Специалност "Акушерка"

Специалността "Акушерка" е регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Дипломата дава право да се упражнява професията "Акушерка".

Обучението по специалността е редовна форма и се провежда по учебни планове и програми,  отговарящи  на националните и европейски стандарти.  Курсът на обучение включва изучаване на медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински и акушерски грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка и се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Професията на Акушерката изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение. Студентите по специалността "Акушерка" усвояват необходимите теоретични знания и придобиват така нужните практически умения, и компетентности, за да могат да оказват акушерска помощ, както на нивото на отделни лица и семействата им, така и на групово ниво. Професионалната подготовка позволява на акушерката, независимо и като поема изцяло и в необходимата степен отговорност, освен при патологични случаи, да следи пренаталната фаза и да осигури пренатални грижи, раждането и последващите манипулации, постнаталните грижи и да реанимира новородено до появата на лекар. В хода на обучението си студентите по специалността" Акушерка"  придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и така необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

Хармонизирането на подготовката на Акушерките с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС, относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалност от регулирани професии Акушерка имат възможност за продължаващо обучение в образователно-квалификационната степен „магистър", образователна и научна степен "доктор", както и придобиване на специалност.


Специалност "Медицинска сестра"

Специалността "Медицинска сестра" е регулирана професия от професионално направление "Здравни грижи". Дипломата дава право да се упражнява професията "медицинска сестра".

Обучението по специалността е редовна форма и се провежда по учебни планове и програми,  отговарящи  на националните и европейски стандарти.  Курсът на обучение включва изучаване на медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка и се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Професията на медицинската сестра изисква динамичност, сигурност и възможности за работа при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение. Сестринството е насочено в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в  лечебни заведения за извънболнична помощ; специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация; центрове за спешна медицинска помощ; центрове за психично здраве; центрове за кожно-венерически заболявания; комплексни онкологични центрове; медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове; домове за медико-социални грижи и хосписи; училищно здравеопазване; служби по трудова дисциплина и др.

Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС, относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за бъдеща конвертабилност на дипломите.

Дипломата дава възможност за продължаващо обучение - придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър", образователна и научна степен "доктор", както и придобиване на специалност.


Специалност " Управление на здравните грижи"

Образователно квалификационна степен: „Магистър"

Професионално направление 7.4 Обществено здраве

Професионална квалификация: "Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика "Срок на обучение: 1,5 години (3 семестъра)

Специалност за ОКС "магистър" Управление на здравните грижи от професионално направление Обществено здраве е разработена в съответствие с институционалната стратегия за развитие на Русенски университет „Ангел Кънчев". Мисията, целите и задачите на ФОЗЗГ и обучението по специалност Управление на здравните грижи от регулираните професии са в съответствие с национални и европейски нормативни актове. Перспективите в развитие на специалността са насочени към подготовката на медицински специалисти с адекватна на европейските  изисквания квалификация.

Мисията на специалност ОКС магистър Управление на здравните грижи е да осигури високо квалифицирани професионалисти в условията на променяща се социална, икономическа и здравна среда.  

Целите на специалността са:

  • подготовка на професионалисти с нужните знания, умения и компетентности за заемане на ръководни длъжности в лечебни заведения, детски ясли, социални домове и други медико-социални структури. Провеждане на практическо обучение на студентите от специалности: Медицинска сестра  и Акушерка;
  • формиране на умения за самостоятелна професионална работа, комуникативност и екипно взаимодействие при планиране, организиране и провеждане на дейностите;
  • усвояване на теоретични знания, практически умения и компетентности за самостоятелни дейности и работа в екип;
  • придобиване на професионална компетентност за оценка, планиране и осъществяване  на дейности в областта на управлението на здравните грижи в лечебните заведения и медико-социалните структури;
  • формиране на личностни качества, комуникативност, умения за работа в екип необходими за професията на ръководител и преподавател.
     

Продължителността на обучението отговаря на чл. 3, т. 2 и т. 3. от НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве", Приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г., обн., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г., в сила от учебната 2006 - 2007 г., изм., бр. 87 от 7.10.2008 г.

Съгласно Наредбата продължителността на обучение е 1,5 години,  3 семестъра с продължителност на семестрите 15 седмици за първи и втори семестър и 10 седмици за трети семестър за редовна форма на обучение, а за задочна форма - минималният хорариум за задължителните учебни дисциплини е ½ от предвидения в учебния план за редовна форма.

Наредбата е приета на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование, (последно  изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.)

Обучението по специалност Управление на здравните грижи включва изучаване на управленски, педагогически, юридически, психологически и др.  научни направления.  Дисциплините са подредени в логическа последователност и осигуряват необходимите входно-изходни връзки както помежду си, така и с останалите дисциплини. Учебният материал осигурява голям обем теоретични и фактологически знания в областта на управлението на здравните грижи. Новите постижения в областта на здравеопазването ще се постигат с въвеждане на подходящи избираеми дисциплини  и с редовно ежегодно провеждане на семинари, конференции, дни на отворените врати, дни на специалностите, провеждането на студентски научни форуми и състезания на университетско и факултетно ниво.

Обучението по специалност Управление на здравните грижи осигурява ясно изразени очаквани резултати под формата на знания, умения и компетентности, съгласно  критериите, зададени в НКР на Република България, приета с ПМС № 96/02.02.2012 г.