Академичният състав на катедрата провежда обучение на студенти по две специалности за придобиване на образователната и квалификационна степен "бакалавър" – специалност "Климатизация, хидравлика и газификация" и специалност "Екология и техника за опазване на околната среда".
Обучават се студенти по четири специалности за образователно квалификационната степен "Магистър" - "Топло- и газоснабдяване", "Енергийни машини и съоръжения", "Екология и техника за опазване на околната среда" и "Инженерна екология".