Изучавани дисциплини в специалност „Социални дейности", ОКС „Бакалавър":

В подготовката на студентите се формират следните модули от учебни дисциплини, отразяващи определени образователни направления: Философия, социология и социална политика; Основи и методи на социална работа, технологии на психосоциалната работа в областта на социалните дейности; Медико-биологично развитие на човека; Психология и педагогика; Икономика на социалната и институционалната инфраструктура, организация и управление на социалните дейности, управление на човешките ресурси, основи на социалното предприемачество и корпоративна социална отговорност; Правни науки; Информатика и информационни технологии; Чужд език; Преддипломен стаж; Дипломиране.

Практическо обучение: Важен компонент в учебния план за всеки семестър е практическата подготовка формата на практически упражнения, практикум, учебни практики по видове и нива и стажове (лятна стажантска практика и следдипломен стаж).

Изучавани дисциплини в специалност „Бизнес мениджмънт", ОКС „Бакалавър"

Фундаменталната подготовка се получава чрез изучаването на дисциплините: общ мениджмънт, икономика, право, информатика, финанси и маркетинг, основи на организационното развитие и др.

Специализираната подготовка се получава чрез изучаване на дисциплини: организационно поведение, управление на операциите, управление на човешките ресурси, управление на качеството, управление на иновациите и инвестициите, логистика, управление на проекти, управленски информационни технологии, инженеринг и производствен мениджмънт, планиране и прогнозиране, стратегически мениджмънт, устойчиво развитие на регионите и др.

Профилираната подготовка се постига чрез изучаваните дисциплини: делова кореспонденция, бизнес преговори, международен бизнес, застраховане, електронен бизнес, териториално и селищно устройство, политически процеси и структури и др.

Практическо обучение: местата за провеждането на стажовете са организации в различен тип организации според кариерните интереси на студентите, като включват компании от производствената сфера,  както и организации в спектъра на услугите и администрации.

 

Изучавани дисциплини в специалност „Публична администрация", ОКС „Бакалавър"

Фундаменталната подготовка се получава с изучаването на верига от учебни дисциплини, даваща основите на базисни административни, управленски, икономически и правни знания – общ мениджмънт,  основи на публичната администрация, икономика, право, информатика, счетоводство, финанси, маркетинг, международни институции, математика, статистика и др.;

Специализираната подготовка се придобива с усвояване на учебни дисциплини или вериги от такива като: икономика на публичния сектор, организационно поведение, бюджетно счетоводство, регионални изследвания и стратегии, право на Европейския съюз, управление на човешките ресурси, административно право и процес, управление на проекти, инвестиции в публичния сектор, системи за управленски контрол, местно самоуправление, териториално и селищно устройство, международни отношения и външна политика, регионална икономика,  управление на публичния сектор, социална политика, организация на административното обслужване и др.;

Профилиращата подготовка се придобива с помощта на дисциплини като: социология, политически процеси и структури, риск мениджмънт, общи политики в ЕС, местни финанси, управление на общински активи, публична власт, бизнес преговори, делова кореспонденция и др.

Практическо обучение: Местата за провеждането на стажовете са държавните, регионалните и местните структури, неправителствени и граждански организации.