СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Магистърската програма е една от първите в страната съвместна разработка между акаде­мична институция (Русенски университет) и индустриален производител на софтуер (Сирма Груп). Нейна основна цел е да подготви специалисти в областта на софтуерното инженерство, покриващи изискванията за магистър по Софтуерно инженерство на международните професионални организа­ции ACM и IEEE Computing Society. Тази програма е предназначена да обучи магистри, които могат да започнат работа като бизнес аналитици; софтуерни архитекти; код инженери; тест инжене­ри; мениджъри на софтуерни проекти в големи компании; като самонаемащи се софтуерни инженери или като консултанти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на софтуер.

Основен гръбнак на програмата са дисциплините Обектно ориентирано програмиране, Проектиране на софтуерни системи и Разработка на софтуерни системи. Специално внимание е обърнато на много важните за качествения живот на софтуерното приложение първи и последен слой на многослойните софтуерни архитектури чрез дисциплините Програмиране на Уеб компоненти и Бази от данни. Умения за проектиране и използване на различни инфраструктурни решения се придобиват в дисциплините Компютърни системи и мрежи и Инструментални среди. Вътрешната и външната организация на софтуерния бизнес, въпросите свързани с маркетинга, както и знания за управление на бизнеса и технологичния процес, се придобиват в дисциплината Управление на софтуерни проекти.

Основни принципи в програмата са увеличеният обем практическа работа, работата в екип, конкурентното начало и работата по реални задачи на софтуерната индустрия. Обучението завършва с дипломен проект, който се задава още през втория семестър, разработва се в екип и се защитава колективно.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър" по специалности от професионални направления Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, а също и по специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика и приравнените с тях.

Обучението в редовната форма е с продължителност три, а в задочната форма – четири семестъра.

ИНФОРМАТИКА

Целта на магистърската програма е да специализира бакалаврите в сферата на инфор­ма­ти­ката и информационните технологии в съответствие със съвременните изисквания на компютърното общество. Магистрите по Информатика ще могат да работят като разработчици на софтуер, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии - фирми, чието производство е базирано на високотехнологична основа, институти, лаборатории, изчислителни центрове, университети, банки и застрахователни дружества.

Обучаващите се ще задълбочат знанията си в областта на базите от данни, информационните системи и технологии, компютърната графика, компютърните мрежи и софтуерните технологии. Ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления. Ще могат да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии.

Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка. Особено вни­мание е обърнато на програмирането в мрежова среда и защитата на информацията, управлението и анализа на компютърни мрежи. Осигурен е и се използва лицензиран и свободно разпространяем съвременен софтуер.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър" по специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки.

Обучението в редовната форма е с продължителност два семестъра, а в задочната форма – три семестъра и завършва с дипломен проект.

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО

Учебният план по специалността е разработен в два варианта. В първия вариант той има продължителност два семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в професионално направление Математика. При втория вариант той има продължителност три семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, както и сродни специалности, свързани с финанси, счетоводство, финансов анализ, контрол и одит, застраховане, икономика, стопанско управление, мениджмънт, иконометрия, бизнес-информатика. В този случай е предвиден, като първи, един допълнителен (адаптивен) семестър. В него са включени основни дисциплини от бакалавърската програма по Финансова математика в Русенския университет. И в двата варианта е предвидено обучение по държавна поръчка при минимални семестриални такси.

Магистрите по специалността получават задълбочена фундаментална подготовка в областта на финансовата и застрахователна математика, статистиката и иконометрията, специализирания софтуер, финансовия анализ, трудовата и социална статистика, застраховането, актюерните методи, социалното дело, инвестиционните стратегии, анализа и управлението на финансовия риск, финансовия одит, финансовите пазари.

За нуждите на обучението са привлечени висококвалифицирани специалисти от големи между­народни финансови институции. Осигурени са възможности за стаж, професионална реализация и кадрово развитие на важни и отговорни позиции във финансовия сектор и социалното осигуряване.

Магистрите, завършващи специалност Математическо моделиране във финансите, застрахо­ването и социалното дело,  могат успешно да продължат своето образователно и научно развитие в докторантската програма Математическо моделиране и приложение на математиката, както и в докторантски програми в областта на икономиката, финансите, застраховането и социалното дело.

Специфичната подготовка, която получават им дава отлични възможности за реалзиация във финансови институции, бюджетни организации, големи и средни бизнес компании у нас и в чужбина.

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Целта на магистърската програма е да даде на студентите задълбочена и съвременна подготовка по съставяне на математически модели на реални проблеми от инженерството, икономиката или биологията, математически анализ на моделите, разработване на числени методи, алгоритми и компютърни програми за получаване на числени резултати, представяне и интерпретация на аналитичните и числени резултати по моделите на възможни възложители или клиенти. В курса на обучение се задълбочават и разширяват знания по диференциални уравнения, числени методи, оптимизация, математически софтуер. Студентите могат да специализират в едно от трите направления – моделиране в инженерството, моделиране в икономиката и моделиране в биологията. Предвижда се обучение по математически модели и симулации в полупроводникови устройства, в хидромеханиката, в епидемиологията, в теория на риска. Областите на приложения са гъвкави и могат да се променят в зависимост от актуални проблеми и направления.

За завършилите ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика учебният план е с продължителност 1,5 години (3 семестъра) в редовна и в задочна форма на обучение, а за притежаващите бакалавърска степен в друга област на висше образование продължителността е 2 години (4 семестъра), като първият семестър е изравнителен. 

            Магистърската програма завършва със защита на магистърски тезис (дипломна работа). Дисциплините са задължителни и избираеми с общо 120 ECTS кредита. Съществена част от курса е участието на студентите в учебно-научен семинар. Работата на студента върху магистърския тезис се възлага и ръководи от научен ръководител, не по-късно от края на втория семестър. Стимулира се както самостоятелната изследователска работа, така и работата в екип, използването на математически софтуер и представянето на получените резултати на студентски научни сесии и международни програми. 

            Дипломираните магистри получават професионална квалификация магистър по математическо моделиране. Те могат да продължат обучението си като докторанти и имат възможност за широка професионална изява в инженерингови, софтуерни и консултантски фирми, във висши учебни заведения, научни институти и центрове в съответна област на науката и техниката.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани учители по Информатика и информационни технологии за различните училищни степени. Предлага се в две разновидности:

 • за бакалаври, притежаващи педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Педагогика; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучението три семестъра;
 • за бакалаври без педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучение четири семестъра.

  Завършилите получават диплома с професионална квалификация учител по Информатика и информационни технологии.

  Обучението по всички дисциплини ползва компютърно-базирани технологии и самостоятелна подготовка. То дава знания в областта на: обектно-ориентираното програмиране; базите от данни, информационните системи и технологии; компютърната графика; компютърните мрежи; мултимедийните системи и технологии в обучението и др. Завършилите ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления; да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии. Те ще могат да работят освен като преподаватели и като програмисти, директори на училища, експерти по информатика и информационни технологии към МОН, във висши учебни заведения, научни институти, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Магистърската програма има за цел подготвянето на високо квалифицирани учители по математика за образователната система в България.

Предлага се в две разновидности:

 • за притежаващите педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование: Педагогически науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 3 семестъра;
 • за непритежаващи педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование: Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 4 семестъра.

По време на обучението се придобиват задълбочени познания по математика и педагогически дисциплини, както и полезни практически умения за работа с учениците от средния курс. Придобива се професионалната квалификация "учител по математика".

Обучението по програмата се провежда от утвърдени преподаватели в Русенския университет с много добра професионална и практическа квалификация и международен опит.

Като факултативни се предлагат и основополагащи математически дисциплини, измежду които студентите без или с недостатъчно математическо обучение в ОКС "Бакалавър" могат да избират и допълнят индивидуалния си учебен план.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си и в други магистърски програми в направления Математика и Педагогика у нас и в чужбина, както и в докторски програми по Методика на обучението по математика.

Реализацията на завършилите предлаганата магистърска програма е възможна в различни сфери:

 • в системата на училищното образование като учители по математика за V – XII клас;
 • в научно-изследователски институции по образование у нас и в чужбина;
 • в експертни звена по образование на общинско, областно и национално ниво, свързани с разработване и прилагане национални стратегии по образование.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОБАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Основната цел на обучението в магистърска програма „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики" е да подготви квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на управлението, контрола и методиката на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности.

 Обучението в магистърската програма „Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики" е основано на образователно-квалификационни параметри, които дават възможност за пълноценна реализация на бъдещите социални педагози във възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна среда със специфични социално-педагогически проблеми, както и  за работа в системата на подпомагането, социалната и пробационна дейност в държавния и неправителствения сектор.

Теоретичната и практическа подготовка на студентите е насочена към придобиване на знания, умения и компетентности за работа в мултидисциплинарен екип, формиране на професионални и личностни качества  за работа в социалната сфера от превантивен, посреднически, консултативен, специализиран, подпомагащ и изследователски характер.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в системата на Министерство на образованието и науката: като възпитател и социален педагог в основни и средни училища и в  Център за подкрепа личностното развитие на децата; експерт в общински отдел "Образование"; педагогически съветник в училища; експерт към регионални управления на образованието по въпросите, свързани със специфични образователни потребности и поведенчески отклонения на децата; консултант и експерт в социално-педагогически центрове и кабинети, в системата на Министерството на вътрешните работи като възпитател и социален педагог в пенитенциарни институции, социално-педагогически интернати (СПИ), възпитателни училища-интернати (ВУИ), комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, пробационна служба , отдел „Закрила на детето", дирекция „Социално подпомагане" и др.

Магистърската степен се придобива след обучение с продължителност три семестъра; общо за курса на обучение: 90 ЕСТS кредита, съгласно учебния план.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по Педагогика,  Психология и всички области от висшето образование (ВО) с допълнителна квалификация "Учителска правоспособност", Психология и всички области от ВО с допълнителна квалификация "Учителска правоспособност".

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Основната цел на обучението в магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" е да подготви квалифицирани специалисти, притежаващи задълбочена и актуална теоретична и практическа подготовка в областта на социално-педагогическата подкрепа на деца и семейства, управлението, контрола и методиката на социално-превантивните дейности в училищна среда и в общността.

Изискванията, относно обучението на социалния педагог като висококвалифициран, мобилен и адаптивен специалист в областта на социалната сигурност и социалната защита, са насочени към теоретичната и практическа подготовка на студентите за работа в мултидисциплинарен екип, придобиване на професионални и личностни качества и компетентности за работа в социалната сфера от превантивен, посреднически, консултативен, специализиран, подпомагащ и изследователски характер; изграждане на професионално-личностни качества, способности и стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване, самообразование и саморегулация.

Обучението в магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" е основано на образователно-квалификационни параметри, които дават възможност за пълноценна реализация на бъдещите социални педагози във социалната, социално-образователната, възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна среда със специфични социално-педагогически проблеми, както и  за работа в системата на подпомагането, социалната и подкрепящата дейност в държавния, общинския и неправителствения сектор.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в системата на Министерство на образованието и науката: като възпитател и социален педагог в основни и средни училища и в  Център за подкрепа личностното развитие на децата; експерт в общински отдел "Образование"; педагогически съветник в училища; специалисти за работа с деца и семейства в училищната мрежа, в детски педагогически стаи, в общинска и областна администрация; в неправителствени организации, предлагащи услуги за деца и семейства, координатори на социокултурна работа с различни възрастови и етнокултурни общност; като възпитатели в центрове за деца и семейства; експерти в общинските комисии за закрила на детето, в отделите за закрила на детето и Социална закрила към  дирекции „Социално подпомагане" и  др.

Магистърската степен се придобива след обучение с продължителност три семестъра; общо за курса на обучение: 90 ЕСТS кредита, съгласно учебния план.

За магистърската програма „Социално-педагогическа работа с деца и семейства" могат да кандидатстват бакалаври и магистри, придобили висше образование по професионално направление „Педагогика" и  „Психология".

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Основната цел на обучението по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да ръководят възпитателно-образователния процес с деца от 3 до 7 годишна възраст и от 7 до 11 годишна възраст.

Магистърът по "Предучилищна и начална училищна педагогика" придобива висока професионална подготовка,  богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст; основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

В структурно отношение магистърската програма включва задължителни, избираеми и  факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

Методическата подготовка дава възможност на специалиста да организира и провежда разнообразни по вид форми на обучение и възпитание с подрастващите, да осъществява възпитателната дейност в условията на игрови, художествено-развлекателни, спортни, конструктивни и трудови дейности.

Специализиращата подготовка на бъдещите педагози включва три вида практика в детската градина и началното училище: Хоспитиране (наблюдения, съпроводени с коментар), Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Така се постига равнопоставеност между теоретичната и практическата подготовка на студентите.

Избираемите дисциплини надграждат подготовката на студентите-педагози по проблеми, свързани със специализираната и допълнителната им подготовка и са ориентирани към усъвършенстване на ключовите компетентности, свързани с професионално-педагогическата им реализация.

Интеграцията от фундаментални, специализиращи и допълнителни дисциплини позволява да се осъществи задълбочена и качествена подготовка на учители в областта на предучилищното и началното образование.

Магистърската степен се придобива след 2,5 годишен курс (5 семестъра, 150 ЕСТS кредита) в задочна форма на обучение, съгласно учебния план. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация  „педагог-детски и начален учител".

Магистърът по „Предучилищна и начална училищна педагогика" може да заема следните длъжности: учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище; начален учител;  учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV  клас;  учител в група за предучилищно образование в специално училище; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институции за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст; конкурсно-административни длъжности в държавни и частни образователни институции за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководители на екипи или членове на екипи в неправителствени организации, фондации и др.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от различните области на висшето образование.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Основна цел на обучението е да се подготвят начални учители по английски език, които притежават необходимите знания, умения и компетенции за осигуряването на качествен процес на ранно чуждоезиково обучение.

Обучението е с продължителност от 3 (три) семестъра.

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Теоретичната и практическата подготовка на магистрите е насочена към усвояването на високо специализирани знания за структурните нива на английския език, методиката на ранното чуждоезиково обучение, спецификата на езиково усвояване при изучаването на чужд (английски) език в началния етап на основната образователна степен, приложението на ИКТ технологиите при ранното чуждоезиково обучение. Дипломираните студенти ще притежават умения за задълбочена самооценка на собствената си педагогическа практика и за идентифициране на потребностите си от нови знания, умения и компетенции.

С цел изравняване на знанията, уменията и компетенциите на студентите по отношение на чуждия език, в учебния план е предвидено изучаването през първия семестър на дисциплината „Английски език" като факултативна. В края на обучението си по магистърската програма студентите следва да достигнат ниво на владеене на чуждия език Б2, съгласно нивата, посочени в Общата европейска езикова рамка.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се студенти могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Основна цел на обучението е да се подготвят начални учители по английски език, които притежават необходимите знания, умения и компетенции за осигуряването на качествен процес на ранно чуждоезиково обучение.

Обучението е с продължителност от 5 (пет) семестъра.

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" по специалности в професионални направления, различни от 1.2 Педагогика или 1.3 Педагогика на обучението по … .

В първите два семестъра на обучението си студентите ще получат основна професионално-педагогическа подготовка в областта на езиковедските, литературоведските, психолого-педагогическите дисциплини, приобщаващото образование и приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението в началния етап на основната образователна степен.

Теоретичната и практическата подготовка на магистрите в следващите три семестъра е насочена към усвояването на високо специализирани знания за структурните нива на английския език, методиката на ранното чуждоезиково обучение, спецификата на езиково усвояване при изучаването на чужд (английски) език в началния етап на основната образователна степен, приложението на ИКТ технологиите при ранното чуждоезиково обучение. Дипломираните студенти ще притежават умения за задълбочена самооценка на собствената си педагогическа практика и за идентифициране на потребностите си от нови знания, умения и компетенции.

С цел изравняване на знанията, уменията и компетенциите на студентите по отношение на чуждия език, в учебния план е предвидено изучаването през третия семестър на дисциплината „Английски език" като факултативна. В края на обучението си по магистърската програма студентите следва да достигнат ниво на владеене на чуждия език Б2, съгласно нивата, посочени в Общата европейска езикова рамка

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се студенти могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Основна цел на обучението е да се подготвят учители по английски език, които притежават необходимите знания, умения и компетенции за осигуряването на качествен процес на чуждоезиково обучение в прогимназиален етап.

Обучението е с продължителност от 3 (три) семестъра.

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионално направление 1.2 Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по… .

Теоретичната и практическата подготовка на магистрите е насочена към усвояването на високо специализирани знания за структурните нива на английския език, методиката на чуждоезиковото обучение в прогимназиален етап, спецификата на езиково усвояване при изучаването на чужд (английски) език в прогимназиалния етап, приложението на информационно-комуникационните технологии в учебното занятие по английски език. Дипломираните студенти ще притежават умения за задълбочена самооценка на собствената си педагогическа практика и за идентифициране на потребностите си от нови знания, умения и компетенции.

С цел изравняване на знанията, уменията и компетенциите на студентите по отношение на чуждия език, в учебния план е предвидено изучаването през първия семестър на дисциплината „Английски език" като факултативна. В края на обучението си по магистърската програма студентите следва да достигнат ниво на владеене на чуждия език Б2, съгласно нивата, посочени в Общата европейска езикова рамка.

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VII клас).

Дипломиралите се студенти имат следните възможности за професионална реализация:  като учители по чужд език в прогимназиалния етап на основното образование, учители-възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от пети до седми клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Основна цел на обучението е да се подготвят начални учители по английски език, които притежават необходимите знания, умения и компетенции за осигуряването на качествен процес на ранно чуждоезиково обучение.

Обучението е с продължителност от 5 (пет) семестъра.

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" по специалности в професионални направления, различни от 1.2 Педагогика или 1.3 Педагогика на обучението по … .

В първите два семестъра на обучението си студентите ще получат основна професионално-педагогическа подготовка в областта на езиковедските, литературоведските, психолого-педагогическите дисциплини, приобщаващото образование и приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението в началния етап на основната образователна степен.

Теоретичната и практическата подготовка на магистрите в следващите три семестъра е насочена към усвояването на високо специализирани знания за структурните нива на английския език, методиката на ранното чуждоезиково обучение, спецификата на езиково усвояване при изучаването на чужд (английски) език в началния етап на основната образователна степен, приложението на ИКТ технологиите при ранното чуждоезиково обучение. Дипломираните студенти ще притежават умения за задълбочена самооценка на собствената си педагогическа практика и за идентифициране на потребностите си от нови знания, умения и компетенции.

С цел изравняване на знанията, уменията и компетенциите на студентите по отношение на чуждия език, в учебния план е предвидено изучаването през третия семестър на дисциплината „Английски език" като факултативна. В края на обучението си по магистърската програма студентите следва да достигнат ниво на владеене на чуждия език Б2, съгласно нивата, посочени в Общата европейска езикова рамка

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се студенти могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърската програма Съвременна българистика и образование за придобиване на ОКС „магистър" е в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Продължителността на обучението е 2 семестъра – както за редовна форма на обучение, така и за задочна.

За обучение в магистърската програма Съвременна българистика и образование се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в професионалните направления 1.3. Педагогика на обучението по… (специалности: Български език и история; Български език и чужд език; Български език и…). и 2.1 Филология (специалност Българска филология).

Целта на обучението в магистърската програма е да се разширят и задълбочат теоретичните и теоретико-приложните знания на студентите магистри върху широка културологична и антропологична основа, както и да се развият техните професионални умения за работа в сферата на образованието по български език и литература, на културата и масовите комуникации.

Задължителните учебни дисциплини, включени в учебния план, обогатяват езиковедските и литературоведските знания на студентите и задълбочават тяхната хуманитарна мисъл, което подпомага формирането на нов тип специалисти с повишена гражданска активност и с разширени възможности за професионална реализация в епохата на медии, компютри и интернет, когато се променят интензивно личностните характеристиките на съвременния българин, неговата менталност, ценностната му система.

Включените избираеми учебни дисциплини съдействат за увеличаване компетентностите на обучаваните студенти съобразно техните индивидуални предпочитания.

Завършилите успешно студенти получават диплома за ОКС „магистър" с професионална квалификация Магистър по българистика.

Получената подготовка позволява на завършилите магистри да се реализират като: преподаватели по български език и литература в основните, в средните и във висшите училища; редактори в средствата за масова информация и в издателства; сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции, както и да продължат обучението си в образователната и научната степен „доктор".