​​​Катедрата е създадена с решение на Академичния съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев", прието на заседание на 09. 10. 2012 г. На основание на решението, в структурата на Аграрно – индустриален факултет, катедра "Топлотехника, хидро- и пневмотехника" се обединява с катедра "Екология и опазване на околната среда".
Целта, която се поставя със създаването на катедра "Топлотехника, хидравлика и екология", е да се интегрират компетенциите и постиженията на академичния състав в учебната и научна дейност в три основни направления:

Направление "Хидравлика"

Направлението и едноименната лаборатория са създадени през 1955 год. Лабораторията по хидравлика е първата в новосформираното през 1954 год. висше училище - Институт по механизация и електрификация на селското стопанство. Основите на лабораторията са положени от доц. инж. Петър Златарев. Последователно ръководители на направлението са професор инж. Ганчо Гужкулов, доцент д-р инж. Петър Русев и доцент д-р инж. Генчо Попов, както и ръководители на катедра "Топлотехника, хидро- и пневмотехника" през различни периоди. Направление "Хидравлика" се помещава в корпус 9, който е открит през 1974 г.

Направление "Топлотехника"

Направлението е създадено през 1954 г. Първи преподавател е проф. Карл Славомиров. Учебният процес се развива интензивно след 1962 г., когато постъпва д-р инж. Димитър Велев, който след това е професор и ръководител на катедра "Топлотехника, хидро- и пневмотехника". От началото на 1963 г. в негова помощ е инж. Иван Кожухаров, който в следващите години е доцент и ръководител на катедрата. Учебните зали и лаборатории по топлотехника се разполагат в корпус 4 към построената през периода 1955-1958 г. автономна пароцентрала. Този корпус се използва и в момента. Ръководители на направлението са били освен професор д-р Димитър Велев и доцент д-р инж. Иван Кожухаров, доцент д-р инж. Ясен Дочев и доцент д-р инж. Валентин Бобилов.

Направление "Екология и опазване на околната среда"

Направлението е наследник на катедра "Организация и защита на населението и националното стопанство", създадена през 1973 г. През 1989 г. е преименувана в катедра "Инженерна защита на труда и околната среда", а от 1996 г. – в "Екология и опазване на околната среда". Последователно нейни ръководители са били доцент инж. Минчо Цочев, доцент инж. Тодор Станчовски, доцент к.т.н. Иван Иванов. От 1987 г. до 2011 г. ръководител на катедрата е професор д.ик.н. д-р инж. Владимир Томов Владимиров. Ръководител на направлението сега е доцент д.н. д-р ик. Любомир Владимиров Владимиров. Учебните зали и преподавателите от направление "Екология и опазване на околната среда" са в корпус 19.