​​

Учебните дисциплини, по които преподавателите в трите направления на катедрата обучават студенти са:
  • Направление "Топлотехника": Топлотехника; Топлоенергетика, Топлотехника и хладилна техника, Газоснабдяване, Топлоснабдяване, Отопление и вентилация; Климатизация, Топло и масообменни процеси и апарати и др.
  • Направление "Хидравлика": Механика на флуидите; Турбопомпи и вентилатори; Обемни хидравлични машини; Компресори и компресорни станции; Тръбни системи и арматура; Хидрозадвижване, Пневмозадвижване и пневмоавтоматика; Хидро и пневмомашини в земеделието; Хидравлични машини и пневматика; Задвижвания в техниката и др
  • Направление "Екология и опазване на околната среда": Биология, Микробиология, Екология, Екологична политика, Екологично - опасни производства, Замърсяване на въздуха, водите и почвите, Пречистване на отпадъчни газове и на отпадъчни води, Екологичен мониторинг, Теория на риска, Екологичен мениджмънт, Екологична експертиза, Управление на фирмената сигурност, Рискмениджмънт и др.