Катедра „Мениджмънт и социални дейности" е млада катедра, създадена в началото на месец март 2021 г. и състояща се от екип утвърдени преподаватели, ежедневно отдаващи се на непрекъснатата взаимовръзка със студентската общност и академичната и научно-изследователска дейност. Ръководител на Катедрата е доц. д-р Свилена Рускова.

Катедрата е симбиоза от две изключително атрактивни  и търсени професионални направления, а именно - направление 3.7. Администрация и управление  и 3.4. Социални дейности в областта на висшето образование „Социални, стопански и правни науки".

В обсега на основните специалности на Катедрата се включват „Бизнес мениджмънт", „Публична администрация" и „Социални дейности" в ОКС „Бакалавър". Магистърските програми в същите направления са: „Бизнес администрация", „Здравен мениджмънт", „Предприемачество и иновации", „Клинична социална работа" и „Социално предприемачество".

Катедрата обучава и докторанти в научните специалности „Икономика и управление", „Организация и управление на производството" и „Социално управление".

Въпреки краткия си път до момента, Катедрата е организатор на множество инициативи и събития, осигуряващи възможност за взаимодействие между средношколци, студенти и организации от публичния и стопанския сектор.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" поддържа активни международни контакти с колеги и екипи от чуждестранни университети и организации. Налице са множество сключени двустранни споразумения по програма Еразъм с партньори от Румъния, Турция, Полша, Северна Македония, Сърбия, Белгия, Словакия, Палестинска автономия.