​Декански кабинет:
Корпус 2Б, каб. 310,
Тел./Факс: (00359)-(0)82-888740

Факултетна канцелария:
Ректорат, каб. 340
Тел.: (00359)-(0)82-888760,
Ел. поща: uf@uni-ruse.bg

Учебен сектор:
Корпус 2Б, каб. 309,
Тел.: (00359)-(0)82-888736,
Ел. поща: law@uni-ruse.bg