ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Завършилите магистърската програма получават допълнителни специализиращи знания в областта на земеделската техника и технологии, свързани с проектиране, изследване и изпитване, използване, ремонт и обслужване на техниката.

Получилите образователно-квалификационната степен „магистър" по Земеделска техника и технологии могат да работят като експерти и съветници, проектанти, консултанти и ръководители на различни фирми и агенции, както и да се занимават с научноизследователска, развойна, дилърска и ремонтна дейност на земеделска техника.

По време на следването се придобиват знания и практически умения за проектиране и изследване на техниката, екологично земеделие, проектиране на технологии, технологично обслужване, контрол и управление работоспособността на машините и системите, както и за изучаване физиката на дефектите и неизправностите, теорията и практиката на ремонтно-възстановителните дейности и на техническата диагностика и надеждността на техниката.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават бакалавърска степен по Земеделска техника и технологии и други специалности от професионално направление Машинно инженерство (Мениджмънт и сервиз на техниката, Хидравлична и пневматична техника, Машиностроене и уредостроене, Машиностроителна техника и технологии), както и специалности Автотранспортна и земеделска техника, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Аграрно инженерство, Индустриално инженерство, Технология на материалите и материалознание.

МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две основни направления:

 • Мениджмънт на сервизните дейности, организация и управление на ремонтно-обслужващи и ремонтно-дилърски фирми и сервизи;
 • Разработване, проектиране и прилагане на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения съобразно техните конструктивни особености.

Завършилите магистърската програма Мениджмънт и сервиз на техниката придобиват професионална квалификация „Машинен инженер-магистър", като могат да извършват инженерни, мениджърски и научно приложни работи в:

 • Авторемонтни, трактороремонтни, машиноремонтни и други сервизи, предприятия и заводи;
 • Ремонтно-обслужващи и ремонтно-дилърски предприятия и организации за търговия и обслужване на различни видове техника;
 • Станции за техническа диагностика и поддържане на машини и съоръжения.

За обучение в магистърската програма с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от професионалните направления на област на висшето образование Технически науки, а с продължителност 4 семестъра завършилите специалности от други области на висшето образование. Обучението в магистърска програма Мениджмънт и сервиз на техниката се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма.

РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по следните направления:

- оползотворяване на материални, енергийни и трудови ресурси чрез възстановяване на износените детайли, възли и агрегати от различните машини и съоръжения;

- оползотворяване на отпадъците от бракувани (метални, полимерни и др.) детайли и отработени експлоатационни материали (масла, хидравлични течности и др.) чрез тяхното рециклиране.

Придобилите степента „магистър" и съответните специализирани знания и умения могат да извършват инженерни, мениджърски и научноприложни дейности, като работят в:

- експлоатационните организации и фирми по ремонта и поддържането на различните видове техника;

- ремонтно-възстановителните заводи, предприятия и сервизи за транспортна, земеделска, строителна, битова и др. техника; рециклиращи заводи, предприятия, цехове и участъци за бракувани метални, полимерни, каучукови и др. детайли и отработени експлоатационни материали.

За обучение в програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от област Технически науки. Обучението в магистърската програма се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма.

ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две основни направления:

 • Диагностика на транспортната, земеделската, битовата и др. техника;
 • Разработване, проектиране и прилагане на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на транспортната, тракторната, земеделската, строителната, битовата и др. техника.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация „Машинен инженер – магистър", като могат да извършват инженерни, мениджърски и научно- приложни работи в:

 • Авторемонтни, трактороремонтни, машиноремонтни и други сервизи, предприятия и заводи;
 • Ремонтно-обслужващи и ремонтно-дилърски предприятия и организации за търговия и обслужване на различни видове транспортна, земеделска, строителна, битова и друга техника;
 • Станции за техническа диагностика и механизация на животновъдните ферми, агротехническо и агрохимическо обслужване и механизирани услуги за земеделието, транспорта и строителството.

За обучение в магистърската програма с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от професионалните направления на област на висшето образование Технически науки, а с продължителност 4 семестъра завършилите специалности от други области на висшето образование. Обучението в магистърска програма Диагностика и сервиз на техниката се извършва в редовна, задочна и дистанционна форма.

ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да работят в областта на проектирането, монтажа и експлоатацията на отоплителни инсталации, топло- и газоснабдителни системи, системи за ползване и потребление на топлина и ефективното използване на енергийните ресурси.

Теоретичната и специализираща подготовка се получава чрез изучаване на задължително-избираемите дисциплини - топло- и масообменни процеси и апарати, изследване и оптимизация на енергийни процеси, горивна техника и технологии, топлоснабдяване, газоснабдяване, проектиране на ТГС и др. По време на обучението студентите получават знания и за ефективното използване на енергията, както и знания и умения за извършване на проектантска дейност.

Получилите професионална квалификация магистър инженер по Топло- и газоснабдяване могат да работят в научноизследователски институти, в проектантски бюра, в енергетични отдели, като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна внедрителска дейност. Те могат да се реализират и като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка.

Продължителността на обучението за редовна и за задочна форми на обучение е три семестъра. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

За включване в програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по специалностите от професионално направление Машинно инженерство, както и завършилите специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане, Технология на материалите и материалознание, Транспортна техника и технологии, Индустриално инженерство.

ЕНЕРГИЙНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

На съвременния етап от развитието на обществото особено актуален е въпросът за повишаване ефективността на различните технически обекти, в частност работата на енергийната техника. За тази цел са необходими ръководни и изпълнителски кадри, които да прилагат творчески, научни и съвременни приложни принципи на проучване, проектиране, осигуряване и управление на енергийната техника. Магистърската програма Енергийни машини и съоръжения осигурява подготовката на такива специалисти, като целта е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на специалисти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър" от професионално направление Машинно инженерство и други специалности, близки до това направление.

Чрез съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания по направленията: топлотехническо и хидро- и пневмотехническо. Продължителността на обучението е три семестъра за редовна и за задочна форми на обучение.

Завършилите програмата получават комплексна подготовка и могат да работят в научноизследователски и проектантски институции, в различни топлоснабдителни, газоснабдителни, водоснабдителни и други фирми, организации и учреждения като инженери по енергийни машини и съоръжения, проектанти, мениджъри и дилъри на такава техника и придобиват квалификация магистър инженер по Енергийни машини и съоръжения.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „бакалавър" от професионални направления Машинно инженерство и Енергетика, както и завършилите специалностите Електроенергетика и електрообзавеждане, Транспортна техника и технологии, Технология на материалите и материалознание, Индустриално инженерство.

МЕЛИОРАЦИИ

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две направления:

 • Хидромелиорации – включва  организация и управление по напояване и отводняване на земеделските земи;
 • Агролесомелиорации – включва организация и управление по борба с водната и ветровата ерозия на склонови земеделски земи.

Придобилите степента "магистър - инженер-мелиоратор", притежават специализиращи знания и умения и могат да извършват инженерни, мениджърски и научноприложни работи в:

 • земеделското производство, научно-изследователските  центрове, специализирани лаборатории и правителствени организации;
 • сферата на въпросите по мелиоративните дейности в земеделието на нашата страна;
 • научноизследователски колективи, занимаващи се с проблемите на хидро и агролесомелиорациите;
 • държавни или обществени институции по хидро и агролесомелиорации.

  За обучение в магистърската програма с продължителност 2 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по специалности Земеделска техника и технологии и Мениджмънт и сервиз на техниката, а с продължителност 3 семестъра - завършилите висше образование по специалности от други професионални направления на област на висшето образование Технически науки.

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани специалисти в областта на биологичното земеделие за развитие на екологосъобразно земеделско производство.

Общите професионални умения намират изражение при изучаване на широкопрофилните направления на растениевъдството и животновъдството, като общо земеделие, растениевъдството, фуражно производство, трайни насаждения, животновъдство, агрометеорология, агроекология и др. Специалните умения се формират с изучаване на тяснопрофилни направления, свързани с екологосъобразно земеделско производство, като въведение в биологичното и биодинамичното земеделие, растителна защита при биологично производство, природосъобразно животновъдство, опазване и възстановяване на природните ресурси и др.

Поради задълбочения характер на теоретична подготовка и практическа работа, завършилите специалност Биологичното земеделие се оказват много добре подготвени и адаптируеми за производствените условия и предизвикателствата на биологичното производство. Те могат да се реализират като:

 • изпълнител при производство на сертифицирана био-продукция в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;
 • организатор (технолог) за производство на сертифицирана био-продукция в кооперации, сдружения, преработвателни предприятия и/или други форми на сдружаване, имащи същия предмет на дейност;
 • експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на биологичното производство, до нивото им на компетенции;
 • изпълнители в сертификационни организации за биологично производство;
 • консултанти и посредници при реализация на био-продукция.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение.

Програмата предлага двусеместриално обучение за завършилите бакалавърска степен от професионално направление Растениевъдство. Изучаваните дисциплини създават предпоставки за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ при решаване на комплексни задачи в областта на биологичното земеделие. За студентите, завършили бакалавърска степен по специалности от професионални направления на други области на висшето образование се предлага четирисе­местриален курс на обучение, включващ фундаментални дисциплини за ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ в областта на растениевъдството и животновъдството през първите два семестъра и специализирани дисциплини за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ през третия и четвъртия семестър.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект. Завършилите специал­ността студенти придобиват професионална квалификация „Магистър Агроном по Биологично земеделие"

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ

Завършилите магистърската програма са висококвалифицирани и профилирани кадри за следприбираща обработка и съхранение на растителна продукция.

В процеса на обучение студентите получават специални и задълбочени знания по сертификация и стандартизация, анализ и окачествяване, сепариране, калибриране, транспортиране, сушене, съхранение на растителна продукция, както и по методология на научните изследвания, моделиране и анализ на процесите. След приключване на обучението по този магистърски курс студентите ще получат тясна специализация по проблемите на следприбиращата обработка и съхранение на растителна продукция и ще могат да подлагат на критичен анализ и моделират процесите по обработка и съхранение; изследват характеристиките на продукцията, машините и съоръженията; оптимизират съществуващите и въвеждат иновативни технологии и системи за обработка и съхранение; проектират бази за обработка и съхранение и упражняват контролни и ръководни функции.

Специалистите с придобита ОКС „магистър" по Обработка и съхранение на растителна продукция ще могат да се реализират в областта на земеделието у нас и в чужбина като ще са в състояние да заемат позиции по проектиране, оборудване и експлоатиране на собствени бази за обработка и съхранение; ръководство и одит на държавни, частни и кооперативни земеделски стопанства; инспектиране и консултиране чрез областни и общински земеделски служби и управленски органи, както и да участват активно при реализирането на научни и развойни проекти.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …" и „бакалавър" от професионално направление Растениевъдство и образователно-квалификационна степен „бакалавър" от други професионални направления.

ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Магистърската програма осигурява задълбочена профилирана подготовка по управление и опазването на компонентите на околната среда. Обучението се развива по три основни направления. Първото направление цели придобиване на знания по анализ и оценка на екологичния риск. Акцентира се върху прогнозиране и биоиндикации на замърсяването, изучава се оценката на въздействието върху околната среда. Второто направление е в областта на редуциране на екологичния риск. Разширяват се знанията по индустриалните методи за опазване на околната среда, получени в бакалавърския курс на обучение. Изучават се екологично промишлено проектиране, противоерозийни технологии, агрохимични технологии. Третото направление е свързано с икономически проблеми на опазването на околната среда. Изучава се икономиката на околната среда, финансовия риск при инвестиране в опазване на околната среда; мениджмънта на фирмения риск, обхващащ екологичния, производствения, социалния, икономическия, търговския и инвестиционния риск, техните връзки и зависимости.

Завършилите програмата могат да намерят реализация като инженери по пречиствателни съоръжения и системи за оползотворяване и третиране на отпадъци, ръководители в държавната администрация, местната власт, предприятия и фирми, експерти по анализ и оценка на екологичния и производствения риск, специалисти по управление на производствения риск в инспекциите по труда, фирми, държавни и частни организации.

Магистърската програма завършва с разработването на дипломна работа, чиято тематика се задава в края на първия семестър. Темите на дипломните работи се съобразяват с интересите на студентите и са ориентирани към решаване на конкретни практически и научни проблеми.

Програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по Екология и техника за опазване на околната среда, Екология и опазване на околната среда, Екология или по други сродни екологични специалности от професионално направление Общо инженерство.

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ

Целта на обучението по магистърска програма „Инженерна екология" е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на студенти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението се осъществява по трисеместриален учебен план за студентите, придобили бакалавърската си степен по специалности от професионалните направления от област 5. Технически науки и по четирисеместриален план за студенти, придобили бакалавърска степен по специалности от професионалните направления от други области на ВО.

За постигане на тази цел се решават следните задачи:

• придобиване на знания за теоретичните основи на екологията и опазването на околната среда и за проектирането на екологична техника и технологии;

• усвояване на знания и придобиване на умения в областта на научните изследвания.

В първия случай обучението протича в три семестъра, като първите два са включени задължителни и избираеми дисциплини като: Екология; Опазване на околната среда; Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи; Опазване от енергетични замърсявания; Опазване на почвите; Правни аспекти в екологията; Анализ и оценка на риска; Водопречиствателна техника; Газопречиствателна техника; Възобновяеми енергийни източници; Основи на научните изследвания. Третият семестър е с продължителност 10 седмици. Изучават се три задължителни дисциплини – Екологични проблеми от транспорта; Съвременни технологии за третиране на отпадъци и Защита на критичната инфраструктура и една избираема – Екологичен мониторинг и екологично прогнозиране или Химичен и дозиметричен анализ и контрол.

В трисеместриалния си вариант програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда", други сродни специалности или специалности от професионални направления от област 5. Технически науки.

Във втория от случаите обучаемите от специалности от професионални направление от останалите области на ВО първоначално преминават през допълнителен изравнителен семестър, в който се изучават редица задължителни дисциплини като: Екологично опасни производства, Обработване на органични отпадъци, Водоподготовка за битови нужди и технологични цели, Техническа безопасност, Екологична сигурност. Изучава се и избираема дисциплина, като студентите избират между Приложение на ГИС в екологията и Ветеринарно и хигиенно-санитарна експертиза.

В четирисеместриалния си вариант програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от професионални направления от други области на ВО.

И в двата случая магистърската програма завършва с разработването на дипломна работа, чиято тематика се задава в края на първия или втория семестър в зависимост от продължителността на обучението. Темите на дипломните работи се съобразяват с интересите на студентите и са ориентирани към решаване на конкретни практически и/или научни проблеми.

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(за притежаващи бакалавърска степен по същата специалност)

Обучаващите се в магистърската програма Промишлен дизайн получават професионални знания и умения, необходими при трансфер на знания, научни изследвания, усъвършенствания на стари и синтез на нови решения при повишена конкретна компетентност на дизайнера като художник конструктор и развивана специална компетентност като творец изследовател и изобретател.

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър" придобиват висока научна специализация и квалификация, позволяваща научноизследователската им реализация като изследователи или научни работници в практическата или академичната сфера.

Задълбочена теоретична и научноизследователска подготовка се получава чрез изучаване на следните учебни дисциплини: Теоретични основи на промишления дизайн, Концепции и трансфер на знания, Основи на научните изследвания, Научноизследователска работа по промишлен дизайн. Развиват се нови знания и практически умения по мениджмънт на дизайна като специфично професионално, творческо и социокултурно явление.

Допълнителна подготовка се получава чрез изучаване на задължителноизбираеми дисциплини, с отчитане на научните, творческите, професионалните, практическите и личните инте­реси и предпочитания на обучаваните. Задължителен елемент на обучението е усъвършенстването на езиковата подготовка с помощта на група от задължителноизбираеми чужди езици.

Чрез разработване на самостоятелни научни или научнопрактически теми и дипломна работа, се създават предпоставки, ориентация и системен подход при планиране, изследване и практическа реализация на научноизследователски проекти и начинания.

Формата на обучение е редовна, с продължителност два семестъра (заедно със защитата на дипломен проект).

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

(за притежаващи висше инженерно образование)

Целта на магистърската програма Промишлен дизайн е да разшири базата от специалисти от различни професионални области, желаещи да придобият квалификация в сферата на дизайна. Про­грамата дава възможност за усвояване на нови компетенции, придобиване на професионални знания и умения, необходими за по-пълноценна и успешна последваща реализация. Това се постига чрез:

 • придобиване на знания по теоретични основи на промишления дизайн;
 • придобиване на знания и умения, позволяващи трансфер на знания при реализацията им в областта на научните изследвания, в практическата и академичната сфера.

Обучението включва конфигурация от логично обосновани задължителни и избираеми дисцип­лини като: Рисуване, Цветознание, Формообразуване, Теория на композицията, Методи за твор­чество, Методика на дизайна, Графичен дизайн, Моделиране и макетиране, Ергодизайн, Реклама, Художествено-пространствено оформление, Презентационни техники, История на изкуството и дизайна, е-дизайн, Интелектуална собственост, Дизайн проект.

Магистърската програма завършва с разработване на дипломна работа, чиято тематика е свър­зана с решаване на конкретни практически и научноприложни проблеми. Отчитат се също научните, творческите, професионалните, практическите и лични интереси и предпочитания на обучаваните.

Успешно защитилите дипломен проект получават професионална квалификация магистър инженер. Програмата е насочена към хора, притежаващи бакалавърска степен от област на висшето образование Технически науки и проявяващи интерес, желание и изявени наклонности да решават задачи, свързани с промишлената естетика.

Формата на обучение е редовна, с продължителност четири семестъра (заедно със защитата на дипломен проект). Приемът се осъществява след провеждане на конкурс за подбор на кандидатите.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Програмата има за цел да провери минимума от умения на кандидатите, необходими за визуализация на творческите им предложения, чрез представяне на идеен и материален аналог.

Провежда се в две части, в рамките на един ден с обща продължителност от осем астрономически часа, като между двете части е предвидена пауза от един час.

Първата част е по рисуване. Има за цел да провери умението на кандидатите за работа с графичен материал и придаване на пространственост на равнинно изображение (от обемно изображение), с отчитане на перспективните изменения (ракурси). Включва конструктивно и светлосенъчно изграждане на композиция, съставена от прости геометрични обеми (обли и ръбести).

Втората част е решаване на задача по конкретен практически проблем. Има за цел да провери възможностите на кандидатите за синтез на решение, проектиране и материализиране. Включва синтез на творческо решение, идейна разработка и изработване на обемно материално изображение от мек макетен материал.

Информация относно необходимите за конкурса технически и помощни средства се дава от катедра Промишлен дизайн преди провеждането на конкурса. Техническите и помощни средства за конкурса са изцяло ангажимент на кандидатите.