ДЕКАН НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

доц. д-р Кремена Раянова

Заместник-декан по учебната работа

доц. д-р Зорница Йорданова

Заместник-декан по научноизследователската дейност

доц. д-р Елица Куманова


Съгласно чл. 26, ал. 9 от Закона за висшето образование деканът: 
1. ръководи факултета и го представлява 
2. по право е член на факултетния съвет и негов председател
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декани
4. изпълнява функции, произтичащи от закона и от правилниците на висшето училище