Ретроспекция в развитието на обучението на Медицински сестри и Акушерки в гр. Русе

ГодинаОбразователно  събитие
1951
Разкрива се обединено медицинско училище за фелдшери с решение на Министерството на народното здраве на основание чл. 242 и чл. 428 от Закона за здравето
1954Започва обучението на медицински сестри в многопрофилно медицинско училище
1961Разкриват се специалности Обща медицинска сестра и Медицински лаборант
1964Разкрива се специалност Детска медицинска сестра
1966Разкрива се специалност Акушерка
1997Профилите Обща медицинска сестра и Детска медицинска сестра са обединени в Медицинска сестра
1997Трансформиране на Полувисшия медицински институт като Медицински колеж - Русе в структурата на Медицински Университет - Плевен с ПМС № 16 от 27.01.1997 год. (Постановление № 16 от 27.01.1997 год. Министерски съвет)
2007Закриване на Медицински колеж - Русе с Постановление на Министерски съвет № 10 от 22.01.2007 год. Обучението на приетите студенти продължава в Медицински университет-Плевен в четири специалности, две от които са Медицинска сестра и Акушерка - Решение на Министерски съвет от 18.01.2007 год.(ПМС №10/22.01.2007 г.)
2009Факултет  Обществено здраве  в структурата на Русенския университет се създава с постановление на МС (ПМС № 145 от 9.06 2009 г.) и Решение на АС за разкриване на Факултет   Обществено здраве в структурата на Русенски университет (Решение на АС  от 30.06.2009г.)
2011Факултет Обществено здраве се преобразува във Факултет  Обществено здраве и здравни грижи
2011
След положителна акредитация дадена от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), започва обучение на ,,Медицински сестри" и ,,Акушерки" в Русенски университет „Ангел Кънчев".
2012Подаден е доклад-самооценка за програмна акредитация на двете специалности.
2013Извършено е посещение на две експертни групи от  Националната агенция за оценяване и акредитация по специалностите ,,Акушерка" и ,,Медицинска сестра".
2013Дадена е положителна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). За срок от 5 год. Продължава обучението на медицински сестри и акушерки в Русенски университет,,Ангел Кънчев".
2014В Русе се обучават студенти по специалностите ,,Медицинска сестра" и ,,Акушерка".
2018
Обучението по специалността медицинска сестра и акушерка се извършва в Катедра ,,Здравни грижи", ,,Факултет обществено здраве и здравни грижи" на РУ ,,Ангел Кънчев". Катедрата е в състав от 27 преподаватели, от които професори 4, доценти 16, главни асистенти 5, асистенти 2.
​2020
​Започва обучение по специалност "Управление на здравните грижи"  ОКС Магистър.