Магистърските програми се обявяват по предложение на факултетите, групирани по професионални направления към всеки факултет. За всяка магистърска програма е определен отговорник - научен ръководител, който може да предостави подробна информация относно учебните планове, продължителността на обучението, организацията и графика на учебния процес и пр.

Русенски университет "Ангел Кънчев" съвместно с Военна академия "Георги С. Раковски"
извършва прием по магистърска програма "Защита на населението и критичната инфраструктура".
Документи се приемат в корпус 2, стая 208.
За контакти д-р Наталия Венелинова, тел. +359 888 558 782, ел. поща: nvenelinova@uni-ruse.bg