С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Юридическият факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев" ще приема студенти в специалност „Право" и в задочна форма на обучение за учебната 2019 – 2020 г.

С ПМС №138 от 06.06.2019 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право" и професионална квалификация  „Юрист", се регламентира провеждането от висшите училища на обучение по Право в задочна форма.

Всички желаещи да кандидатстват за редовно и задочно обучение, както и за обучение след висше образование по  специалност „Право" могат да получат повече информация тук:

https://www.uni-ruse.bg/admission

 


ПРИЕМ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЗА  АКАДЕМИЧНАТА 2019 / 2020

През 2019/2020 ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ обявява прием ЗАДОЧНА форма на обучение, след средно и след висше образование. КАНДИДАТСТВАНЕ / СЛЕДЕТЕ ГРАФИКА НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ИЗПИТИТЕ/


 1)  За ОКС "МАГИСТЪР" в професионално направление 3.6. ПРАВО, специалност "ПРАВО", след средно образование, срок на обучение 5 години.

За специалност "Право" в Юридическия факултет могат да кандидатстват граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат образованието си във висши училища. Броят на студентите, които ще бъдат приети в ЮФ и семестриалната такса за обучението във факултета се определят от Министерския съвет. Конкурсните изпити за приемане на студенти в Юридическия факултет са задължителни и са: писмен изпит по Български език и писмен изпит по История на България. Програмите за конкурсните изпити и балообразуването са публикувани в Справочника на кандидат-студента на Русенски университет.

2) За ОКС "МАГИСТЪР" в професионално направление 3.6. ПРАВО, специалност "ПРАВО", след ОКС "БАКАЛАВЪР" или ОКС "МАГИСТЪР", срок на обучение 5 години.

За специалност "Право" в Юридическия факултет могат да кандидатстват граждани, завършили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър", даващо им право да продължат образованието си във висши училища. Конкурсните изпити за приемане на студенти в Юридическия факултет са задължителни и са: писмен изпит по Български език и писмен изпит по История на България. Програмите за конкурсните изпити и балообразуването са публикувани в Справочника на кандидат-студента на Русенски университет. Обучението е ПЛАТЕНО и семестриалната такса е в размер на 550 лв.

3) За ОКС "БАКАЛАВЪР"  в професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", след средно образование, срок на обучение 4 години.

За специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" могат да кандидатстват граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат образованието си във висши училища. Обучението по тази специалност е ПЛАТЕНО и семестриалната такса е в размер на 820 лв. Кандидатства се с Оценката от Държавен зрелостен изпит (Матура) ИЛИ един избираем изпит по Български език ИЛИ История.    

4) За ОКС "МАГИСТЪР"  в професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност "Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност", след ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър", в същото професионално направление, срок на обучение 3 семестъра.

За специалност "Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност" могат да кандидатстват граждани, завършили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" от същото професионално направление, даващо им право да продължат образованието си във висши училища. Обучението по тази специалност е ПЛАТЕНОЗавършилите придобиват професионална квалификация "Магистър по Стратегическо управление  и лидерство в сферата на националната сигурност".  Обучението е ПЛАТЕНО и семестриалната такса е в размер на 550 лв.

 5) За ОКС "МАГИСТЪР"  в професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност "Правен режим на защита на националната сигурност", ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър", в друго професионално направление, срок на обучение 3 семестъра.

За специалност "Правен режим на защита на националната сигурност" могат да кандидатстват граждани, завършили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" от друго професионално направление, даващо им право да продължат образованието си във висши училища. Обучението по тази специалност е ПЛАТЕНОЗавършилите придобиват професионална квалификация "Магистър по правен режим на защитата на националната сигурност". Обучението е ПЛАТЕНО и семестриалната такса е в размер на 550 лв.