МБАЛ Тутракан ЕООД предлага стипендии за студенти по специалностите – медицина, медицинска сестра, акушерка, рентгенов лаборант, клиничен лаборант. Стипендията е в размер на 500 лева месечно за срока на обучение,  плюс заплащане на семестриалните такси.

  Пълните условия за получаване на стипендията може да получите на тел.0893353244 или на място в МБАЛ Тутракан - при секретаря на управителя или главната медицинска сестра.


Русенски университет „Ангел Кънчев“ заслужено зае призови места в ранг-листата на европейските университети, обучаващи студенти в направления Здравни грижи

Русенски университет „Ангел Кънчев" заслужено зае призови места  в ранг-листата на европейските университети, обучаващи студенти в направления Здравни грижи. В условията на силна конкуренция между висшите учебни заведения от Европейския съюз, Университетът е оценен като най-добро място за образование, удоволетвореност на студентите и възможности за международна мобилност, според наскоро публикуваните данни на европейската рейтингова система U-MULTIRANK.

U-MULTIRANK прави ежегодно класиране на университетите, а Русенският университет участва в него още от първото ѝ издание през 2014 г. Всяка година Университетът подава данни на различни професионални направления за участие в европейския рейтинг, в зависимост от определените от неговите организатори направления.

В изданието за 2021 г. по различни професионални направления са оценени общо 1101 университета от Европа, от тях – 727 от Европейския съюз, сред които 12 от България. Направление „Здравни грижи" на Русенски университет "Ангел Кънчев" е на второ място като общо представяне сред 44 университета от Европейския съюз, които провеждат обучение по него, и се нарежда на първо място за цялостна оценка на обучението (получено като резултат от 7 различни показателя) от анкетите на студентите.

U-Multirank сравнява профилите на университетите по 5 измерения: преподаване и учене, наука, трансфер на знания, международна ориентация и влияние в региона, като представянето се оценява на две нива: за институцията като цяло и за професионалното направление. 

Престижното място на Русенски университет в рейтинговата класация на сходните програми в направлението „Здравни грижи" се дължи на 6 най-високи оценки (A) по следните показатели: академичен състав с докторска степен, образователен опит, качество на обучението, организация на учебния процес, студентски практики в региона и възможности за обучение в чужбина.

Въпреки, че професионалното направление е сред „най-младите" в Русенски университет, с голяма палитра от образователни практики и извънаудиторни дейности в партньорство с различни професионални институции, специалностите, включени в тях успяха да извоюват своя положителен имидж, доказан и чрез данните в авторитетната рейтингова система.

В една толерантна, отговорна и успяваща общност на студенти и преподаватели в Русенски университет "Ангел Кънчев", всеки мотивиран да работи в избраната професионална сфера, може да намери своето място, успешна реализация и призвание, което е и неотменно свързано с оценката и рейтинга на избраното направление.
Използването на ХR технологии (VR - виртуална реалност, AR- добавена реалност и MR - смесена реалност) в медицинските професии и обучението по Здравни грижи

Студенти от катедра Здравни грижи от специалности Медицинска сестра и Акушерка към Русенски университет „Ангел Кънчев" съвместно със студенти от Университета Savonia UAS и професионален колеж Savo Vocational Collage от град Kuopio - Финландия започнаха обучение в онлайн курс: Internationalization at Home: XR Technology in Multiprofessional Health Care.

Курсът ще се проведе от 29 септември до 17 ноември 2020 г., с хорариум от 15 часа и 0.50 ECTS кредита. Работният език е английски. Участниците от Русенски университет формират сборна грапа от 22 студента, а студентите от Финландия са 60. 

Целта на курса е студентите от България и Финландия докато се намират в своята собствена страна да придобият знания за културните особености, образователната и здравеопазна системи на съответната партньорска страна.  Както и да проучат прилагането VR, AR и MR технологиите в медицинските професии и обучението по Здравни грижи във Финландия и България.

Реализирането на курса ще допренесе за увеличаване на международното сътрудничество и интернационализацията у дома.

Internationalization at Home (Интренационализация у дома) е все по-широко използвана форма за международно обучение в Европа с цел повишаване качеството на висшето образование. Чрез партньорства между два или повече университета от различни страни се осъществяват съвместни образователни инициативи, обмен на знания, изследователска дейност, семинари и културни програми. Тези процеси и инициативи допринасят за придобиване на знания и развитие на компетенции у по-голяма част от студентите и академичния състав, които не са участвали в международни програми за мобилност .

В структурата на курса са включени три модула:

 • Културна среща в областта на здравеопазването.
 • Използването на XR технологии в медицинските професии и обучението, обмен на знания между финландските и българските студенти.
 • Представяне и обсъждане на казус в областта на здравеопазването във Финландия и България.

Курсът е разработен от мултидисциплинарен екип от Университета за приложни науки Савония  и Професионален колеж  Саво ( Savo Consortium for Education ) –Финландия, Русенски университет „Ангел Кънчев" и Фондация Ятрус от България.

Участници в екипа са:

Tommi Kinnunen, старши преподавател на медицински сестри, Savonia, University of Applied Sciences, Финландия;

Susanna Vuohelainen, преподавател по Biomedical Laboratory Science,Savonia, University of Applied Sciences, Финландия;

Jaana Heiskanen, преподавател на медицински сестри по поддръжка на инструменти, Savo Професионален колаж, Финландия 

Деспина Георгиева, доцент по Здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев"-България;

Грета Колева, главен асистент по Здравни грижи, Русенски университет „Ангел Кънчев"-  България;

Николай Тончев, международен координатор, Фондация Ятрус, България

Модулът е част от проекта за транснационално сътрудничество на Европейския социален фонд Бъдещи технологии в Образованието Future Edu, който е уникален международен проект, въздействащ отвъд националните граници. Future Edu цели обмен на знания за използване на съвременни технологии и педагогически методи, за подобряване качеството и достъпа до образование в здравеопазването.

 

Резултати на проекта Future Edu:

 • Модул за международно обучение 0,5 ECT
 • 360-градусова среда за обучение в Matterport и Thinglink: поддръжка на клинична лаборатория, операционна зала и хирургически инструменти (Централен отдел за стерилни доставки)
 • Безопасна разходка в клинична лаборатория (инструкции, видеоклипове и тест онлайн)
 • VR-ръчна, онлайн книга
 • VR-микроскоп
 • VR-приложение, виртуална клинична лаборатория (клинична патология, цитология и хистология) в сътрудничество с Midnight Forge
 • VR-приложение, виртуална операционна зала (периоперативна грижа) в сътрудничество с Midnight Forge
 • Go Pro – връзка между учебната институция и работното място (клинична лаборатория) 
 • AR-приложение (смартфон, таблет): Идентификация на хирургически  инструменти

   

  За повече информация:

  https://futureedu.savonia.fi/
  https://www.facebook.com/FutureTechnologiesInEducation


Здравно консултиране, обучение и подкрепа на нуждаещите се пациентите и техните близки

Ние, обучаващите се медицински сестри от втори, трети и четвърти курс, и акушерки от четвърти курс към Русенски университет „Ангел Кънчев",  предлагаме нашата подкрепа и помощ на гражданите на гр. Русе.

До 12.04. 2020г. формата ни на обучение е дистанционна. Въпреки  големия обем от задачи, онлайн лекции, както и самостоятелни форми на обучение, заявяваме своята професионална готовност в рамките на нашата компетентност и под контрол на преподавател да консултираме, обучаваме и даваме професионални съвети на пациенти и техните близки.  

Посочените дейности, които ще осъществяваме са съобразени с: НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО, Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

Консултиращата и обучаваща дейност ще се предоставя по график от домовете и личните ни телефони. Нашите преподаватели ще бъдат на разположение  на студентите всеки ден от 9-21ч.

 

КОНСУЛТИРАЩА И ОБУЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Промоция, профилактика и консултиране на пациенти с хронични заболявания и техните близки:

 

 • обучение за правилно измерване на артериалното налягане;
 • указания за работа с глюкомер и инсулинова писалка;
 • обучение на пациенти и близките им за точно приемане на предписаните от лекар лекарства в дома;
 • консултиране и обучение на пациенти и техните близки  за осъществяване на хигиенни грижи на болни, които не могат да са обслужват сами;
 • профилактика от възникване на декубитални рани;
 • консултиране и обучение за правилно дозиране и прилагане на инсулин и хепарин;
 • обучение и съвети за предотвратяване и самоконтрол на състояния на хипо и хипергликемия;
 • предоставяне на съвети за лечебно хранене;

 

Консултиране и обучение за осъществяване на превенция на коронавирус в дома:

 

 • указания за правилно измерване на температура;
 • носене на маски;
 • правила за хигиенно измиване на ръцете;
 • дезинфекция .

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪВЕТИ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ:

 • указания за правилно измерване на соматични показатели – телесна температура, артериално налягане;
 • указания за вземане на материал за клинико-лабораторни изследвания;
 • указания за извършване на уринарен тест за бременност;
 • съвети за рисковите фактори на здравето; съвети за използване на лични предпазни средства в извънредна ситуация;
 • здравна информация за симптомите на заболявания, които са рискови за бременността;
 • здравни съвети при протичане на нормална бременност – промени в организма на жената; изчисляване на вероятен термин за раждане;
 • здравни съвети за отглеждане на новородено, включително за хранене, хигиена, тоалет, имунизации; съвети за обработка на пъпния остатък;
 • здравни съвети за техника на кърмене и поддържане на лактацията;
 • съвети за хигиенно-диетичен режим на бременни и родилки;
 • здравни съветикъм гинекологично болни жени;
 • съвети за полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително за инволуция на матката;
 • съвети за предоперативни и следоперативни грижи за жената;
 • съвети към жени за самоизследване на млечни жлези.

  График на преподавателите на разположение на студентите от

  Катедра Здравни грижи

Преподаватели:

Специалност

Медицинска сестра

 

   от 9 до 21ч.

Преподаватели:

Специалност 

Акушерка от

9 до 21ч. от 30.03.-12.04.2020

доц. Д. Георгиева  0889789100

30.03.2020г.

4.04.2020г.

7.04.2020г.

11.04.2020г.

проф. И. Сербезова

доц. Д. Константинова-

0888520021

31.03.2020г.

3.04. 2020г.

8.04.2020г.

гл.ас Цвета Христова дп
гл.ас. Грета Колева дзг- 0882517173

2.04.2020г.

6.04.2020г.

9.04.2020г.

12.04.2020г.

 

гл.ас Иринка Христова дзг-

0884582733

1.04.2020г.

5.04.2020г.

10.04.2020г.

 

 

 

 

График на студенти от специалност Медицинска сестра

за период от 30.03-12.04.2020г.

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.

30.03.2020г.

понеделник

Виктория Айкова

0898306673

Даниела Ковачева

0885089989

Василена Василева

0884767878

Зехра Нури

0876553866

31.03.2020г.

вторник

Мелис Хюсеин

 0895678322

Надежда Първанова

0896939726

Мая Николаева

0896882470

Невяна Парашкевова 0889904442

01.04.2020г.

сряда

Несрин Танерова

0894269691

Гюлбен Ахмед

0894047088

Ерай Назиф

0888122486

Габриела Емилова

0893888722

02.04.2020г.

четвъртък

Стела  Минчева  0893411006

Кристина Мариянова 

0876134124

Симона Неделчева

0899989014 

Мелиса Вадет 0885863769

03.04.2020г.

петък

Йоана Даниелова

0877739181

Джансу Хамдиева 

0895497442

Ана-Мария Младенова

0884294689

Йоана Генчева 0895816225

 

04.04.2020г.

събота

Яница Коева

 0988313174

Несрин Мутафова

 0883309005

Гюлбен Йосифова 

089931868

Виктория Айкова

0898306673

05.03.2020г.

неделя

Ирина Тодорова

0878874855

Шукран Сюлейман 0894482250

Жулвен Хебибова

0876512428

Надежда Пенева  0885053255
дата           9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.

06.04.2020г.

понеделник

Виктория Айкова

0898306673

Даниела Ковачева

0885089989

Василена Василева

0884767878

Зехра Нури

0876553866

07.04.2020г.

вторник

Мелис Хюсеин

 0895678322

Надежда Първанова

0896939726

Мая Николаева

0896882470

Невяна Парашкевова 0889904442

08.04.2020г.

сряда

Несрин Танерова

0894269691

Гюлбен Ахмед

0894047088

Ерай Назиф

0888122486

Габриела Емилова

0893888722

09.04.2020г.

четвъртък

Стела  Минчева  0893411006

Кристина Мариянова 

0876134124

Симона Неделчева

0899989014 

Мелиса Вадет 0885863769

10.04.2020г.

петък

Йоана Даниелова

0877739181

Джансу Хамдиева 

0895497442

Ана-Мария Младенова

0884294689

Йоана Генчева 0895816225

 

11.04.2020г.

събота

Яница Коева

 0988313174

Несрин Мутафова

 0883309005

Гюлбен Йосифова 

089931868

Виктория Айкова

0898306673

12.03.2020г.

неделя

Ирина Тодорова

0878874855

Шукран Сюлейман 0894482250

Жулвен Хебибова

0876512428

Надежда Пенева  0885053255

 

График на студенти от специалност Акушерка  за период от 30.03-12.04.2020г.

дата9-12 часа12-15 часа15-18 часа18-21 часа

30.03.2020

Понеделник

НазанТерзи

0896285491

Йоанна Янакиева

087794407

Антоанета Дончева

0895373607

Айлин Сюлейманова

0899257704

31.03.2020

Вторник

Яна Димитрова

0988313196

Андрияна Стоянова

0893212738

Венцислава Илиянова

0885818700

Антоанета Дончева

0895373607

01.04.2020

Сряда

Яна Димитрова

0988313196

Сибел Хюсеин

0895608334

Кадер Кудрет

0894734776

Даниела Лютакова

0886860223

02.04.2020

Четвъртък

Радост Николова

0898535328

Сибел Хюсеин

0895608334

Назан Терзи

0896285491

Венцислава Илиянова

0885818700

03.04.2020

Петък

Радост Николова

0898535328

ГьонюлРефкъ

0893375468

Даниела Лютакова

088686022

Айлин Сюлейманова

0899257704

04.04.2020

Събота

Радост Николова

0898535328

ГьонюлРефкъ

0893375468

Кадер Кудрет

0894734776

Андрияна Стоянова

0893212738

05.04.2020

Неделя

Силвия Сидерова

0896189567

Даяна Хаджинедева

0877269945

Айлин Сюлейманова

0899257704

Андрияна Стоянова

0893212738

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.

06.04.2020

Понеделник

НазанТерзи

0896285491

Йоанна Янакиева

087794407

Антоанета Дончева

0895373607

Айлин Сюлейманова

0899257704

07.04.2020

Вторник

Яна Димитрова

0988313196

Андрияна Стоянова

0893212738

Венцислава Илиянова

0885818700

Антоанета Дончева

0895373607

08.04.2020

Сряда

Яна Димитрова

0988313196

Кадер Кудрет

0894734776

Сибел Хюсеин

0895608334

Даниела Лютакова

0886860223

09.04.2020

Четвъртък

Радост Николова

0898535328

НазанТерзи

0896285491

Сибел Хюсеин

0895608334

Венцислава Илиянова

0885818700

10.04.2020

Петък

Радост Николова

0898535328

ГьонюлРефкъ

0893375468

Даниела Лютакова

088686022

Айлин Сюлейманова

0899257704

11.04.2020

Събота

Радост Николова

0898535328

ГьонюлРефкъ

0893375468

Кадер Кудрет

0894734776

Андрияна Стоянова

0893212738

12.04.2020

Неделя

Радост Николова

0898535328

Силвия Сидерова

0896189567

Айлин Сюлейманова

0899257704

Андрияна Стоянова

0893212738

 

Ние, обучаващите се медицински сестри от втори, трети и четвърти курс, и акушерки от четвърти курс към Русенски университет „Ангел Кънчев",  предлагаме нашата подкрепа и помощ на гражданите на гр. Русе.

До 29.03. 2020г. формата ни на обучение е дистанционна. Въпреки  големия обем от задачи, онлайн лекции, както и самостоятелни форми на обучение, заявяваме своята професионална готовност в рамките на нашата компетентност и под контрол на преподавател да консултираме, обучаваме и даваме професионални съвети на пациенти и техните близки.  

Посочените дейности, които ще осъществяваме са съобразени с: НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ, АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИТЕ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО, Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

Консултиращата и обучаваща дейност ще се предоставя по график от домовете и личните ни телефони. Нашите преподаватели ще бъдат на разположение  на студентитe всеки ден от 9-21ч.

 

КOНСУЛТИРАЩА И ОБУЧАВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Промоция, профилактика и консултиране на пациенти с хронични заболявания и техните близки:

 • обучение за правилно измерване на артериалното налягане;
 • указания за работа с глюкомер и инсулинова писалка;
 • обучение на пациенти и близките им за точно приемане на предписаните от лекар лекарства в дома;
 • консултиране и обучение на пациенти и техните близки  за осъществяване на хигиенни грижи на болни, които не могат да са обслужват сами;
 • профилактика от възникване на декубитални рани;
 • консултиране и обучение за правилно дозиране и прилагане на инсулин и хепарин;
 • обучение и съвети за предотвратяване и самоконтрол на състояния на хипо и хипергликемия;
 • предоставяне на съвети за лечебно хранене;

Консултиране и обучение за осъществяване на превенция на коронавирус в дома:

 • указания за правилно измерване на температура;
 • носене на маски;
 • правила за хигиенно измиване на ръцете;
 • дезинфекция .

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪВЕТИ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ:

 • указания за правилно измерване на соматични показатели – телесна температура, артериално налягане;
 • указания за вземане на материал за клинико-лабораторни изследвания;
 • указания за извършване на уринарен тест за бременност;
 • съвети за рисковите фактори на здравето; съвети за използване на лични предпазни средства в извънредна ситуация;
 • здравна информация за симптомите на заболявания, които са рискови за бременността;
 • здравни съвети при протичане на нормална бременност – промени в организма на жената; изчисляване на вероятен термин за раждане;
 • здравни съвети за отглеждане на новородено, включително за хранене, хигиена, тоалет, имунизации; съвети за обработка на пъпния остатък;
 • здравни съвети за техника на кърмене и поддържане на лактацията;
 • съвети за хигиенно-диетичен режим на бременни и родилки;
 • здравни съветикъм гинекологично болни жени;
 • съвети за полагане на грижи и наблюдение в пуерпериума, включително за инволуция на матката;
 • съвети за предоперативни и следоперативни грижи за жената;
 • съвети към жени за самоизследване на млечни жлези.

  График на преподавателите на разположение на студентите от катедра Здравни грижи

Преподаватели:

Специалност

Медицинска сестра

 

   от 9 до 21ч.

Преподаватели:

Специалност 

Акушерка от

9 до 21ч. от 23-29.03.2020

доц. Д. Георгиева  0889789100

23.03.2020г.

28.03.2020г.

проф. И. Сербезова

доц. Д. Константинова-

0888520021

24.03.2020г.

27.03.2020г.

гл.ас Цвета Христова дп
гл.ас. Грета Колева дзг- 0882517173

25.03.2020г.

29.03.2020г.

 

гл.ас Иринка Христова дзг-

0884582733

26.03.2020г.

 

 

 

График на студенти от специалност Медицинска сестра за период от 23-29.2020г.

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.

23.03.2020г.

понеделник

Виктория Айкова

Тел:0898306673

Даниела Ковачева

Тел:0885089989

Василена Василева

Тел:0884767878

Зехра Нури

Тел: 0876553866

24.03.2020г.

вторник

Мелис Хюсеин

Тел: 0895678322

Надежда Първанова

Тел: 0896939726

Мая Николаева

Тел: 0896882470

Невяна Парашкевова

Тел:0889904442

25.03.2020г.

сряда

Несрин Танерова

Тел: 0894269691

Гюлбен Ахмед

тел: 0894047088 

Ерай Назиф

Тел: 0888122486

Габриела Емилова

Тел: 0893888722

26.03.2020г.

четвъртък

Стела  Минчева  

Тел: 0893411006 

Кристина Мариянова 

Тел: 0876134124

Симона Неделчева

Тел: 0899989014 

Мелиса Вадет 

Тел:0885863769 

27.03.2020г.

петък

Йоана Даниелова

Тел: 0877739181

Джансу Хамдиева 

Тел: 0895497442

Ана-Мария Младенова

Тел: 0884294689

Йоана Генчева 

Тел: 0895816225 

28.03.2020г.

събота

Яница Коева

Тел: 0988313174

Несрин Мутафова

тел: 0883309005

Гюлбен Йосифова 

Тел:089931868

Виктория Айкова

Тел:0898306673

29.03.2020г.

неделя

Ирина Тодорова

Тел: 0878874855 

Шукран Сюлейман

Тел:0894482250

Жулвен Хебибова

Тел: 0876512428 

Надежда Пенева  

Тел: 0885053255 

   

 График на студенти от специалност Акушерка  за период от 25-29.03.20г.

дата9-12ч12-15ч15-18ч.18-21ч.

23.03.2020г.

понеделник

Яна Димитрова

0988313 196

Дидем Илмазова

0893 463 009 

Антоанета Дончева

0895 373 607

Силвия Сидорова

0896 189 567 

24.03.2020г.

вторник

Яна Димитрова

0988 313196

Даяна Хаджинедева

0877 269 945

Венцислава Илиянова

0885 818 700

Антоанета Дончева

0895 373 607

25.03.2020г.

сряда

Назан Терзи

0896 285 491

Йоанна Янакиева

0877 944 407

Кадер Кудрет

0894 734 776

Андрияна Стоянова

0893 212 738

26.03.2020г.

четвъртък

Айлин Сюлейманова

0899 257 704

Гьонюл Рефкъ

0893 375 468

Сонгюл Мехмедова

0897 347 734

Венцислава Илиянова

0885 818 700

27.03.2020г.

петък

Радостина Николова

0898 535 328

Гьонюл Рефкъ

0893 375 468

Даниела Лютакова

0886 860 223

Дидем Илмазова

0893 463 009

28.03.2020г.

събота

Айлин Сюлейманова

0899 257 704

Сонгюл Мехмедова

0897 347 734

Кадер  Кудрет

0894 734 776

Виктория Тодорова

0889 416 655

29.03.2020г.

неделя

Радостина Николова

0898 535 328

Назан  Терзи

0896 285 491

Сибел   Хюсеин

0895 608 334

Виктория Тодорова

0889 416 655

 


Прилагане на метод на „сухо къпане"

На 05.06.2019г. в Русенски университет „Ангел Кънчев"  ФОЗЗГ, Катедра Здравни грижи се проведе семинар на тема: Прилагане метода на „сухо къпане" при пациенти, нуждаещи се от компенсиращи грижи.

Практическият семинар е част от дейностите по проект „Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами"  по ФНИ към Русенски университет  с ръководител Доц. Деспина Георгиева дп. Партньори по проекта са УМБАЛ "Канев" АД.

Методът на „сухо къпане" или „къпане без вода" е утвърден и се прилага в европейските болници и домовете за стари хора от 1990. Предимства пред традиционното къпане с вода и сапун в болнична обстановка са много. Редица изследвания доказват значително намаляване на времето за хигиенни грижи, подобрена хигиена и състояние на кожата, намаляване на ИСМО, намаляване на микробното число на м.о. върху кожата, финансова ефективност, повишен комфорт и удовлетвореност на пациентите. Този метод се предпочита от медицинските сестри и пациентите.

Семинарът се проведе със сътрудничеството на Левзар Юсеин-търговски директор на Натурум ЕООД и Анелия Тицова – регионален мениджър за североизточна България. Продуктите както и демонстрацията за използването им бяха представени от  Tunde Bagi  и Реter Tuider от Унгария. Този тип грижа е утвърден в Унгария и в екипа на Tunde Bagi  има 1800 практикуващи медицински сестри.

  

Предвидената експериментална дейност по проекта, включваща прилагане на метода върху 120 зависещи от компенсиращи пациента  ще се осъществи с продуктите на ТENA от серията „сухо къпане". TENA е марка на Essity, водеща световна компания за хигиена и здраве, която предлага продукти за лична хигиена и продукти за еднократна употреба в около 100 страни.

На семинара присъстваха над 160 участници: практикуващи медицински сестри и акушерки от УМБАЛ „Канев" АД, УМБАЛ"МЕДИКА", СБАЛПВЗ"Д-р Димитър Граматиков", студенти от специалности „Медицинска сестра" и "Акушерка", както и преподаватели.Студентска научна сесия 2019 година

 

Русенският университет има изградена стратегия за развиване на партньорство с бизнес средите за високо качество на обучение. Качеството и практическата полезност на обучението са в пряка връзка с активността на работодателите при разработване на учебната документация, при провеждане на учебния процес и при развитието на лабораторна и клинична база за професионално направление Здравни грижи. Провеждани са семинари, тренинги, дискусии, работа на терен, курсове за сътрудничество с персонала на клиничните бази с цел повишаване качеството на клиничното практическо обучение за формиране на високо ниво на професионална компетентност у бъдещите акушерки и медицински сестри. 

Специфична, но съществена особеност при обучението на медицинските специалисти е, че то се осъществява не само в университетските аудитории и лаборатории, но и в клиничните бази. Изнасянето на учебния процес в болниците и други социални и лечебни заведения дава възможност на студентите да интегрират научената теория в аудиториите и я прилагат за решаването на конкретни проблеми, развитие на манипулативни умения, на междуличностни умения за контакт с пациентите, семейството им и членовете на медицинския екип.

Клиничното образование, организирано като практически упражнения по клиничните дисциплини и учебно-клинични практики е предизвикателство, както за студентите от регулираните професии (медицински сестри, акушерки), така и за техните преподаватели от Университета и от клиничните бази.

Изнасяне на част от практическите упражнения по клинични и специални учебни дисциплини на територията на Клиничните бази с цел използване на тяхната съвременна болнична база дава възможност за демонстриране на подходящи клинични случаи, работа с модерна медицинска апаратура. Наличието на добре работещи клинични бази в страната улеснява организирането и провеждането на практическото обучение на студентите. Русенският университет поддържа и актуализира договорни отношения с клиничните бази.

Добра практика са изнесени занятия по задължителни учебни дисциплини и практически занятия в модерни клинични бази извън територията на Русе и областта, каквато е   Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „д-р Щерев" в София. Тази практика е въведена от 2013г. и се ползва с изключителен интерес от студентите. Занятията се провеждат по теми от учебните програми и са от хорариума на дисциплините. Това не натоварва допълнително студентите, а е ресурс за тяхната творческа активност. ​На 23 май 2014 г. се проведе  Научна сесия за студенти и докторанти. Участие взеха 36 студента от Русенски университет и 2 студенти от Медицински университет гр. Плевен с общо 54 доклада.​