​Специалности за ОКС "Бакалавър"

Специалности за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ с продължителност 8 семестъра (4 години)

Специалност „Бизнес мениджмънт“

Чрез обучението в тази специалност учащите:
- придобиват базисни управленски, икономически и правни познания за функционирането на бизнес субекти в пазарни условия;
- формират знания и умения, характерни за специализирания профил на мениджъри в производството и в нематериалната сфера;
- изграждат и усъвършенстват умения за планиране, анализ, организиране, координиране, мониторинг, контролиране в бизнес и обществени организации, необходими при ръководството им;
- развиват способност за вземане на решения, преценка на риска, преодоляване на стреса от промяна;
- развиват личностния си иновативен потенциал и творческо мислене и др.
- придобиват компетентности: грамотност, отговорност и самостоятелност; мултилингвална компетентност; математическа компетентност и компетентности в наука, технологии и инженерство; лични и социални компетентности; гражданска компетентност; предприемаческа компетенстност;
- придобиват професионални компетентности като: познава процесите, протичащи в организациите от публичния и стопанския сектор; притежава икономическо-управленска подготовка за разработване на маркетингови стратегии и политики на бъдещото успешно развитие на организациите от публичния и стопанския сектор; прилагане на ефективни подходи за управление на организационното поведение и изграждане на цялостни системи за управление на човешките ресурси; организиране и управляване на иновационната дейност на организациите за постигане на конкурентоспособност в пазарната среда; организиране на производственият процес при минимални разходи на време, ресурси, енергия при качество. гарантиращо устойчиво развитие; прилагане на съвременни подходи за управление на риска и подпомагане на устойчивото развитие чрез изграждане на политики и практики за корпоративна социална отговорност; прилагане на подходи и модели за разработване на успешни оперативни, тактически и стратегически решения. 
Специалността предоставя възможности за обмен на знания и добри практики в чуждестранни университети от Европа и Азия чрез  финансиране от програма Еразъм +. Това е утвърдена обучителна практика, при която на студентите се признават положените изпити по време на обучението в чуждестранния партньорски университет.
Фундаменталната подготовка се получава чрез изучаването на дисциплините: общ мениджмънт, икономика, право, информатика, финанси и маркетинг, основи на организационното развитие и др.
Изучавани дисциплини:
Специализираната подготовка се получава чрез изучаване на дисциплини: организационно поведение, управление на операциите, управление на човешките ресурси, управление на качеството, управление на иновациите и инвестициите, логистика, управление на проекти, управленски информационни технологии, инженеринг и производствен мениджмънт, планиране и прогнозиране, стратегически мениджмънт, устойчиво развитие на регионите и др. 
Профилираната подготовка се постига чрез изучаваните дисциплини: делова кореспонденция, бизнес преговори, международен бизнес, застраховане, електронен бизнес, териториално и селищно устройство, политически процеси и структури и др.
Практическо обучение: местата за провеждането на стажовете са организации в различен тип организации според кариерните интереси на студентите, като включват компании от производствената сфера,  както и организации в спектъра на услугите и администрации.
Реализация – Завършилите специалност „Бизнес мениджмънт“ притежават управленски знания и умения, които могат да се прилагат в организации от стопанския и публичния сектор и да се заемат всички видове управленски позиции на различни организационни нива.
Специалност „Бизнес мениджмънт“ изгражда специалисти, които са способни да развиват и прилагат организационни стратегии, планове и програми, да вземат адекватни и навременни управленски решения, да управляват, оценяват и оптимизират иновационни процеси по внедряване на нови продукти и технологии, да постигат маркетингови цели, да създават и управляват собствен бизнес, както и да работят като мениджъри в малки, средни и големи предприятия в различни сфери на стопанския живот. 

Специалност „Социални дейности“

Основна цел на специалността е усвояване на интегрирани знания, умения и добър практически опит, и придобиване на компетентности, обвързани с ценностите и етичните принципи на социалната работа и позволяващи подготовката на компетентни и квалифицирани специалисти, способни да осъществяват в съвременната социална и професионална среда интервенции и подкрепа в конкретни проблемни и работни полета с формален, неформален и интердисциплинарен характер.
Чрез обучението в „Социални дейности“ учащите:
- усвояват знания (теоретични и фактологически) в областта на социалните дейности, включително, свързани с най-новите постижения в нея; 
- развиват  способността за самостоятелно интерпретиране на придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и за критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи от сферата на социалната работа;
- усвояват умения (познавателни и практически) за владеене на методи и средства, позволяващи решаването на сложни задачи в контекста на социалната работа;
- усвояват умения (познавателни и практически) за логическо и вариативно професионално мислене и проявяване на иновативност при решаване на задачи от социалната работа, характеризиращи се с нестандартност;
- придобиват компетентности за самостоятелност и отговорност: управляване на професионалната дейност в социалната работа, включително на екипи и ресурси в определена социална услуга, служба или заведение; поемане на отговорност при вземане на важни решения в сложни условия при влияние на трудно предвидими фактори; проявяване на инициативност и вариативност в професионалната дейност;;
- придобиват компетентности за учене; 
- придобиват комуникативни социални компетентности: ясно формулиране и представяне на идеи, проблеми и решения пред специалисти от социалната сфера и пред неспециалисти; изразяване на отношение и разбиране същността и съдържанието на въпроси чрез използване на количествени и качествени методи за изследване и оценка; проявяване на социална и професионална отговорност, разбиране на другите и солидарност с тях; ефективно общуване и използване на професионалната лексика;
- придобиват професионални компетентности: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на социалните дейности за решаване на конкретни професионални задачи; прилагане на усвоените знания и умения в нови и нестандартни професионални ситуации; анализиране в по-широк и интердисциплинарен контекст; използване на нови подходи и стратегии на социална работа и др.
Изучавани дисциплини:
В подготовката на студентите се формират следните модули от учебни дисциплини, отразяващи определени образователни направления: Философия, социология и социална политика; Основи и методи на социална работа, технологии на психосоциалната работа в областта на социалните дейности; Медико-биологично развитие на човека; Психология и педагогика; Икономика на социалната и институционалната инфраструктура, организация и управление на социалните дейности, управление на човешките ресурси, основи на социалното предприемачество и корпоративна социална отговорност; Правни науки; Информатика и информационни технологии; Чужд език; Преддипломен стаж; Дипломиране.
Практическо обучение: Важен компонент в учебния план за всеки семестър е практическата подготовка формата на практически упражнения, практикум, учебни практики по видове и нива и стажове (лятна стажантска практика и следдипломен стаж).
Реализация: 
Дипломираният „Бакалавър“ по „Социални дейности“ има възможност да се реализира професионално на всички длъжностни позиции от група 2635 „Специалисти по социална работа и консултиране“ от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България. Усвоените знания, умения и придобитите компетентности от дипломираните специалисти им дават възможност да осъществяват професионална дейност като: специалисти по социални дейности в териториалните структури на Агенцията по социално подпомагане (Регионална дирекция за социално подпомагане на ниво област, дирекция „Социално подпомагане“  на ниво община) и на Държавна агенция за закрила на детето; ръководители на различни равнища в институции в областта на социалната защита и социалното подпомагане,  ръководители и служители в областна и общинска администрация, управители и социални работници в различните видове социални услуги по Закона за социални услуги, социални работници в лечебни заведения, специалисти в превантивни информационни центрове, социални работници и центрове за рехабилитация на зависимости, социални работници в места за лишаване от свобода, специалисти в пробационни служби, специалисти в дирекции „Бюро по труда“, специалисти в организации на юридически лица с нестопанска цел и социален предмет на дейност.
Продължаване на образованието:
Дипломираните в „Социални дейности“ бакалаври могат да продължат обучението си в специализации и магистърски програми в същото професионално направление и област на висшето образование, както и в други професионални направления при предварително определени условия за допустимост. 
Завършилите специалностите „Клинична социална работа“ и „Социално предприемачество“ в ОКС „Магистър“ имат възможност да кандидатстват в докторски програми в същото професионално направление и област на висшето образование.

Специалност „Публична администрация“

Основна цел  на обучението е да се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти.
Чрез обучението в „Публична администрация“ учащите:
- формират на управленско-административни компетенции; 
- формират на висока организационно-управленска и правна култура; 
- развиват на умения за работа с нормативни документи; 
- развиват способност за обработване и анализиране статистически и изследователски данни;  използване умело модерните технологии в публичната администрация; създаване навици за ефективно административно обслужване на населението и управлението на човешки ресурси; консултиране на гражданите и гражданските организации; 
- усвояват специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми; 
- развиват способности за набиране на специфична информация, необходима за процеса на управление на публичния сектор и за представяне и популяризиране на дейността на администрацията пред обществеността; развитие на иновативен дух при работа в неправителствения сектор; 
- се изграждат като специалисти с качества за организираност, дисциплинираност, инициативност, коректност и отговорност в условията на пазарни отношения.
Изучавани дисциплини:
- Фундаменталната подготовка се получава с изучаването на верига от учебни дисциплини, даваща основите на базисни административни, управленски, икономически и правни знания – общ мениджмънт,  основи на публичната администрация, икономика, право, информатика, счетоводство, финанси, маркетинг, международни институции, математика, статистика и др.;
- Специализираната подготовка се придобива с усвояване на учебни дисциплини или вериги от такива като: икономика на публичния сектор, организационно поведение, бюджетно счетоводство, регионални изследвания и стратегии, право на Европейския съюз, управление на човешките ресурси, административно право и процес, управление на проекти, инвестиции в публичния сектор, системи за управленски контрол, местно самоуправление, териториално и селищно устройство, международни отношения и външна политика, регионална икономика,  управление на публичния сектор, социална политика, организация на административното обслужване и др.;
- Профилиращата подготовка се придобива с помощта на дисциплини като: социология, политически процеси и структури, риск мениджмънт, общи политики в ЕС, местни финанси, управление на общински активи, публична власт, бизнес преговори, делова кореспонденция и др.
Практическо обучение:
Местата за провеждането на стажовете са държавните, регионалните и местните структури, неправителствени и граждански организации. 
Утвърдена практика е възможността нашите студенти да провеждат обучение и практики по програмата Еразмус + в различни чуждестранни университети в Европа и Азия.

Реализация:
Завършилите спец. "Публична администрация" могат да работят като:
ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства;
специалисти по административно обслужване на гражданите и бизнес организациите, както и в различни функционални области на администрацията и управлението;
специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти;
специалисти по разработване и внедряване на информационно-управленски системи в сферата на публичната администрация;
специалисти по електронно административно обслужване, системи за информационно осигуряване на административните дейности.
ръководители и специалисти в научни структури с насоченост към публичната администрация.
ръководители и специалисти в нестопанския сектор;
ръководители и специалисти международни и европейски институции.
•    ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

По-голяма част от завършилите спец. „Публична администрация“ са намерили успешна реализация в организации от публичния сектор, както и в организации, осъществяващи нестопански дейности. Една от предпоставките за това е широко профилния характер на обучението на студентите.

Магистърски програми 

„Бизнес администрация” 

Магистърската програма има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по управление на различни области и равнища в дейността на бизнес организациите.
Обучението се реализира по два учебни плана: 
- за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в същата област на висшето образование (СОВО), в направление Администрация и управление – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение с продължителност 2 семестъра;
- за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в други области на висшето образование (ДОВО) – задочно обучение и дистанционна форма на обучение, 3 семестъра.
Професионално предназначение: Специализацията в областта на управлението  отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда – увеличаващи се изисквания и възможности в новите условия на европейския съюз,  многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации, нови информационни технологии и др.
Магистърът по бизнес администрация получава следните знания:
специализирани икономически и управленски знания – иновационна политика, управление на активите в бизнеса,  психология на управлението, капиталови пазари и финансиране, организация на управленската дейност; 
съвременни методи и технологии за изследване, анализ и оценка на управленските решения – симулационно моделиране и анализи, евристични методи в управлението, информационни системи в управлението, управленски тактики и др.
Магистрите по бизнес администрация придобиват умения:
за разработване на стратегии, планове и прогнози, 
да организират ефективно управленската дейност, 
да използват рационални методи и техники за вземане на ефективни решения по управление на фирмената дейност; 
да използват съвременни информационни системи и технологии за осигуряване на пълна и своевременна информация от външни и вътрешни източници при обосновка на решенията и др.
Професионална реализация 
Магистрите по бизнес администрация биха могли да работят като мениджъри на различни равнища или изявени специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията и други стопански специалисти. Те получават висока професионална подготовка за анализ, проектиране и организиране на управленската дейност в стопанските звена и публичния сектор.

„Здравен мениджмънт" – ОКС „Магистър"

1.           За притежаващи ОКС „Бакалавър" в същата специалност
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Област на висше образование: 3. Социални стопански и правни науки
Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Редовна, задочна

2.          За притежаващи ОКС „Бакалавър" в ПН 3.7 Администрация и управление , 3.8. Икономика, 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности и ОКС :Магистър" в ПН 3.6. Право в област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Област на висше образование: 3. Социални стопански и правни науки
Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
Срок на обучение: 3 семестъра ECTS Кредити: 90 Форма на обучение: Редовна, задочна

3.           За притежаващи ОКС „Магистър" в ПН 7.1. Медицина и 7.2. Дентална медицина в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
Срок на обучение: 4 семестъра ECTS Кредити: 120 Форма на обучение

Знания: Студентите усвояват знания за структурата, спецификата, функциите, процесите и управленските модели на различните типове организации в сферата на здравеопазването, характера на управленските решения на стратегическо и оперативно ниво, планирането, финансовия мениджмънт, управлението на риска, управлението на човешките ресурси, регулаторната рамка и контрола в здравеопазването.

Специфични умения:
•             Да идентифицират, анализират и формулират ясно проблемите на здравната система,
•             Да формулират решения и да инициират такива;
•             Да прилагат количествени и качествени методи в управлението на здравеопазването;
•             Да проявяват лидерство и да владеят ефективните комуникационни практики за управленски нужди;
•             Да познават и да са в състояние да изготвят коректни и законосъобразно издържани административни документи, свързани с управленската практика;
•             Да са в състояние да координират екипи и различни функционални единици в условия на недискриминация, равнопоставеност и толерантност;
•             Да планират и организират изпълнението, контрола и отчетността на организационни политики, специфични планове и програми, свързани със здравеопазването;
•             Да планират и организират изпълнението на конкретни дейности по превенция на здравето, съгласно Националната здравна стратегия;
•             Да инициират и координират проекти в здравеопазването с европейски и национални средства;
•             Да планират, прогнозират и преобразуват ресурси в здравеопазването;
•             Да комуникират адекватно в кризисни и конфликтни контексти;
•             Да осъществяват междуинституционални партньорства.

Професионална реализация на завършилите магистърската програма в: 
•             управлението на лечебни заведения;
•             регионални и местни административни структури, регулиращи процесите в здравеопазването – дирекции по хуманитарни дейности на общини, комисии по здравеопазване и др.;
•             структури на НЗОК, РЗИ;
•             управлението на клинични лаборатории;
•             лаборатории за клинично изпитване във фармацевтични компании;
•             компании разработващи апликации за управление на процеси в здравеопазването;
•             ръководни длъжности в пациентски организации;

„Клинична социална работа" 

Магистърската програма „Клинична социална работа" има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по социална работа с клинична ориентация. Тя е съобразена с приоритетите в стратегическото планиране за развитие на социалните услуги и с нарастващата потребност от висококвалифицирани специалисти по социални дейности с клинична подготовка.

Обучението се реализира по два учебни плана:

- за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

- за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления Психология, Обществено здраве, Здравни грижи и по специалност Социална педагогика от професионално направление Педагогика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. За тях е включен изравнителен семестър с шест задължителни учебни дисциплини с основополагащо значение в областта на социалните дейности.

Задължителните дисциплини осигуряват базова подготовка по: социална и здравна политика на Европейския съюз; клинична психология; диагностика в клиничната социална работа; методология на изследователската дейност; експертиза в клиничната социална работа; медикосоциална работа при хора с психични и соматични заболявания и терминални състояния; управление на проекти.

Избираемите дисциплини осигуряват профилиращи знания и умения по: стратегии за управляване на случай в клиничната социална работа; медико-социална рехабилитация на хора с увреждания; психосоциални интервенции при нарушения в социалната адаптация, зависимости и насилие; супервизия в клиничната социална работа; антидискриминационни и антипотискащи перспективи в клиничната социалната работа; етични основи на клиничната социална работа; интеркултурни комуникации; съвременни информационни технологии в социалната и здравната сфера. Факултативните дисциплини разширяват подготовката на студентите по: социален маркетинг; потребителско поведение; кинезитерапия; ерготерапия.  Практическата подготовка е организирана в практикум в институции за социални дейности и в здравни заведения.

Професионална реализация на дипломираните магистри: аналитичен специалист по социални дейности и приложен специалист социален работник в: областната и общинска администрация към Изпълнителна агенция "Социално подпомагане"; в заведения за социални услуги в общността и специализирани институции; домове за медико-социални грижи за деца; многопрофилни болници за активно лечение; психиатрични болници; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето; неправителствени организации, осъществяващи социални дейности; преподавател по социални дейности в образователни институции. Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска степен.

„Предприемачество и иноваци - ОКС "Магистър"

Съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – "3.7. Администрация и управление", а по Класификатора на областите на образование и обучение (КОО-2008) попада в тясна област "3.4.5.Администрация и управление".

Професионалната насоченост на магистъра по "Предприемачество и иновации" е към:

-             стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;

-             иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);

-             управление на институции в помощ на МСП.

За студенти, завършили бакалавърска степен от същата област на висшето образование, учебният план предвижда обучение в 2 семестъра.

За студенти, завършили други области на висшето образование, учебният план предвижда обучение в 4 семестъра.

Обучението се основава на дисциплини, които да допълнят знанията на магистрите по въпроси, свързани с предприемачеството и иновациите: Въведение в предприемачеството, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Бизнес модели за предприемачи, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

За студенти от други области на висшето образование, както и за завършилите "Професионален бакалвър", са предвидени дисциплини от администрацията и управлението.

Професионална реализация

Магистрите по "Предприемачество и иновации" могат да работят като:

1/предприемачи със собствен бизнес;

2/служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП) и

3/служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП: на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "магистър" и квалификация "мениджър-предприемач".

„Социално предприемачество" – ОКС „Магистър"

Магистърската специалност "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – "3.4. Социални дейности", а по Класификатора на областите на образование и обучение (КОО-2015)  попада в тясна област "0413 Управление и администрация".

Продължителност: Обучението по специалността СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини след придобита/придобити:

  • бакалавърска специалност в област „3.4 Социални дейности" – обучението е два семестъра (60 ECTS);
  • друга бакалавърска специалност в област „3.Социални, стопански и правни науки" – обучението е три семестъра (90 ECTS).

Форма на обучение: редовна и задочна.

Цел на обучението: създаване на среда и условия за усвояване на знания, умения и компетенции, които предопределят устойчивия успех на социалния предприемач.

При изготвянето на магистърската програма е адаптиран опита на Русенския университет в международния проект INNOVENTER, както и виждането на Европейската комисия за социалното предприемачество „като източник на работни места, особено за групи от хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини. Те включват млади дългосрочно безработни лица, хора с увреждания и хора в селските общности".

Основни задачи:

1.      Усвояване на знания, които са във взаимна обвързаност и представят характеристиките на социалното предприемачество:

  • управленска реакция на социалния предприемач, резултат от политиките в областта на социалната и солидарната икономика в ЕС.
  • правна регулация на социалното предприемачество през призмата на конкретните потребности от специфична форма - търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел съобразно особеностите на  съответния социален предприемач.
  • профил на социалния предприемач, за да се предопредели и типа социално предприемачество, което ще може да бъде инициирано и устойчиво управлявано.
  • подбрани бизнес модели за подпомагане на социалния предприемач при изграждането на управленската среда, която да създава постоянни парични потоци.
  • изграждане на социален капитал и предприемачески мрежи, които създават предпоставки за успешното интегриране на различни заинтересовани страни.

2.      Формиране на система от умения:

Общи умения: да инициира предприемаческа дейност в социалната сфера въз основа на богат набор от практически и познавателни подходи; да развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики; да прилага иновативни методи при решаване на сложни задачи;

Специфични умения: да подготвя адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация; да осигурява устойчива подкрепа на социална инициатива чрез творчески решения; да намира и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер.

3.      Овладяване на компетентности, съгласно НКР, ниво 7:

Самостоятелност и отговорност: да изгражда административно-организирани структури в подкрепа на социалното предприемачество; да управлява екипи за решаване на сложни проблеми; да управлява промяната в сложна заобикаляща среда; да инициира процеси и организира дейности, свързани със социалното предприемачество.

Компетентности за учене: системно и задълбочено да оценява познанията си и да идентифицира потребности от нови знания; самостоятелно и лесно да се ориентира в сложно учебно съдържание; да търси възможности за повишаване на своята квалификация в областта на социалното предприемачество.

Комуникативни и социални компетентности: ясно и разбираемо да поднася идеи, проблеми и решения пред заинтересовани страни; разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна; пълноценно общува в с хора в неравностойно положение.

Професионални компетентности: да събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от социалната сфера с цел осигуряване на устойчива заетост на хора в неравностойно положение; да интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст.

Трансверсални (преносими) компетентности: Компетентности, свързани с междуличностното взаимодействие (лично представяне пред заинтересовани страни; лидерство; разрешаване на проблеми; екипност; общуване в мултикултурна среда.) и компетентности, свързани със специфични знания и способности, които са достъпни за количествено определяне и могат да бъдат дефинирани, оценени и измерени (оценка на риска при иницииране на социално предприемачество; общуване с хора в неравностойно положение).

Дипломиране на студентите в специалност „Социално предприемачество", ОКС „магистър"

Студентите завършват чрез разработване на дипломна работа. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "магистър" и квалификация "Социален предприемач".

Професионална реализация на дипломираните студенти в специалност „Социален предприемач", ОКС „магистър"

Магистрите по СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО могат да работят като:

  • Ръководители на юридически лица (със или без стопанска цел) със социална значимост.
  • Служители, които предприемат социални начинания в съществуващи юридически лица със стопанска или нестопанска цел
  • Служители в организации и институции, подпомагащи социалното предприемачество на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г. ). магистрите получават своята реализация по код 1344 6006 „Социален предприемач, социални услуги".