АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление 3.6 Право


Към катедра „Наказателноправни науки и сигурност” се обучават докторанти по:
  • Наказателно право
  • Наказателен процес
  •  Криминология

Към катедра „Гражданскоправни науки” се обучават докторанти по:
  • Гражданско и семейно право
  • Трудово и осигурително право

Към катедра „Публичноправни науки” се обучават докторанти по:
  • Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
  • Административно право и административен процес