завършили ОКС „бакалавър" по специалност Кинезитерапия.

В курса на обучение са включени 2 групи дисциплини:

Фундаментални – осигуряват задълбочена и разширена теоретична подготовка по основополагащи дисциплини: анатомофизиологична обосновка на кинезитерапията при различни заболявания, клинична лаборатория, методология на научните изследвания, медицинска статистика, здравен мениджмънт.

Специални – разширяват специализираните знания чрез изучаване на съвременни методи за изследване при различните заболявания, специални методи за функционално изследване в различни клинични области, специализирани методики на кинезитерапия в различните клинични области и специализирани методи за лечение при различните заболявания.

Специалистите с професионална квалификация „магистър-кинезитерапевт" могат да работят във всички лечебни и здравни заведения като изпълняват управленски функции, изискващи висока квалификация и професионална отговорност. Те могат да участват в научноизследователски колективи, да провеждат консултантска и обучителна  дейност. Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в докторска степен.

ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти със задълбочено разбиране и познаване на отражението на дейностите върху здравето и благополучието на човека и компетентност да прилагат научнодоказани и иновативни методи за пълноценно социално включване на хората с увреждания и в неравностойно положение. В съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот магистърската програма допринася за задълбочаване на познанията и критическо разбиране на стратегиите за развитие на общностите, развиване на умения за самоусъвършенстване и учене през целия живот, както и професионална отговорност за спецификата на ерготерапевтичната работа с деца и лица с психосоциални проблеми в общността.

Учебният план е разработен на две нива:

  • за притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност Ерготерапия – с продължителност 1 година (2 семестъра) в задочна форма;
  • за притежаващи ОКС "бакалавър" от други специалности в област на висшето образование Здравеопазване и спорт и от професионални направления Педагогика, Психология и Социални дейности – с продължителност 2 години (4 семестъра) в задочна форма.

Специалистите с професионална квалификация магистър ерготерапевт имат възможност за професионална реализация във всички специализирани институции и услуги в общността, както и като експерти в общински и национални социални служби и неправителствени организации. Те могат да заемат управленски длъжности, да координират проекти, да предоставят консултантски услуги. Магистърската степен дава възможност за заемане на академична длъжност и продължаване на обучението в докторска степен.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Специалност Управление на здравните грижи ОКС „магистър" е от групата регулирани професии в професионално направление 7.4  Обществено здраве. Обучението се провежда във ФОЗЗГ, методическата отговорност за обучението е на Катедра Здравни грижи. Целите на специалността са:  подготовка на професионалисти с нужните знания, умения и компетентности за заемане на ръководни длъжности в лечебни заведения, детски ясли, социални домове и други медико-социални структури. Провеждане на практическо обучение на студентите от специалности: Медицинска сестра, Акушерка и др.; формиране на умения за самостоятелна професионална работа, комуникативност и екипно взаимодействие при планиране, организиране и провеждане на дейностите; формиране на личностни качества, умения за работа в екип необходими за длъжностите на ръководител и преподавател. Продължителността на обучението е 1,5 години,  3 семестъра за редовна форма на обучение, а за задочна форма-минималният хорариум за задължителните учебни дисциплини е ½ от предвидения в учебния план за редовна форма и отговаря на чл. 3, т. 2 и т. 3. от НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве". Приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г., обн., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г., в сила от учебната 2006 - 2007 г., изм., бр. 87 от 7.10.2008 г. Магистрите по Управление на здравните грижи придобиват професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи " и професионална квалификация "Преподавател по практика". Дипломираните магистри могат да се реализират като здравни мениджъри, мениджъри по качеството на здравните грижи и мениджъри на човешките ресурси в здравните и медико-социални организации; експерти и ръководители в РЗИ, НЗОК, консултанти по специфични проблеми в областта на здравните грижи. Педагогическата квалификация дава възможност да провеждат обучение на студенти от професионално направление Здравни грижи, да заемат академични длъжности или да участват в обучението им при провеждане на клинична практика и преддипломен стаж в клиниката или отделението в което работят. Придобитата магистърска образователна степен дава възможност за продължаване на образованието чрез:

  • придобиване на специализация, съгласно Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.; доп., бр. 88 от 2016 г.) брой: 58, от дата 23.7.2019 г
  • придобиване на  научно и  образователна степен „доктор" по Управление на здравните грижи към Факултети по обществено здраве.