СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Магистърската програма е една от първите в страната съвместна разработка между акаде­мична институция (Русенски университет) и индустриален производител на софтуер (Сирма Груп). Нейна основна цел е да подготви специалисти в областта на софтуерното инженерство, покриващи изискванията за магистър по Софтуерно инженерство на международните професионални организа­ции ACM и IEEE Computing Society. Тази програма е предназначена да обучи магистри, които могат да започнат работа като бизнес аналитици; софтуерни архитекти; код инженери; тест инжене­ри; мениджъри на софтуерни проекти в големи компании; като самонаемащи се софтуерни инженери или като консултанти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на софтуер.

Основен гръбнак на програмата са дисциплините Обектно ориентирано програмиране, Проектиране на софтуерни системи и Разработка на софтуерни системи. Специално внимание е обърнато на много важните за качествения живот на софтуерното приложение първи и последен слой на многослойните софтуерни архитектури чрез дисциплините Програмиране на Уеб компоненти и Бази от данни. Умения за проектиране и използване на различни инфраструктурни решения се придобиват в дисциплините Компютърни системи и мрежи и Инструментални среди. Вътрешната и външната организация на софтуерния бизнес, въпросите свързани с маркетинга, както и знания за управление на бизнеса и технологичния процес, се придобиват в дисциплината Управление на софтуерни проекти.

Основни принципи в програмата са увеличеният обем практическа работа, работата в екип, конкурентното начало и работата по реални задачи на софтуерната индустрия. Обучението завършва с дипломен проект, който се задава още през втория семестър, разработва се в екип и се защитава колективно.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър" по специалности от професионални направления Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, а също и по специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика и приравнените с тях.

Обучението в редовната форма е с продължителност три, а в задочната форма – четири семестъра.

ИНФОРМАТИКА

Целта на магистърската програма е да специализира бакалаврите в сферата на инфор­ма­ти­ката и информационните технологии в съответствие със съвременните изисквания на компютърното общество. Магистрите по Информатика ще могат да работят като разработчици на софтуер, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии - фирми, чието производство е базирано на високотехнологична основа, институти, лаборатории, изчислителни центрове, университети, банки и застрахователни дружества.

Обучаващите се ще задълбочат знанията си в областта на базите от данни, информационните системи и технологии, компютърната графика, компютърните мрежи и софтуерните технологии. Ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления. Ще могат да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии.

Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка. Особено вни­мание е обърнато на програмирането в мрежова среда и защитата на информацията, управлението и анализа на компютърни мрежи. Осигурен е и се използва лицензиран и свободно разпространяем съвременен софтуер.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър" по специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки.

Обучението в редовната форма е с продължителност два семестъра, а в задочната форма – три семестъра и завършва с дипломен проект.

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО

Учебният план по специалността е разработен в два варианта. В първия вариант той има продължителност два семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в професионално направление Математика. При втория вариант той има продължителност три семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, както и сродни специалности, свързани с финанси, счетоводство, финансов анализ, контрол и одит, застраховане, икономика, стопанско управление, мениджмънт, иконометрия, бизнес-информатика. В този случай е предвиден, като първи, един допълнителен (адаптивен) семестър. В него са включени основни дисциплини от бакалавърската програма по Финансова математика в Русенския университет. И в двата варианта е предвидено обучение по държавна поръчка при минимални семестриални такси.

Магистрите по специалността получават задълбочена фундаментална подготовка в областта на финансовата и застрахователна математика, статистиката и иконометрията, специализирания софтуер, финансовия анализ, трудовата и социална статистика, застраховането, актюерните методи, социалното дело, инвестиционните стратегии, анализа и управлението на финансовия риск, финансовия одит, финансовите пазари.

За нуждите на обучението са привлечени висококвалифицирани специалисти от големи между­народни финансови институции. Осигурени са възможности за стаж, професионална реализация и кадрово развитие на важни и отговорни позиции във финансовия сектор и социалното осигуряване.

Магистрите, завършващи специалност Математическо моделиране във финансите, застрахо­ването и социалното дело,  могат успешно да продължат своето образователно и научно развитие в докторантската програма Математическо моделиране и приложение на математиката, както и в докторантски програми в областта на икономиката, финансите, застраховането и социалното дело.

Специфичната подготовка, която получават им дава отлични възможности за реалзиация във финансови институции, бюджетни организации, големи и средни бизнес компании у нас и в чужбина.

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Целта на магистърската програма е да даде на студентите задълбочена и съвременна подготовка по съставяне на математически модели на реални проблеми от инженерството, икономиката или биологията, математически анализ на моделите, разработване на числени методи, алгоритми и компютърни програми за получаване на числени резултати, представяне и интерпретация на аналитичните и числени резултати по моделите на възможни възложители или клиенти. В курса на обучение се задълбочават и разширяват знания по диференциални уравнения, числени методи, оптимизация, математически софтуер. Студентите могат да специализират в едно от трите направления – моделиране в инженерството, моделиране в икономиката и моделиране в биологията. Предвижда се обучение по математически модели и симулации в полупроводникови устройства, в хидромеханиката, в епидемиологията, в теория на риска. Областите на приложения са гъвкави и могат да се променят в зависимост от актуални проблеми и направления.

За завършилите ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика учебният план е с продължителност 1,5 години (3 семестъра) в редовна и в задочна форма на обучение, а за притежаващите бакалавърска степен в друга област на висше образование продължителността е 2 години (4 семестъра), като първият семестър е изравнителен. 

            Магистърската програма завършва със защита на магистърски тезис (дипломна работа). Дисциплините са задължителни и избираеми с общо 120 ECTS кредита. Съществена част от курса е участието на студентите в учебно-научен семинар. Работата на студента върху магистърския тезис се възлага и ръководи от научен ръководител, не по-късно от края на втория семестър. Стимулира се както самостоятелната изследователска работа, така и работата в екип, използването на математически софтуер и представянето на получените резултати на студентски научни сесии и международни програми. 

            Дипломираните магистри получават професионална квалификация магистър по математическо моделиране. Те могат да продължат обучението си като докторанти и имат възможност за широка професионална изява в инженерингови, софтуерни и консултантски фирми, във висши учебни заведения, научни институти и центрове в съответна област на науката и техниката.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани учители по Информатика и информационни технологии за различните училищни степени. Предлага се в две разновидности:

 • за бакалаври, притежаващи педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Педагогика; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучението три семестъра;
 • за бакалаври без педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучение четири семестъра.

  Завършилите получават диплома с професионална квалификация учител по Информатика и информационни технологии.

  Обучението по всички дисциплини ползва компютърно-базирани технологии и самостоятелна подготовка. То дава знания в областта на: обектно-ориентираното програмиране; базите от данни, информационните системи и технологии; компютърната графика; компютърните мрежи; мултимедийните системи и технологии в обучението и др. Завършилите ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления; да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии. Те ще могат да работят освен като преподаватели и като програмисти, директори на училища, експерти по информатика и информационни технологии към МОН, във висши учебни заведения, научни институти, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Магистърската програма има за цел подготвянето на високо квалифицирани учители по математика за образователната система в България.

Предлага се в две разновидности:

 • за притежаващите педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование: Педагогически науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 3 семестъра;
 • за непритежаващи педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование: Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 4 семестъра.

По време на обучението се придобиват задълбочени познания по математика и педагогически дисциплини, както и полезни практически умения за работа с учениците от средния курс. Придобива се професионалната квалификация "учител по математика".

Обучението по програмата се провежда от утвърдени преподаватели в Русенския университет с много добра професионална и практическа квалификация и международен опит.

Като факултативни се предлагат и основополагащи математически дисциплини, измежду които студентите без или с недостатъчно математическо обучение в ОКС "Бакалавър" могат да избират и допълнят индивидуалния си учебен план.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си и в други магистърски програми в направления Математика и Педагогика у нас и в чужбина, както и в докторски програми по Методика на обучението по математика.

Реализацията на завършилите предлаганата магистърска програма е възможна в различни сфери:

 • в системата на училищното образование като учители по математика за V – XII клас;
 • в научно-изследователски институции по образование у нас и в чужбина;
 • в експертни звена по образование на общинско, областно и национално ниво, свързани с разработване и прилагане национални стратегии по образование.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОБАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Състоянието на противообществените прояви и престъпността изисква промяна в подхода за противодействие на детското асоциално поведение и поведението на възрастните. Учебният план по специалността е основан на идеите и принципите, залегнали в наказателно-правната и превантивно-педагогическа политика на държавата и на Националната стратегия за противодействие срещу асоциалното поведение на престъпността. Насочен е към засилване социалната роля на правото и правосъдието, чрез внедряване на социални и социално-педагогически технологии в актуалните практики на правоохранителните и ресоциализиращите институции.

Обучението има за цел:

 • да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности;
 • да съдейства за овладяване на знания за управлението и организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателната дейност и за прогнозиране на социалните рискове;
 • да обяснява функционалното предназначение и развитие на институциите в държавата в съответствие с международните стандарти и упражняването на граждански контрол;
 • да формира умения за използването на публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни.

  Завършилите могат да намерят професионална реализация в пробационни служби и пробационни съвети, поправителни домове, затвори и затворнически общежития, Национална служба „Полиция", детски педагогически стаи, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, общински и училищни комисии за борба с противообществените прояви, възпита­телни училища-интернати и социално-педагогически интернати, приюти за безработни и безпризорни и неправителствени организации, ангажирани в ресоциализационната дейност.

  Формата на обучение е задочна и продължава три семестъра. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация социален педагог.

  За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по Педагогика,  Психология и всички области от ВО с допълнителна квалификация "Учителска правоспособност".

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Основната цел на обучението в магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" е да подготви квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочена и актуална теоретична и практическа подготовка в областта на социално-педагогическата подкрепа на деца и семейства, управлението, контрола и методиката на социално-превантивните дейности в училищна среда и в общността.

Изискванията, относно обучението на социалния педагог като висококвалифициран, мобилен и адаптивен специалист в областта на социалната сигурност и социалната защита, са насочени към теоретичната и практическа подготовка на студентите за работа в мултидисциплинарен екип, придобиване на професионални и личностни качества и компетентности за работа в социалната сфера от превантивен, посреднически, консултативен, специализиран, подпомагащ и изследователски характер; изграждане на професионално-личностни качества, способности и стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване, самообразование и саморегулация.

Обучението в магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" е основано на образователно-квалификационни параметри, които дават възможност за пълноценна реализация на бъдещите социални педагози във социалната, социално-образователната, възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна среда със специфични социално-педагогически проблеми, както и  за работа в системата на подпомагането, социалната и подкрепящата дейност в държавния, общинския и неправителствения сектор.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в системата на Министерство на образованието и науката: като възпитател и социален педагог в основни и средни училища и в  Център за подкрепа личностното развитие на децата; експерт в общински отдел "Образование"; педагогически съветник в училища; специалисти за работа с деца и семейства в училищната мрежа, в детски педагогически стаи, в общинска и областна администрация; в неправителствени организации, предлагащи услуги за деца и семейства, координатори на социокултурна работа с различни възрастови и етнокултурни общност; като възпитатели в центрове за деца и семейства; експерти в общинските комисии за закрила на детето, в отделите за закрила на детето и Социална закрила към  дирекции „Социално подпомагане" и  др.

Магистърската степен се придобива след обучение с продължителност три семестъра; общо за курса на обучение: 90 ЕСТS кредита, съгласно учебния план.

За магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" могат да кандидатстват бакалаври и магистри, придобили висше образование по професионално направление „Педагогика" и  „Психология".

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Основната цел на обучението в магистърската програма е да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателна и образователна дейност в детската градина и началното училище.

Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на:

 • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;
 • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;
 • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за предучилищно и начално образование.

  В структурно отношение магистърската програма включва задължителни и избираеми дисциплини.

  Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

  Избираемите учебни дисциплини се въвеждат от ІІ семестър и осигуряват разширяване и над­граждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се до­пълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети.

  Формата на обучение е задочна и продължава пет семестъра. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация  педагог-детски и начален учител.

  За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от различните области на висшето образование.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

Продължителността на обучението е 3 семестъра.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ранното чуждоезиково обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на ранното чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в начална училищна степен;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от деца в началното училище;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от I-ви до IV-ти клас. Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в начална училищна степен, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на деца от началното училище. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професионалното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) (за завършили друга област на висше образование) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) (за завършили друга област на висше образование) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в специалности от различни области на висшето образование с изключение на 1.2 Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по … .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ранното чуждоезиково обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на ранното чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в начална училищна степен;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от деца в началното училище;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от I-ви до IV-ти клас.

В първите два семестъра на обучението си студентите ще получат основна професионално-педагогическа подготовка в областта на езиковедските, литературоведските, психолого-педагогическите дисциплини, приобщаващото образование и приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението в началния етап на основната образователна степен.

Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в начална училищна степен, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на деца от началното училище. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професионалното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

Продължителността на обучението е 3 семестъра.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в прогимназиален етап;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от ученици от V до VII клас;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от V-ти до VII-ми клас.

В първите два семестъра на обучението си студентите ще получат основна професионално-педагогическа подготовка в областта на езиковедските, литературоведските, психолого-педагогическите дисциплини, приобщаващото образование и приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението в началния етап на основната образователна степен.

 Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в прогимназиален етап, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на ученици от пети до седми клас. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професио­налното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VII клас). Могат да се реализират в прогимназиалния етап на основната образователна степен като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение на ученици в прогимназиален етап.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) (за завършили друга област на висше образование) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

Продължителността на обучението е 5 семестъра.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) (за завършили друга област на висше образование) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в специалности от различни области на висшето образование с изключение на 1.2 Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по … .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в прогимназиален етап;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от ученици от V до VII клас;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от V-ти до VII-ми клас. Кандидатите, които не са завършили педагогическа специалност, получават допълнителна подготовка в областта на езиковедските, литературоведските и психолого-педагогическите дисциплини през първите два семестъра от обучението си. Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в прогимназиален етап, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на ученици от пети до седми клас. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професио­налното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VII клас). Могат да се реализират в прогимназиалния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение на ученици в прогимназиален етап.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърската програма Съвременна българистика и образование за придобиване на ОКС „магистър" е в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Продължителността на обучението е 2 семестъра – както за редовна форма на обучение, така и за задочна.

За обучение в магистърската програма Съвременна българистика и образование се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…   (специалности: Български език и история; Български език и чужд език; Български език и…).

Целта на обучението в магистърската програма Съвременна българистика и  образование за придобиване на ОКС „магистър" е да се разширят и задълбочат теоретичните и теоретико-приложните знания на студентите магистри върху широка културологична и антропологична основа, както и да се развият техните професионални умения за работа в сферата на образованието по български език и литература, на културата и масовите комуникации.

            Задължителните учебни дисциплини, включени в учебния план, обогатяват езиковедските и литературоведските знания на студентите и задълбочават тяхната хуманитарна мисъл, което подпомага формирането на нов тип специалисти с повишена гражданска активност и с разширени възможности за професионална реализация в епохата на медии, компютри и интернет, когато се променят интензивно личностните характеристиките на съвременния българин, неговата менталност, ценностната му система.

            Включените избираеми учебни дисциплини съдействат за увеличаване компетентностите на обучаваните студенти съобразно техните индивидуални предпочитания.

            Завършилите успешно студенти получават диплома за ОКС „магистър" с професионална квалификация Магистър по българистика.

            Получената подготовка позволява на завършилите магистри да се реализират като: преподаватели по български език и литература в основните, в средните и във висшите училища; редактори в средствата за масова информация и в издателства; сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции, както и да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор".